Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Termíny podání přihlášek pro akad. rok 2023/2024:

  • Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) je v době od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
  • Pro studijní program Teorie a praxe animované tvorby (délka studia je u tohoto studijního programu 4 roky) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je v době od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
  • Pro studijní program Marketingová komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je v termínu od 1.1.2023 do 31. 3. 2023.

Podání přihlášky je nutnou podmínkou přijímacího řízení. Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) proběhnou přijímací zkoušky v prezenční formě v období od 9. 1. 2023 do 13. 1. 2023 (1. kolo – talentová zkouška) a od 18. 1. 2023 do 20. 1. 2023 (2. kolo).

Pro studijní programy Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky v prezenční formě v období  9. 1. 2023 (1. kolo – talentová zkouška) a od 18. 1. 2023 do 20. 1. 2023 (2. kolo).

Uchazeči o studijní program Marketingová komunikace, prezenční i kombinovaná formu studia, budou konat přijímací zkoušku prezenční formou v červnu 2023. Prezenční forma studia v pátek 9. června 2023 a kombinovaná forma studia v sobotu 10. června 2023.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se zaregistrujte a přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkazu se zahajuje přijímací řízení.

b) PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Ke studiu v uměleckém a filmovém zaměření (termín podání přihlášek do 30. 11. 2022) si lze podat  pouze jednu přihlášku ke studiu! Zvažte tedy prosím, o studium kterého programu – specializace máte větší zájem a zde si přihlášku zaregistrujte.

U studijního programu Multimédia a design si volíte jednu konkrétní specializaci (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru).

U studijního programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby si volíte jednu konkrétní specializaci (Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Zájemci o studijní program Marketingová komunikace, kombinovaná forma studia, v den konání přijímací zkoušky předloží doklad o nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací a strukturovaný životopis.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Absolventi zahraničních škol postupují dle směrnice rektora UTB „Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“, směrnice rektora UTB „Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ a směrnice rektora UTB „Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB“, které jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/dokumenty-pro-uchazece/

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 880,- Kč pro studijní program  Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby a uvedený poplatek je nevratný!

Administrativní poplatek činí 660,- Kč pro studijní program Marketingová komunikace a uvedený poplatek je nevratný!

Údaje pro platbu:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Zpracována“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás obratem na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
10. 2. 2023 – studijní program Multimédia a design a studijní programy Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby
23. 6. 2023 – studijní program Marketingová komunikace

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2023/2024:

Programy bakalářského studiaPředpokládaný počet přijímaných studentů
Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)90 (10 do každého ateliéru)
Teorie a praxe animované tvorby
10
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)35
Marketingová komunikace (prezenční forma studia)60
Marketingová komunikace (kombinovaná forma studia)60

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2023.

K zápisu je třeba se dostavit osobně ve stanoveném termínu.  Je možné také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Bakalářské programy FMK – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na obecné adrese studium@fmk.utb.cz nebo konkrétněji telefonicky na +420 576 034 208 (Multimédia a design,  Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby) nebo +420 576 034 214 (Marketingová komunikace).

Fakulty a součásti

Zavřít