Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2020/2021:

  • Pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) je již 30. listopadu 2019!
  • Pro studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je posledním termínem podání 29. únor 2020.

Podmínky a termíny příjímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020. Předpokládaný terním přijímací zkoušky červen 2020.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)  proběhnou přijímací zkoušky v období od 13. do 17. ledna 2020 (1. kolo – talentová zkouška) a od 22. do 24. ledna 2020 (2. kolo).

Uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, budou konat přijímací zkoušky 27. května 2020 a uchazeči o kombinovanou formu studia 28. května 2020.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v příp. změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

U studijního oboru Multimédia a design si zvolte jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie). Nelze si podat dvě přihlášky ke studiu!

Následně přihlášku vytiskněte a přidejte další přílohy:

  • doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce)
  • strukturovaný životopis

Zájemci o studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční formu studia, po vyplnění přihlášky vytisknou její zkrácenou verzi a odešlou včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku. Zájemci o kombinovanou formu studia zašlou nejen vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky a doklad o zaplacení administrativního poplatku, ale také strukturovaný životopis a doklad o dosažené nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Uchazeči o studium na FMK, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání, předkládají při zápisu do studia doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání a kvalifikace. Uznání zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na UTB upravuje směrnice rektora Směrnice rektora SR/19/2019 Středoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky automaticky, bez dalšího úředního ověření (uznání) (Směrnice rektora SR/13/2017).

c) ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku včetně příloh odešlete poštou na adresu:
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Studijní oddělení
Univerzitní 2431
760 01 Zlín 

Vše odešlete nejpozději do:
4. prosince 2019 – uchazeči o studijní program Výtvarná umění
6. března 2020 – uchazeči o studijní program Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinovaná forma studia)

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 810 Kč pro studijní program Výtvarná umění a 610 Kč pro studijní program Mediální a komunikační studia a je nevratný.

Údaje pro platbu:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
7. února 2020 – studijní program Výtvarná umění
17. června 2020 – studijní program Mediální a komunikační studia

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021:

Obory bakalářského studiaPočet přijímaných studentů
Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)90 (10 do každého ateliéru)
Animovaná tvorbabude stanoveno
Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)bude stanoveno
Produkcebude stanoveno
Marketingové komunikace (prezenční forma studia)60
Marketingové komunikace (kombinovaná forma studia)60

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2020.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii maturitního vysvědčení a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na obecné adrese studium@fmk.utb.cz nebo konkrétněji telefonicky na +420 576 034 208 (Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby) nebo +420 576 034 214 (Mediální a komunikační studia).

Zavřít

Fakulty a součásti