Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Typy a formy studia

Fakulta multimediálních komunikací nabízí vzdělávání ve třech typech a dvou formách studia

Typy studia

Programy lze studovat v rámci bakalářských, (navazujících) magisterských a doktorských studijních programů.

Bakalářské studium

Bakalářské studium zpravidla trvá 3 roky (4 roky pro studijní program Animovaná tvorba) a je určeno všem studentům, kteří úspěšně ukončili střední školu maturitní zkouškou. Cílem bakalářského studia je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v určitém oboru. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu na FMK akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) nebo „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.).

Programy bakalářského studia, které u nás můžete studovat:

Prezenční forma studia

 • Design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Sklo, Produktový design, Průmyslový design, Tvorba prostoru)
 • Multimédia (specializace: Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie)
 • Animovaná tvorba
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, Produkce)
 • Kreativní odvětví a digitální kultura
  Přijímací zkoušky pro uvedené bakalářské programy se budou konat v lednu 2024.

Prezenční a kombinovaná forma studia

 • Marketingová komunikace
  Přijímací zkoušky pro  uvedený bakalářský program se budou konat v červnu 2024.

Navazující magisterské studium

Program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba trvání je 2 roky. Cílem bakalářského studia je získání teoretických poznatků a praktických dovedností v určitém oboru, navazující magisterské studium je o aplikaci těchto vědomostí. Po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získávají absolventi na FMK titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.) nebo „magistr umění“ (ve zkratce MgA.).

Programy navazujícího magisterského studia, které u nás můžete studovat:

Prezenční forma studia

 • Design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, prostor, objekt, Tvorba prostoru)
 • Multimédia (specializace: Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie)
 • Animovaná tvorba
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, Produkce)

Prezenční a kombinovaná forma studia

 • Marketingová komunikace
 • Arts Management

Prezenční forma studia

 • Marketing Communications

Studijní program Marketing Communications je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno.

Přijímací zkouška má písemnou formu a probíhá bez přítomnosti uchazeče. Uchazeč ve stanoveném termínu zašle vypracovanou esej v anglickém jazyce na určené téma a v požadovaném rozsahu.

Přijímací zkoušky pro všechny navazující magisterské programy v českém jazyce  se budou konat v období květen a červen 2024.

Doktorské studium

Doktorské studium je možné studovat po dokončení navazujícího magisterského nebo magisterského studia. Studium standardně trvá 4 roky a po jeho dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získává absolvent titul doktor – Ph.D.
Studium v doktorském prezenčním studiu je honorováno měsíčním stipendiem, v aktuální výši 11 250 Kč/měs.
Na tomto stupni studia nabízíme doktorský obor v českém i anglickém jazyce, který je možné studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě:

Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách oddělení tvůrčích činností.

Forma studia

Na FMK UTB je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia.

Prezenční studium

Dříve označované také jako denní studium. Jedná se o typ studia, kdy je převážná část výuky organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, ateliérů, praxí, workshopů, exkurzí a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s vyučujícím a své poznatky získává přímo. Výuka pokrývá většinu týdne.

Kombinované studium

Dříve označované také jako dálkové studium. Tento typ výuky kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinováno vzdělávací institucí. Výuka v kombinované formě probíhá na FMK formou pěti dvoudenních konzultací za semestr, vždy v pátek (cca od 12:00 hod.) a v sobotu. V případě doktorského studijního programu se výuka řídí aktuálním rozvrhem pro daný akademický rok.

Fakulty a součásti

Zavřít