Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přijímací řízení

Všeobecné podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně vysoké školy univerzitního typu, výtvarného oboru, nebo oboru příbuzného a souvisejícího s výtvarným a multimediálním uměním, nebo učitelstvím výtvarné výchovy pro druhý stupeň základních škol či střední školy. Uchazeči musí mít titul Mgr., nebo MgA. Studium je přístupné uchazečům, kteří splní požadavky přijímacího řízení a prokáží v přijímací zkoušce odpovídající odborné znalosti a tvůrčí schopnosti.

FMK přijímá pouze elektronické přihlášky. Po vyplnění e-přihlášky uchazeč vytiskne její zkrácenou verzi, podepíše ji a do 31. 8. 2021 zašle doporučeně na oddělení tvůrčích činností FMK spolu s dalšími náležitostmi. Přihlášeným uchazečům bude elektronicky odeslána pozvánka k přijímací zkoušce.
V režimu pořizování elektronické přihlášky je uchazeč povinen si zkotrolovat, zda byl poplatek za přijímací řízení úspěšně připsán na účet univerzity a zda je přihláška uvedena jako Přijatá přihláška. V případě nejasností nebo nesrovnalostí je třeba kontaktovat oddělení tvůrčích činností FMK na adrese tvurci@fmk.utb.cz.

Přijímací zkouška:

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022 je stanoven na období 20. – 24. 9. 2021 v sídle FMK.
Přijímací zkouška probíhá jako rozprava nad tématem disertační práce. Uchazeč(ka) v rozpravě před komisí prokazuje svou obeznámenost se zvolenou problematikou a relevantními tvůrčími metodami a trendy v oblasti svého odborného zájmu. Musí prokázat své znalosti a schopnost práce s odbornou domácí i zahraniční literaturou vztahující se k tématu výzkumu, popřípadě k tvůrčímu projektu své disertační práce. Uchazeč(ka) prokáže obeznámenost s minimálně jednou disertační prací související s daným tématem, přičemž komisi předloží resumé z dané práce. Součástí přijímací zkoušky je ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem.

Přijetí ke studiu:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FMK a na webových stránkách FMK. Písemné rozhodnutí bude uchazečům zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.
Zápis ke studiu se uskuteční v měsíci září 2021.

Výše zmíněné informace si můžete pročíst v podobě oficiální Směrnice děkana SD2021.08.

Fakulty a součásti

Zavřít