Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Stipendia

Jako studenti FMK máte při splnění podmínek nárok na různé typy stipendií – ubytovací, sociální, prospěchové a mimořádné.  

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium – Směrnice rektora č. 13/2021 – dostávají studenti 2x ročně. Stipendium za první období (září-prosinec) bývá vypláceno zpravidla v prosinci a za druhé období (za leden až červen) probíhá v červenci. Výše ubytovacího stipendia se každý rok mění, dle počtu studentů, kterým bylo v daném období přiznáno (např. v loňském akad. roce 2020/2021 to za první období bylo 2.880 Kč a za druhé období 4.800 Kč).

Sociální stipendium

Sociální stipendium – Směrnice rektora č. 14/2021 a Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 14/2021 – se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok je prokázán tím, že k žádosti o sociální stipendium, přiloží studenti písemné potvrzení vydané jejich žádost orgánem státní sociální podpory. Bližší informace o podmínkách rádi poskytnou na studijním oddělení.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium – směrnice děkana SD2021.16 – je pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků za předchozí akademický rok. To znamená, že nestudují déle, než je standardní doba studia, splnili všechny předměty, získali min. 60 kreditů a nebyli ani jednou hodnoceni známkou „D“, „E“ nebo „F“ a „FX“ nebo hodnocením „nesplněno“.

Prospěchové stipendium se poskytuje za měsíce září až červen a vyplácí se v prosinci (za září-prosinec) a v červnu (za leden-červen). Pro výši přiznaného stipendia akad. roku 2021/2022 jsou stanoveny tyto kategorie :

  • vážený studijní průměr 1,0 (1.500 Kč/měsíc)
  • vážený studijní průměr horší než 1,0 a lepší nebo roven 1,15 (500 Kč/měsíc)

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium – směrnice děkana SD2021.16 – získávají studenti např. za pomoc s propagací fakulty nebo s organizací různých akcí. Mimořádné stipendium lze také přiznat za vynikající inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, jako pomoc v mimořádně tíživé sociální situaci nebo na podporu studijních pobytů v zahraničí. Většinou jde o částky v řádu tisíců korun.

Další informace o stipendiích: Stipendijní řád UTB ve Zlíně

 

Fakulty a součásti

Zavřít