UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2018/2019 je 31. března 2018.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní programy Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor Produkce proběhnou přijímací zkoušky 19. 6. 2018.

Uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, budou konat přijímací zkoušky 28. května 2018 a uchazeči o kombinovanou formu studia 29. května 2018.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v případě změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Pokud máte zájem o studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby, můžete si podat přihlášku pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimédia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba a Produkce). U studijního oboru Multimédia a design si zvolte jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si zvolte jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Následně přihlášku vytiskněte a přidejte další přílohy:

  • doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce)
  • strukturovaný životopis

Zájemci o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia po vyplnění přihlášky vytisknou její zkrácenou verzi a odešlou včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku a strukturovaného životopisu. Zájemci o kombinovanou formu studia zašlou nejen vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky, doklad o zaplacení administrativního poplatku a strukturovaný životopis, ale také doklad o dosažené nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Uchazeči o studium na FMK, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání, předkládají při zápisu do studia doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání a kvalifikace. Středoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky automaticky, bez dalšího úředního ověření (uznání) (SR/13/2017).

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studijní oddělení
Univerzitní 2431
760 01 Zlín  

 Vše odešlete nejpozději do 6. dubna 2018.

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 650 Kč pro studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby a 490 Kč pro studijní program Mediální a komunikační studia a je nevratný.

Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
3. července 2018 – studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
15. června 2018 – studijní program Mediální a komunikační studia

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení vysokoškolského diplomu obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2018/2019:

Programy navazujícího magisterského studiaPočet přijímaných studentů
Výtvarná umění
obor Multimédia a design
ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie
50
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), obor Produkce
25
Mediální a komunikační studia
(prezenční forma studia)
50
Mediální a komunikační studia
(kombinovaná forma studia)
50

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2018.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz nebo telefonicky na 576 034 210 nebo 576 034 208.

Zavřít

Fakulty a součásti