Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Sklo

Státní závěrečné zkoušky

Informace ke Státním závěrečným zkouškám zde: https://fmk.utb.cz/student/statni-zaverecne-zkousky/pokyny-pro-diplomanty/

Termíny zde:  https://fmk.utb.cz/studium/studijni-oddeleni/harmonogram-akademickeho-roku/

Harmonogram státních závěrečných zkoušek – ateliér Sklo

bude zveřejněn v květnu 2024

Témata kvalifikačních prací – pro ak. rok 2023/24

Konstrukce a dekonstrukce

Místo, čas, domov

Rodinné stříbro

Handicap 20kg 

Volný objekt na téma proměna

Světelná instalace

Mapping

Design pro asijskou menšinu v ČR

Figurky

Folklór

Sklo, světlo, prostor

Kompozice vycházející ze studie zvířat

Feminismus, gender, mainstreaming

Vzpomínky

Tunning

Průnik

Vůně jako identita

Design nápojového souboru

Design skleněného užitného souboru

Redesign

Místa

Napětí

Symbióza

Design stolního svítidla

Memento mori

Mezi světy

Bakalářská práce v rozsahu 20 normostran (čistý text) + fotodokumentace.

Diplomová práce v rozsahu 35 normostran (čistý text) + fotodokumentace.

Na hřbetu tištěné vazby práce prosím nezapomínejte nechat vytisknout rok a jméno!!

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

SZZ – bakalářský studijní program:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny vizuální kultury (okruhy otázek viz KTS)
  • Technologie oboru (okruhy otázek viz níže)

SZZ – navazující magisterský studijní program:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny oboru (okruhy otázek viz níže)
  • Teorie a technologie oboru (okruhy otázek viz níže)

Okruhy otázek SZZ –bakalářské studium
Teorie a technologie oboru (ateliér Sklo) – ak. rok 2022/23

 

 • Sklářské laboratoře
 • Teorie a technologie DS

1. Sklo, skelný stav, struktura skla. Charakteristika skla, vznik skelného stavu, VT diagram, transformační teplota, transformační interval, struktura skla.
Starověk a sklo – počátky sklářství v Orientě- Mezopotámie, Egypt, Čína, antické Řecko a Řím.

2. Vlastnosti skel.
– tepelné: teplotní roztažnost ( koeficient α, význam, měření), tepelná vodivost λ, měrná tepelná kapacita c .
– mechanické: pevnost skla a možnosti jejího zvyšování,
– optické: lom světla, index lomu n, disperze, odraz světla, propustnost ,absorpce.
Sklo doby římsko-germánské

3. Vlastnosti roztavených skel – viskozita. Pojem viskozity, základní jednotka viskozity, viskozitní křivka, závislost viskozity na chemickém složení skla. Vztažné viskozitní body, význam viskozity pro sklářskou technologii, – hustota, – krystalizační schopnost.
Keltové – první výrobci skla na našem území

4. Sklářské suroviny, rozdělení surovin a jejich význam, příprava vsázky a její zakládání.
· Morava a sklo – počátky sklářství v moravskoslezském regionu, historické výrobní oblasti, současný stav

5. Pojem křišťál, jeho historičtí reprezentanti, současné vymezení pojmu. Použití křišťálu a možnosti jeho zušlechťování.
Lazury – teorie vzniku, stříbrná lazura, měděná lazura. Význam a použití lazur.
Čechy a sklo – počátky středověkého sklářství, historické výrobní oblasti, současný stav. Významné osobnosti sklářství v českých zemích od středověku po současnost

6. Barevná skla a barvení skel. Fyzikální podstata barevného efektu a jeho souvislost s absorpcí. Suroviny pro barvení skel (barviva) a jejich rozdělení. Příklady barevných skel.
· Přehled hlavních technicko-uměleckých objevů ve sklářství od starověku po současnost

7. Tavení skla. Základní etapy tavení skla (chemické reakce při tavení skla, rozpouštění pevných látek v tavenině. čeření a rozpustnost plynů, proudění a homogenizace skloviny, sejití skloviny a její dočeřování).
·Společenské postavení středověkých sklářů, příprava sklářského dorostu

