Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

Přijímací řízení do akademického roku 2022/23 se řídí Směrnicí děkana SD2022.02.

Pro přijetí do doktorského studia je třeba řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi náležitostmi a úspěšně absolvovat přijímací zkoušky včetně prokázání znalosti anglického jazyka. Ústní zkouška se týká oborového zaměření, předběžného tématu disertační práce a dosavadní odborné a vědecké činnosti uchazeče. Následuje písemný test, který ověří úroveň anglického jazyka.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Podání přihlášky a všech příloh nejpozději do 13. 6. 2022. Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 je stanoven na období 27. 6. 2022 v sídle FMK.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste a vyberte si, co chcete studovat.  V dalším kroku zadejte téma disertační práce a uveďte školitele. Tyto body je třeba předem dobře promyslet a se školitelem před vyplněním osobně probrat. Dále pak zadejte všechny osobní údaje. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

 1. Vyplněná a podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky. 
 2. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč.  Tento poplatek se v žádném případě nevrací. 
 3. Strukturovaný životopis. 
 4. Doklady o absolvování vysoké školy (vysokoškolský diplom a výpis absolvovaných předmětů). 
 5. Doklady dosavadní činnosti, zejména portfolio odborných profesních, publikačních a výtvarných aktivit. 
 6. Na zvláštním papíře vybrané téma disertační práce a jméno školitele s jeho písemným souhlasem. (Jména školitelů a jejich okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách FMK v oddělení tvůrčích činností – Ph.D. studium.)  
 7. Úvodní teze disertační práce v rozsahu 3-5 normalizovaných stran, ve kterých musí být jasně stanovené, zda hlavním obsahem disertační práce je praktický tvůrčí výstup či oborově zaměřený teoretický výstup. (Praktický tvůrčí výstup se skládá z originálního uměleckého díla a obsahuje textovou složku, která reflektuje a dokumentuje výzkumný proces, v němž student pojednává o teoretických, společenských a technických východiscích, týkajících se tématu tvůrčí části v rozsahu nejméně 50 stran. Ekvivalentem je oborově zaměřený teoretický výstup, jenž je vědeckou prací o rozsahu nejméně 100 stran, ve které doktorand prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné teoretické činnosti v oblasti umění, přičemž musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.) Teze musí obsahovat:
  • zdůvodnění volby tématu
  • konkrétní cíle a výstupy práce
  • popis metodiky a přístupu zpracování, včetně seznamu literatury 
  • finanční plán realizace výstupů práce 
  • časový harmonogram postupu

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY  Vše odešlete nejpozději do 13. 6. 2022

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení tvůrčích činností
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

 

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 650 Kč a je nevratný.

Údaje pro platbu:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 4903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na tvurci@fmk.utb.cz.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení nejpozději 14 dnů před termínem jeho konání. Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Ústní přijímací zkouška se především orientuje na otázky související se zaměřením studia, na předběžné téma disertační práce, problematiku specializace pojící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemná zkouška pak ověřuje znalost anglického jazyka.

 TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Předpokládané téma závěrečné disertační práce, které se bude u ústní zkoušky probírat, by mělo být předem dobře promyšlené a zkonzultované se školitelem z řad naší fakulty, který bude na vaši práci po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů pak budou vypsána na našich webových stránkách: http://www.utb.cz/fmk/tvurci-cinnosti/temata-doktorskych-praci.

 VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana.

ZÁPIS DO STUDIA

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí do studia, které bude doručeno poštou.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese tvurci@fmk.utb.cz nebo telefonicky na 576 034 209.

 

Fakulty a součásti

Zavřít