Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2019/2020 je 31. března 2020.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) proběhnou přijímací zkoušky 16. 6. 2020.

Uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, budou konat přijímací zkoušky 1. června 2020 a uchazeči o kombinovanou formu studia 2. června 2020.

Podmínky a termíny příjímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020. Předpokládaný terním přijímací zkoušky červen 2020.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v případě změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Pokud máte zájem o studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design, můžete si podat přihlášku pouze na jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie).

U studijního programu Teoriea praxe audiovizuální tvorby si zvolte jednu specializaci (Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Uchazeči o animovanou tvorbu podájí přihlášku na studijní program Teoriea a praxe animované tvorby.

Následně přihlášku vytiskněte a přidejte další přílohy:

  • doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce)
  • strukturovaný životopis

Zájemci o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia po vyplnění přihlášky vytisknou její zkrácenou verzi a odešlou včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku a strukturovaného životopisu. Zájemci o kombinovanou formu studia zašlou nejen vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky, doklad o zaplacení administrativního poplatku a strukturovaný životopis, ale také doklad o dosažené nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Uchazeči o studium na FMK, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání, předkládají při zápisu do studia doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání a kvalifikace. Středoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky automaticky, bez dalšího úředního ověření (uznání) (SR/13/2017).

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studijní oddělení
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

Vše odešlete nejpozději do 1. dubna 2020.

POPLATKY

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 810,- Kč pro studijní programy Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teoriea praxe animované tvorby, Arts Management a 610,- Kč pro studijní program Mediální a komunikační studia a uvedený poplatek je nevratný.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
červenec 2020 – studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
10. června 2020 – studijní program Mediální a komunikační studia

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení vysokoškolského diplomu obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021:

Programy navazujícího magisterského studiaPočet přijímaných studentů
Výtvarná umění
obor Multimédia a design
ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie
50
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
(specializace: Kamera, Produkce Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)
bude stanoveno
Teorie a praxe animované tvorbybude stanoveno
Mediální a komunikační studia
(prezenční forma studia)
50
Mediální a komunikační studia
(kombinovaná forma studia)
50
Arts Management
(prezenční forma studia)
15
Arts Management
(kombinovaná forma studia)
15

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2020.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208 (Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby, Arts Management) nebo 576 034 210 (Mediální a komunikační studia).

Zavřít

Fakulty a součásti