UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2018/2019:

Pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor Produkce, je již 30. listopadu 2017!

Pro studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je posledním termínem podání 28. únor 2018.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní programy Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor Produkce proběhnou přijímací zkoušky v období od 15. do 26. ledna 2018.

Uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, budou konat přijímací zkoušky 30. května 2018 a uchazeči o kombinovanou formu studia 31. května 2018.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v příp. změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Pokud máte zájem o studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby, můžete si podat přihlášku pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimédia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba a Produkce). U studijního oboru Multimédia a design si zvolte jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si zvolte jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Následně přihlášku vytiskněte a přidejte další přílohy:

  • doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce)
  • strukturovaný životopis

Zájemci o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, po vyplnění přihlášky vytisknou její zkrácenou verzi a odešlou včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku. Zájemci o kombinovanou formu studia zašlou nejen vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky a doklad o zaplacení administrativního poplatku, ale také strukturovaný životopis a doklad o dosažené nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Uchazeči o studium na FMK, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání, předkládají při zápisu do studia doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání a kvalifikace. Středoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky automaticky, bez dalšího úředního ověření (uznání) (SR/13/2017).

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studijní oddělení
Štefánikova 2431
760 01 Zlín  

Vše odešlete nejpozději do:
4. prosince 2017 – uchazeči o studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
5. března 2018 – uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinovaná forma studia)

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 650 Kč pro studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby a 490 Kč pro studijní program Mediální a komunikační studia a je nevratný.

Údaje pro platbu:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
9. února 2018 – studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
15. června 2018 – studijní program Mediální a komunikační studia

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2018/2019:

Obory bakalářského studiaPočet přijímaných studentů
Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)

 

 

90 (10 do každého ateliéru)

Animovaná tvorba10
Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)30
Produkce5
Marketingové komunikace (prezenční forma studia)60
Marketingové komunikace (kombinovaná forma studia)60

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2018.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii maturitního vysvědčení a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 034 214 nebo +420 576 034 208.

Zavřít

Fakulty a součásti