Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Nabídka studia

A) Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů

Bakalářský studijní program Marketingová komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Garant programu CŽV na FMK uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu je Ing. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Fakulta multimediálních komunikací (dále jen “FMK”) nabízí absolventům středních škol a zájemcům o doplnění vzdělání možnost dvousemestrálního studia v ak. roce 2023/2024 v programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Marketingová komunikace, v prezenční a kombinované formě. Za studium v programu CŽV jsou účastníci povinni uhradit poplatek.

Dle § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“), vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta.

Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Účastníci programu CŽV mají možnost, po splnění podmínek pro přijetí do řádného studia, dokončit bakalářské studium na FMK a získat akademický titul “Bc.”. Podmínky pro uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek absolventům programu CŽV po přijetí do řádného studia jsou  stanoveny ve směrnici děkanky Pravidla celoživotního vzdělávání na FMK.

Obsah programu

Obsah programu CŽV tvoří předměty podle strukturovaného seznamu povinných a povinně volitelných předmětů akreditovaného bakalářského studijního programu Marketingová komunikace v prezenční nebo kombinované formě studia.

Studijní plány – bakalářský studijní program Marketingová komunikace, ak. rok 2022/2023 (pro ak. rok 2023/2024 bude zveřejněno v červenci 2023)

Dokumentace (sylaby) předmětů je zveřejněna v IS/STAG. 

Cíl programu

Cílem programu CŽV je umožnit zájemcům o studium, kteří z kapacitních důvodů nemohou řádně studovat na FMK v prezenční nebo kombinované formě studia studijního programu Marketingová komunikace, absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu část bakalářského studijního programu a následně po přijetí k řádnému studiu na FMK dokončit bakalářské studium.

Forma vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno v prezenční nebo kombinované formě studia.

Požadavky na účastníky vzdělávání
  • vyplněná přihláška – termín pro podání přihlášky na Ústav marketingových komunikací je do 11.8. 2023;
  • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou;
  • zaplacení úhrady za studium ve výši 13.000,- Kč za jeden semestr (platí se na základě zaslané faktury, nehradí se dopředu!).

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem je kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium v programu CŽV termín podání přihlášky a uhrazení poplatku.

Přihlášku zašlete na adresu:

sekretariát Ústavu marketingových komunikací; Univerzitní 2431; 760 01  Zlín.

nebo na email: kralikova@utb.cz

Předpokládaný termín zápisu do studia je 21.8.2023.

Zajištění výuky

Výuku zabezpečují akademičtí pracovníci FMK, FHS, popř. externisté a odborníci z praxe.

Zahájení vzdělávání

Časový plán studia v programu CŽV je totožný s platným časovým plánem akademického roku na FMK.
Zápis do studia v programu CŽV proběhne v září. Účast na studiu je podmíněna úhradou poplatku. Poplatek za studium v programu CŽV činí 13.000,- Kč za jeden semestr. Potvrzení o úhradě poplatku je nutno předložit před zahájením studia v zimním semestru a do konce měsíce ledna za letní semestr.
Zahájení studia v programu CŽV je dle časového plánu daného akademického roku na FMK (zahájení výuky).

Ukončení vzdělávání

Absolvent programu CŽV (získání minimálně 50 kreditů za úspěšné ukončené předměty) obdrží certifikát v podobě „Osvědčení“ spolu se seznamem předmětů, dosaženými výsledky a udělenými kredity. V případě, že účastník CŽV nezíská min. 50 kreditů za úspěšně ukončené předměty, obdrží „Potvrzení o účasti“.

Organizační zabezpečení

Vzdělávání je členěno na semestry, zimní a letní v každém akademickém roce. Rozsah hodin přímé výuky a konzultací je stanoven v rámci studijního plánu účastníka CŽV.

Organizace studia

Prezenční forma — výuka je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů a dalších forem, během nichž je účastník v přímém kontaktu s vyučujícím a probíhá dle závazného osobního studijního plánu účastníka kurzu (pro příslušný ročník).

Kombinovaná forma — výuka kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia a probíhá formou pěti dvoudenních konzultací za semestr, vždy v pátek (cca od 12:00 hod.) a v sobotu celý den. Termíny jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.

Návaznost na další vzdělávání

Účastníci programu CŽV, po splnění podmínek pro přijetí k řádnému studiu, mají možnost ukončit bakalářský studijní program Marketingová komunikace na FMK a získat akademický titul “Bc.” Podmínky přijetí ke studiu na FMK jsou stanoveny v aktuální směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace. Pokud se účastník CŽV stane studentem FMK podle § 48 až 50 zákona, mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zázemí CŽV

Účastníci programu CŽV jsou evidováni v informačním systému studijní agendy UTB (dále jen „IS/STAG“) a po dobu studia mají právo na vstup do Knihovny UTB, studoven UTB, jakož i na služby s tím spojené. Ubytování a stravování si účastníci vzdělávání zabezpečují individuálně.

B) Neakreditované programy celoživotního vzdělávání

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Individuální konzultace

Tento typ kurzu je primárně určen pro zájemce o studium studijních programů Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby. Zájemce se dozví informace o studiu na zvoleném ateliéru a formou individuálních konzultací se může lépe připravit na talentové zkoušky, které jsou součástí přijímacího řízení.

Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost jsou určeny všem, kteří mají zájem o oblasti, které FMK nabízí. Nabídka je průběžně aktualizována na webových stránkách fakulty.

Nabídka kurzů U3V (Univerzity třetího věku)

Bližší informace a aktuální nabídku kurzů U3V naleznete na stránkách UTB ve Zlíně nebo na tomto odkazu.

Fakulty a součásti

Zavřít