Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Legislativa

Vnitřní předpisy a normy

Na studenty doktorského studia se vztahují ustanovení Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně, Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FMK a Směrnice děkana SD2022.20 (Směrnice děkana doplňující Stipendijní řád UTB).

Disertační práce

Pravidla pro psaní a formální úpravu disertačních prací stanoví Směrnice rektora SR/25/2017 (Vědecké spisy).

Jednací řád oborové rady

  • Směrnice děkana SD2011.10 — Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Směrnice k přijímacímu řízení

  • Směrnice děkana SD2023.01 — Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2022/2023

 

Fakulty a součásti

Zavřít