Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Termíny podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022:

  • Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) je v době od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
  • Pro studijní program Teorie a praxe animované tvorby (délka studia je u tohoto studijního programu 4 roky) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) se termín prodlužuje do 31. 3. 2021
  • Pro studijní program Marketingová komunikace (prezenční i kombinovanou formu) je v termínu do 31. 3. 2021.

Podání přihlášky je nutnou podmínkou přijímacího řízení. Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici a dodatek ke směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) proběhly přijímací zkoušky distančně v období od 18. 1. 2021 do 19. 1. 2021 (1. kolo – talentová zkouška) a od 27. 1. 2021 do 29. 1. 2021 (2. kolo).

Pro studijní programy Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhne talentová zkouška (1. kolo) dne 14. 6. 2021, kdy uchazeči doručí domácí práce elektronickou formou na úložiště FMK.  2. kolo proběhne za osobní účasti uchazeče ve dnech od 26. 6. 2021 do 27. 6. 2021.

Uchazeči o studijní program Marketingová komunikace, prezenční i kombinovaná formu studia, budou konat přijímací zkoušku distanční formou dne 5. 6. 2021.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné osobní údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Pokud jste se již dříve hlásili na UTB, osobní údaje máte uloženy, pečlivě je však zkontrolujte a v příp. změny (např. bydliště, tel. čísla nebo e-mailu) aktualizujte. Přes odkaz „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkaze se zahajuje přijímací řízení.

b) PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

U studijního programu Multimédia a design si můžete podat pouze jednu přihlášku na konkrétní specializaci (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru).

U studijního programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby si můžete podat pouze jednu přihlášku na konkrétní specializaci (Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba). Nelze si podat současně dvě přihlášky ke studiu nebo dvě přihlášky ke studiu v kombinaci se studijním programem Teorie a praxe animované tvorby!

Zájemci o studijní program Marketingová komunikace, kombinovaná forma studia, v den konání přijímací zkoušky předloží doklad o nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací a strukturovaný životopis.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora SR/24/2011).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Absolventi zahraničních škol postupují dle směrnice rektora UTB „Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“, směrnice rektora UTB „Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ a směrnice rektora UTB „Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB“, které jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/dokumenty-pro-uchazece/

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 870,- Kč pro studijní program  Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby a uvedený poplatek je nevratný!

Administrativní poplatek činí 650,- Kč pro studijní program Marketingová komunikace a uvedený poplatek je nevratný!

Údaje pro platbu:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 4903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Přijata“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás obratem na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
16. 2. 2021 – studijní program Multimédia a design
2. 7. 2021 – studijní program Marketingová komunikace
12. 7. 2021 – studijní programy Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkanky.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2021/2022:

Programy bakalářského studiaPočet přijímaných studentů
Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)90 (10 do každého ateliéru)
Teorie a praxe animované tvorby
10
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)35
Marketingová komunikace (prezenční forma studia)60
Marketingová komunikace (kombinovaná forma studia)60

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci – srpnu 2021.

K zápisu je třeba se dostavit ve stanoveném termínu. Pokud by vám termín zápisu nevyhovoval, zašlete podle pokynů ověřenou kopii maturitního vysvědčení a přijdete k zápisu v náhradním termínu. Můžete však také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci ke studiu zapíše.

DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na obecné adrese studium@fmk.utb.cz nebo konkrétněji telefonicky na +420 576 034 208 (Multimédia a design,  Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby) nebo +420 576 034 214 (Marketingová komunikace).

Fakulty a součásti

Zavřít