Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výuka a školení v zahraničí

Podmínky pro vysílané zaměstnance

 • Pracovník musí být zaměstnancem UTB (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy).
 • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
 • Pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřené na UTB.
 • Prioritu by měli mít zaměstnanci vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.

Podmínky školení

 • Školení se musí uskutečnit v zahraničním podniku nebo na zahraniční vysokoškolské instituci, která je držitelem Erasmus University Charter.
 • Výjezd na školení, které se koná na vysokoškolské instituci, se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi UTB a přijímající institucí.
 • Standardní délka pobytu na školení je 5 pracovních dnů; školení nesmí být kratší!

Finanční zajištění výukového pobytu

Vyúčtování pracovní cesty se nejdříve provádí na středisko, pod které daný zaměstnanec spadá. Po návratu se zpracovaný cestovní příkaz zasílá na Mezinárodní oddělení, které zajistí přeúčtování na program Erasmus. Pokud výdaje na služební cestu přesáhnou přidělený grant z programu Erasmus, přesahující náklady hradí příslušná fakulta a na Žádosti o financování nákladů je vyžadován i podpis tajemníka fakulty.

Jedou-li společně dva a více pedagogů, je pro účely konečného vyúčtování vhodné, aby měl každý účastník účetní doklady (ubytování, jízdné apod.) sám za sebe. V případě výrazné hromadné slevy je ale doporučeno využít skupinové nabídky.

Pobytové náklady

 • Výše finanční podpory z programu Erasmus dle jednotlivých zemí a na jeden pracovní den školení naleznete zde. Uvedené částky odpovídají maximální finanční podpoře, kterou lze vyplatit na den pobytu na školení v zahraničí.
 • Případné kapesné nebude z programu Erasmus hrazeno.

Cestovní náklady

 • Mimo nákladů na pobyt (ubytování, pojištění, MHD, …) se sledují náklady na cestovné (cesta z České republiky do místa pobytu v zahraničí a zpět – první a poslední den cesty). Tyto náklady budou hrazeny do průměrné výše 250 EUR/pracovní cesta za celou UTB.
 • Zaměstnanec je povinen využít nejekonomičtější způsob dopravy. Pokud bude zaměstnanec absolvovat cestu (nebo její část) vlastním vozem, tato cesta (nebo její část) bude proplacena pouze ve výši vlakové či autobusové jízdenky – zvolenou variantu je nutno označit na Žádosti o povolení služební cesty!

Dokumenty

První dokument, který musí být potvrzen ještě před cestou jak ze strany UTB, tak i ze strany přijímající instituce, je tzv. Working programme. Zde vyjíždějící pedagog uvede mimo jiné i celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky školení. Za UTB formulář podepisuje proděkan pro zahraniční vztahy z příslušné fakulty, popřípadě prorektor pro mezinárodní vztahy.

Dva týdny před plánovaným odjezdem je nutné na mezinárodní oddělení doručit Žádost o financování nákladů, kde bude uveden předběžný rozpočet na mobilitu. I když se jedná o předběžný rozpočet, uvedené částky by měly co možná nejvíce odpovídat skutečnosti.

Zhruba týden před odjezdem se na mezinárodním oddělení sepisuje Finanční dohoda. Zde budou uvedena přesná data pobytu, a jaká finanční podpora byla z programu Erasmus přiznána.

Po návratu musí pedagog na mezinárodní oddělení – v termínech stanovených ve Finanční dohodě – dodat řádně vyplněný formulář Závěrečné zprávy a Potvrzení o uskutečněné mobilitě. Toto potvrzení musí obsahovat data pobytu na přijímající instituci, kde bylo školení realizováno, stručná náplň školení; razítko a podpis přijímající instituce.

Fakulty a součásti

Zavřít