Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Termíny podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022:

  • Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) je v době od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
  • Pro studijní program Teorie a praxe  animované tvorby (délka studia je u tohoto studijního programu 4 roky) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je v době od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
  • Pro studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je posledním termínem podání bude termín stanoven.

Podání přihlášky je nutnou podmínkou přijímacího řízení. Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru), pro studijní program Teorie a praxe  animované tvorby a pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky v období od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 (1. kolo – talentová zkouška) a od 20. 1. 2021 do 22. 1. 2021 (2. kolo).

Uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, budou konat přijímací zkoušky po stanovení termínu a uchazeči o kombinovanou formu studia po stanovení termínu.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v příp. změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Zájemci o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, kombinovanou formu studia, po vyplnění přihlášky vytisknou její zkrácenou verzi a odešlou včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku také strukturovaný životopis a doklad o dosažení nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Uchazeči o studium na FMK, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání, předkládají při zápisu do studia doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání a kvalifikace. Uznání zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na UTB upravuje směrnice rektora Směrnice rektora SR/19/2019 Středoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky automaticky, bez dalšího úředního ověření (uznání) (Směrnice rektora SR/13/2017).

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studijní oddělení
Univerzitní 2431
760 01 Zlín  

Vše odešlete nejpozději do:
2021 – uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia (kombinovaná forma studia)

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 870 Kč pro studijní program  Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby. Tento administrativní polatek je nevratný.

Administrativní poplatek činí 650 Kč pro studijní program Mediální a komunikační studia. Tento poplatek je nevratný.

Údaje pro platbu:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás obratem na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
8. 2. 2021 – studijní program Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby
2021 – studijní program Mediální a komunikační studia

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2021/2022:

Obory/programy bakalářského studiaPočet přijímaných studentů
Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)90 (10 do každého ateliéru)
Teorie a praxe animované tvorby
10
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)35
Marketingové komunikace (prezenční forma studia)
Marketingové komunikace (kombinovaná forma studia)

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci – srpnu 2021.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii maturitního vysvědčení a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na obecné adrese studium@fmk.utb.cz nebo konkrétněji telefonicky na +420 576 034 208 (Multimédia a design,  Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby) nebo +420 576 034 214 (Mediální a komunikační studia).

Fakulty a součásti

Zavřít