Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

Přijímací řízení do akademického roku 2024/2025 se řídí Směrnicí děkana SD/02/2024

Pro přijetí do doktorského studia je třeba řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi náležitostmi a úspěšně absolvovat přijímací zkoušky včetně prokázání znalosti anglického jazyka. Ústní zkouška se týká oborového zaměření, předběžného tématu disertační práce a dosavadní odborné a vědecké činnosti uchazeče. Následuje písemný test, který ověří úroveň anglického jazyka.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Podání přihlášky a všech příloh nejpozději do 31. 5. 2024. Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 je stanoven na pondělí 24. 6. 2024 v sídle FMK.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste a vyberte si, co chcete studovat.  V dalším kroku zadejte téma disertační práce a uveďte školitele. Tyto body je třeba předem dobře promyslet a se školitelem před vyplněním osobně probrat. Dále pak zadejte všechny osobní údaje. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

 1. Vyplněná a podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky. 
 2. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč.  Tento poplatek se v žádném případě nevrací. 
 3. Strukturovaný životopis. 
 4. Doklady o absolvování vysoké školy (vysokoškolský diplom a výpis absolvovaných předmětů). 
 5. Doklady dosavadní činnosti, zejména portfolio odborných profesních, publikačních a výtvarných aktivit. 
 6. Na samostatném papíře vybrané téma disertační práce a jméno školitele s jeho písemným souhlasem. (Jména školitelů a jejich okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách FMK v oddělení tvůrčích činností – Ph.D. studium.)  
 7. Úvodní teze disertační práce v rozsahu 3-5 normalizovaných stran, ve kterých musí být jasně stanovené, zda hlavním obsahem disertační práce je praktický tvůrčí výstup či oborově zaměřený teoretický výstup. (Praktický tvůrčí výstup se skládá z originálního uměleckého díla a obsahuje textovou složku, která reflektuje a dokumentuje výzkumný proces, v němž student pojednává o teoretických, společenských a technických východiscích, týkajících se tématu tvůrčí části v rozsahu nejméně 50 stran. Ekvivalentem je oborově zaměřený teoretický výstup, jenž je vědeckou prací o rozsahu nejméně 100 stran, ve které doktorand prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné teoretické činnosti v oblasti umění, přičemž musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.) Teze musí obsahovat:
  • zdůvodnění volby tématu,
  • konkrétní cíle a výstupy práce,
  • popis metodiky a přístupu zpracování, včetně seznamu literatury,
  • finanční plán realizace výstupů práce,
  • časový harmonogram postupu

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY  Vše odešlete nejpozději do 31. 5. 2024

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení tvůrčích činností
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

 

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 690 Kč a je nevratný.

Údaje pro platbu:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 4903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na tvurci@fmk.utb.cz.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení nejpozději 14 dnů před termínem jeho konání.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí.
Nejprve uchazeč(ka) představí volbu tématu, cíl a výstupy disertační práce. Nedílnou součástí prezentace bude ujasnění postupu (metodiky při řešení) a časový plán přípravy a realizace. Po prezentaci následuje rozprava s komisí.
Součástí přijímací zkoušky je rovněž ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem.

Hodnocení přijímací zkoušky:
Komise posoudí a odděleně přidělí bodovou hodnotu podle těchto kritérií:
aktuálnost a novost tématu, praktický přínos a společenský význam práce (max. 40 bodů)
vhodnost obsahu disertační práce ve vztahu k oboru a zaměření činnosti fakulty (max. 40 bodů)
schopnost komunikace v anglickém jazyce, písemný test z anglického jazyka (max. 20 bodů)

 TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Předpokládané téma závěrečné disertační práce, které se bude u ústní zkoušky probírat, by mělo být předem dobře promyšlené a zkonzultované se školitelem z řad naší fakulty, který bude na vaši práci po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem.

 VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana. Plánovaný nejvyšší počet přijatých studentů je 10.

ZÁPIS DO STUDIA

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí do studia, které bude doručeno poštou.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese tvurci@fmk.utb.cz nebo telefonicky na 576 034 209.

 

Fakulty a součásti

Zavřít