Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy a obory

Studijní program Multimédia a design

Akreditován od 27.03.2021 do 27.03.2031

Doktorský studijní program Multimédia a design je z hlediska typu, formy a případného profilu v souladu s posláním a strategickým záměrem vysoké školy – Plán realizace strategického záměru UTB ve Zlíně pro rok 2020 a ostatními strategickými dokumenty vysoké školy.

Cílem studia je komplexní profesní příprava absolventů v oblasti volného i aplikovaného umění a širokém diapazonu příbuzných a navazujících oborů. V rámci studia je kladen důraz na rozvíjení talentu v co možná nejširším rozsahu výtvarných, designérských a multimediálních oblastí při jejich vzájemné kombinaci. Nedílnou součástí jsou všeobecné, profesní a teoretické požadavky v oblasti tvůrčích činností, komunikačních a jazykových kompetencí či realizace a prezentace původní autorské tvorby.

Studium vychází z doporučovaného studijního plánu, řídí se následně sestaveným individuálním studijním plánem. Studium klade důraz na samostatnost studentů, originalitu jejich tvorby a různorodost přístupů ve zvolených uměleckých disciplínách. Vysoké nároky kladené na studenty zaručují jejich následnou kompetentnost a uplatnitelnost v globálním měřítku. Na konci studia jsou znalosti prokazovány prostřednictvím státní doktorské zkoušky. Umělecké a vědecké výsledky studenti prezentují v disertační práci, kterou komisionálně obhajují.

Standardní délka studia: 4 roky


Studijní program Výtvarná umění

Akreditován od 31.05.2014 do 31.05.2022

Standardní délka studia: 3 roky

Fakulty a součásti

Zavřít