8. Tavící agregáty. Rozdělení podle způsobu provozu, vedení plamene, typu otopu, tavící křivka, regenerace a rekuperace tepla, sklářské pánve. Ateliérové sklářské pece. Plynové, celoelektrické.
Benátské sklářství – chronologie, druhy vyráběného skla, vliv a význam pro Evropu

9. Tvarování skla. Hlavní principy a způsoby tvarování skla. Ruční tvarování skloviny, sklářské nářadí a pomůcky, princip náběru a tvarování skla na píšťale, význam kroužku.
Základní tvary středověkého dutého skla – chronologie, názvosloví

10. Sklářské formy.
Dřevěné formy. Výroba střihu formy pro skleněný výrobek. Druhy materiálů pro sklářské formy, Kovové sklářské formy, optické formy.
Sklářství na Valašsku včera a dnes

11. Chlazení skla. Druhy vnitřního napětí a příčiny jejich vzniku, účel chlazení a jeho postup s vysvětlením jeho etap. Chladící křivka. Diskuze jejího průběhu, vysvětlení významných bodů. Chladící pece. Princip měření vnitřního pnutí.. Bezpečná hodnota vnitřního napětí ve sklářských výrobcích.
Sklo 19. století, nové výrobní a rafinační techniky, zprůmyslnění , export, odborné školství

12. Prvotní opracování a zušlechťování skla broušením a vybrušováním. Účel prvotního opracování, které technologické procesy výroby skla zahrnuje. Materiály a zařízení k prvotnímu opracování skla Broušení, způsoby broušení, postup broušení, brusiva volná a vázaná, tvary kotoučů a řezů, výbrusy.
· České barokní sklo – charakteristika, chronologie, rafinace, význam

13. Zušlechťování skla – pískováním, rytím a chemické zušlechťování.
Pískování – Teorie procesu, technologické vlivy, pneumatické pískování, ochranné kryty.
Rytí – Rytí skla a český křišťál, rytecký stroj, rytí volným a vázaným brusivem, základní postup rytí skla, druhy rytin.
chemické ( leštění, matování, leptání)
Leštění, matování, leptání. Výsledek působení na povrch skloviny.Teorie procesu, Ochranné kryty. Hygienická a ekologická rizika.
Secesní sklo

14. Zušlechťování skla – malbou.
Sklářské vypalovací barvy, jejich složení a výroba, organické složky, příprava k nanášení, druhy a charakteristika barev. Vypalování barev.
Charakteristika českého sklářství mezi světovými válkami

15. Lehané sklo a tavená plastika. Lehané sklo. Princip postupu, používané formy, možnosti kombinace skel, barevného zdobení, teplotní křivka, chlazení.
Tavená plastika, Princip, používané formy, sklo pro tavenou plastiku, teplotní křivka a chlazení plastiky, dokončení – povrchová úprava skleněné plastiky.
Charakteristika sklářství po roce 1945

Okruhy otázek SZZ – navazující studium – akademický rok 2022/23
ateliér Design skla – stará akreditace – studijní program N8206

 

Dějiny oboru

 1. České sklo od 90. let 19. století do roku 1945 (výtvarný vývoj, tvůrci, školství)
 2. České užitkové a dekorativní (průmyslově vyráběné) sklo 1945-1989 (výtvarný a technologický vývoj, politické, společenské a ekonomické podmínky, produkty, tvůrci, sklárny)
 3. České ateliérové (individuální autorské) sklo 1945-1970 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, podmínky tvorby)
 4. České ateliérové (individuální autorské) sklo 1970-1989 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, podmínky tvorby)
 5. České výtvarné sklářské školství ve 20. století (střední a vysoké školy, vývoj, významné pedagogické osobnosti – např. Josef Kaplický, Stanislav Libenský, Karel Štipl)
 6. Významné výstavní prezentace českého skla v 2. polovině 20. století (např. EXPO 58, 67 a 70, Triennale 57)
 7. Technologie ateliérové (individuální autorské) tvorby skla ve 2. polovině 20. století (vývoj, tvůrci, příklady práce)
 8. Muzejní a galerijní sbírky skla v České republice a zahraničí
 9. Design skla v Čechách a na Moravě po roce 1989 (změny v průmyslu a podmínkách tvorby, sklárny, tvůrci, designérská studia, produkty, školství)
 10.  Česká ateliérová (individuální autorská) tvorba skla po roce 1989 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, školství, podmínky tvorby, výstavy, sympozia)
 11. Reflexe české sklářské tvorby 20.-21. století v odborné literatuře
 12. Současné české a světové ateliérové sklo a design (např. tvůrci, příklady práce, sklárny, školství, výstavy, soutěže)

