Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Multimédia, specializace Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie proběhne přijímací zkouška v červnu 2024. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Pro studijní program Design, specializace Design obuvi, Design oděvu, Sklo, prostor, objekt, Produktový design, Průmyslový design, Tvorba prostoru proběhne přijímací zkouška v červnu 2024. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace:  Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška v červnu 2024. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Pro studijní program Animovaná tvorba proběhne přijímací zkouška v červnu 2024. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Pro studijní program Arts Management kombinovaná forma studia proběhne přijímací zkouška v červnu 2024. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeči o studijní program Marketingová komunikace, prezenční i kombinovaná formu studia, budou konat přijímací zkoušku 7. 6. 2024.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se zaregistrujete a přihlásíte, vyberte si, co chcete studovat a zadejte všechny potřebné údaje. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkazu se zahajuje přijímací řízení.

b) PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

U studijního programu Design si můžete podat pouze jednu přihlášku na konkrétní specializaci (Design obuvi, Design oděvu, Sklo, prostor, objekt, Produktový design, Průmyslový design, Tvorba prostoru).

U studijního programu Multimédia si můžete podat pouze jednu přihlášku na konkrétní specializaci (Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie).

U studijního programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby si můžete podat pouze jednu přihlášku na konkrétní specializaci (Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Zájemci o studijní program Marketingová komunikace, kombinovaná  forma studia  v den konání přijímací zkoušky předloží doklad o nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací a strukturovaný životopis.

Zájemci o studijní program Arts Management, kombinovaná  forma studia v den konání přijímací zkoušky předloží doklad o nejméně dvouleté praxi v oboru.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora č. 11/2020).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Absolventi ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Absolventi zahraničních škol postupují dle směrnice rektora UTB “Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně”, směrnice rektora UTB „Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ a směrnice rektora UTB „Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB“, které jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/dokumenty-pro-uchazece/

POPLATKY

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 930,- Kč pro studijní programy Multimédia,  Design, Animovaná  tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Arts Management a 690,- Kč pro studijní program Marketingová komunikace a uvedený poplatek je nevratný!

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Zpracována“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
červenec 2024 – studijní programy Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Arts Management,
červen 2024
–Marketingová komunikace.

Uchazečům navrženým k přijetí ke studiu bude elektronicky odesláno na kontaktní e-mail oznámení o navržení k přijetí  spolu s informacemi k zápisu do studia a s termínem předložení dokladu o dosažení bakalářského nebo magisterského vzdělání.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana.

Stav přihlášky můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2024/2025:

Programy navazujícího magisterského studia Předpokládaný počet přijímaných studentů
Design specializace: Design obuvi, Design oděvu, Sklo, objekt, prostor, Produktový design, Průmyslový design, Tvorba prostoru 40
Multimédia specializace: Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie
25
Teorie a praxe audiovizuální tvorby specializace: Kamera, Produkce Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba 25
Animovaná tvorba
8-10
Marketingová komunikace
(prezenční forma studia)
50
Marketingová komunikace
(kombinovaná forma studia)
50
Arts Management
(kombinovaná forma studia)
15

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2024.

K zápisu je třeba se dostavit osobně ve stanoveném termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Magisterské programy FMK – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208 (Multimédia, Design, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Animovaná tvorba, Arts Management) nebo 576 034 210 (Marketingová komunikace).

Fakulty a součásti

Zavřít