Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Legislativa

Jednací řád oborové rady

  • Směrnice děkana SD2011.10 — Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Směrnice k přijímacímu řízení

  • Směrnice děkana SD2017.16 — Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Vnitřní předpisy a normy

Na studenty doktorského studia se vztahují ustanovení Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně, Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FMK a Směrnice děkana SD2017.08 (Směrnice děkanky doplňující Stipendijní řád UTB).

Disertační práce

Pravidla pro psaní a formální úpravu disertačních prací stanoví Směrnice rektora SR/25/2017 (Vědecké spisy).

Fakulty a součásti

Zavřít