Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká a umělecká rada

Členy Vědecké a umělecké rady (VUR) jmenuje děkan s předchozím souhlasem Akademického senátu Fakulty
multimediálních komunikací. Členové VUR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce UTB . Počet členů VUR nepřevyšuje 23 osob. Členství ve VUR FMK je nezastupitelné. Předsedou VUR FMK je vždy děkan a funkční období členů VUR je čtyřleté.

VUR mimo jiné schvaluje návrhy na jmenování předsedů a členů komisí pro státní závěrečné zkoušky, schvaluje výjimky z přednáškové činnosti pro odborné asistenty, vyjadřuje se ke kritériím, průběhu a výsledku hodnocení fakulty, projednává udělení čestných hodností, medailí a ocenění fakulty, a vyjadřuje se také k dalším otázkám, které jí předloží děkan. VUR je rovněž iniciativním orgánem připravujícím podklady pro rozhodování orgánů
fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít