Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost

Grantová a projektová činnost

FMK je v současné době řešitelem a spoluřešitelem projektů financovaných prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde především o projekt Strategický projekt UTB ve Zlíně, který se zaměřuje na zvyšování kompetencí akademických pracovníků v odborné oblasti, v oblasti pedagogické a v oblasti akademického růstu obecně. Vše ve vazbě na praxi s cílem zajištění větší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Další významnou aktivitou je tvorba akreditace nového vzdělávacího programu Arts Business Management, který reaguje na poptávku trhu práce právě po odborných manažerech, kteří se bravurně orientují v oblasti kreativních oborů, mají komplexní znalosti uměleckého prostředí a kombinují je s manažerskými dovednostmi.

Projektem navazujícím na tvorbu nového studijního programu je investiční projekt ART GALLERY UTB ve Zlíně, který má za cíl vybavit odpovídajícím zařízením poloprofesionální galerii, která bude sloužit jako cvičný výukový galerijní provoz pro studenty nového studijního programu.

Od března 2018 do konce roku 2022 na FMK realizujeme jako hlavní koordinátor (s partnerem Národní technické muzeum) projekt aplikovaného výzkumu podpořený ministerstvem kultury ČR v rámci programu Národní kulturní identity II (NAKI) – Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl. Předmětem aplikovaného výzkumu je zmapování a prezentace významných osobností a výsledků československých strojírenských designérů v období let 1918 až 1993.

Mezi další významné projekty realizované v roce 2018 patří:

  • CRP projekt: Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol (FMK spoluřešitel)
  • Projekt připomenutí výročí 2018 očima mladých tvůrců (poskytovatel MŠMT)

Fakulty a součásti

Zavřít