Okruhy otázek SZZ – navazující studium – akademický rok 2022/23
ateliér Design skla – nová akreditace – studijní program N0212A31000

 

 • Teorie a technologie oboru
 •  Dějiny oboru

1. A: České sklo od 90. let 19. století do roku 1945 (výtvarný vývoj, tvůrci, školství)
B: Základy sémiotiky (znaky, symboly):
– znak a jeho dvojdomost (označující a označované)
– typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady)
– znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní
– symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí (živly, kosmická tělesa, geometrické tvary, čísla atd.)
2. A: České užitkové a dekorativní (průmyslově vyráběné) sklo 1945-1989 (výtvarný a technologický vývoj, politické, společenské a ekonomické podmínky, produkty, tvůrci, sklárny)
B: Základy strukturální estetiky (estetická funkce, norma a hodnota)
– estetická funkce jako vlastnost díla se schopností vyvolat emoce
– estetická norma a její dobová podmíněnost, změna normy jako pohyb estetické struktury, horizont očekávání a zklamané očekávání
– tři podoby estetické hodnoty: genetická, vývojová a aktuální
3. A:České ateliérové (individuální autorské) sklo 1945-1970 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, podmínky tvorby)
B: – statut uměleckého díla, jeho bezúčelovost a „neužitečnost“ v protikladu k praktickým funkcím umění tzv. „užitého“
4.  A:České ateliérové (individuální autorské) sklo 1970-1989 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, podmínky tvorby)
B: – individuální vnímání uměleckého díla, potřeba sdílet zážitek, lhostejnost vs. pozitivní nebo negativní emoce (estetika vs. anestetika)
5.  A:České výtvarné sklářské školství ve 20. století (střední a vysoké školy, vývoj, významné pedagogické osobnosti – např. Josef Kaplický, Stanislav Libenský, Karel Štipl)
B: – proměny postavení umělce v dějinách: řemeslník, genius, šílenec, „svědomí lidstva“, sluha ideologie, vizionář
6.  A: Významné výstavní prezentace českého skla v 2. polovině 20. století (např. EXPO 58, 67 a 70, Triennale 57)
B: Umění, instituce, trh („život“ uměleckého díla mezi soutěžemi, přehlídkami a trhem, role prestiže, ostentativní a demonstrativní konzum, investice do pozice etc., příklady umělecké činnosti, která tyto principy kritizuje nebo na ně nějakou formou ukazuje, Jeff Koons, Zanna Kadyrova, Banksy, Federico Diáz, Krištof Kintera, David Černý).
7. A:Technologie ateliérové (individuální autorské) tvorby skla ve 2. polovině 20. století (vývoj, tvůrci, příklady práce)
B: Současné tendence ve světovém designu (postmoderna, E. Sottsass, A. Mendini; konvergence postmoderny a neomoderny v následující dekádě na příkladu Philippa Starcka, Rona Arada, Jaspera Morrisona a dalších)
8. A:Muzejní a galerijní sbírky skla v České republice a zahraničí
B: Prezentace současného umění a designu, muzea vs. bienále, termín bílé krychle (white box).
9. A:Design skla v Čechách a na Moravě po roce 1989 (změny v průmyslu a podmínkách tvorby, sklárny, tvůrci, designérská studia, produkty, školství)
B: Současné tendence ve světovém designu (design, který pomáhá, inkluze; ekologie a udržitelnost vs. Greenwashing; nové technologie v designu; parametrický design; kritický design; významné spolupráce firem a designéra: Ikea, Knoll, Vitra, Apple,…)
10. A:Česká ateliérová (individuální autorská) tvorba skla po roce 1989 (výtvarný vývoj, tvůrci, příklady práce, školství, podmínky tvorby, výstavy, sympozia)
B: Současné umění jako mediátor aktualizovaných témat: identita a tělo, paměť, (e-)migrace, spiritualita, kánon a globalizace (např. Cindy Sherman, Orlan, Ming Wong, ad.; Larisa Sansour, Ai Wei Wei, Wangeshi Muttu, Zanele Muholi; Bill Viola, …)
11. A:Reflexe české sklářské tvorby 20.-21. století v odborné literatuře
B: Sociální obrat v umění (participativní princip v umění, arte util, aktivismus, politizace) např. Tania Bruguera, Francis Alÿs, Tereza Margolles, Hito Steyerl, Andreas Gajdošík, Kateřina Šedá, …
12. A: Současné české a světové ateliérové sklo a design (např. tvůrci, příklady práce, sklárny, školství, výstavy, soutěže)
B: Současné tendence v českém designu / Proměny českého designu po roce 1989 (vzdělávací instituce pro designéry od 90. let, významné osobnosti současného českého designu – starší, pedagogická až nejmladší generace, význační producenti designu – TON, mmcité…., prezentace designu v tuzemsku)

Výběr z literatury

 • Adlerová, A.: Současné sklo. Praha 1979.
 • Adlerová, A. a kol.: Czechoslovakian Glass 1350-1980. Corning 1981 (Kat. – The Corning Museum of Glass).
 • Belting, H.: Konec dějin umění. Praha. 2000
 • Buechner, T., S., Warmus, W.: Czechoslovakian Diary: 1980. 23 Glassmakers. Corning 1981
 • Drahotová, O., Langhamer, A.; a kol.: České sklo. Nový Bor 1985
 • Frantz, S. K.: Contemporary Glass. New York 1989
 • Fischer, Lucy (ed.): Art Direction & production design.: London: I.B. Tauris & Co., 2015
 • Graham, G.: Filosofie umění. Barister & Principal, 2004
 • Kesner, L.: Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000
 • Kirsch, R. a kol: Historie sklářské výroby v českých zemích. II/1,2. Praha 2003.
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2009
 • Kolesár, Z.: Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: Design ve službách trvale
 • udržitelného rozvoje. Zlín 2017
 • kol. aut.: New Glass: A Worldwide Survey. New York 1979 (Kat. – The Corning Museum of Glass, Corning etc.).
 • Horáček, M. (ed):Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Books & Pipes
 • Publishing, 2017
  Hubatová-Vacková, L.; Pauke, P.: Tam a zpátky: současný design, architektura a urbanismus.  Praha: Umprum, 2015
 • Hubatová-Vacková, L: Zlínská umprumka (1959-2011) : od průmyslového výtvarnictví po design. Praha: Umprum, 2013
 • Langhamer, A.: Legenda o českém skle. Zlín 1999
 • Michl. J.: Funkcionalismus, design, škola, trh: čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Barrister & Principal, 2012
 • Pachmanová, M., ed.: Design: aktualita nebo věčnost. Antologie testů k teorii a dějinám designu. Praha 2005
 • Petrová, S., Olivié, J. L. a kol.: Verres de Bohême 1400-1989. Paris 1989.
 • Petrová S.: České sklo, Praha: Umprum, 2018
 • Pelcl, J. a kol.: Český design 1995-2000. Praha 2001
  Pospiszyl, T.: Asociativní dějepis umění. Praha 2014
 • Raban, J.: Modernes Böhmisches Glas. Praha 1963.
 • Ricke, H.: Licht-Form-Gestalt. Düsseldorf 1990 (Kat. – Kunstmuseum Düsseldorf).
 • Roška R, Zimák Z. Klasické sklárské technologie a postupy III., Euroregion Bílé- Biele Karpaty, 2008

Časopisy a periodika:
Glassreview/Glasrevue, Tvar, Domov, Umění a řemesla, Ars vitraria, Neues Glas/New Glass, Sklář a keramik, Keramika a sklo, Material Times

 

Fakulty a součásti

Zavřít