Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Termíny podání přihlášek pro akademický rok 2024/2025:

 • Pro studijní program Multimédia (specializace: Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie ) je v době od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.
 • Pro studijní program Design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru) je v době od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.
 • Pro studijní program Animovaná tvorba (délka studia je u tohoto studijního programu 4 roky) je v době od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023
 • Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je v době od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.
 • Pro studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura je v době od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023.
 • Pro studijní program Marketingová komunikace prezenční i kombinovanou formu) je v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024.

Podání přihlášky je nutnou podmínkou přijímacího řízení. Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Multimédia (specializace: Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie) proběhnou přijímací zkoušky v období od 8. 1. 2024 do 12. 1. 2024 (1. kolo – talentová zkouška) a v období od 15. 1. 2024 do 19. 1. 2024 (2. kolo).

Pro studijní program Design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru) proběhnou přijímací zkoušky v období od 8. 1. 2024 do 12. 1. 2024 (1. kolo – talentová zkouška) a v období od 15. 1. 2024 do 19. 1. 2024 (2. kolo).

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby  (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky v období  8. 1. 2024 (1. kolo – talentová zkouška) a od 17. 1. 2024 do 19. 1. 2024 (2. kolo).

Pro studijní program Animovaná tvorba proběhnou přijímací zkoušky v období  5. 1. 2024 (1. kolo – talentová zkouška) a od 22. 1. 2024 do 23. 1. 2024 (2. kolo).

Pro studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura proběhnou přijímací zkoušky v období  8. 1. 2024 (1. kolo – talentová zkouška) a od 22. 1. 2024 do 24. 1. 2024 (2. kolo).

Uchazeči o studijní program Marketingová komunikace, prezenční  forma studia budou konat přijímací zkoušku za osobní účasti dne 6. 6. 2024.  Uchazeči o studijní program Marketingová komunikace, kombinovaná  forma studia budou konat přijímací zkoušku za osobní účasti dne 7. 6. 2024.

PŘIHLÁŠENÍ / Jak se přihlásím?

a) VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU

Prostřednictvím odkazu www.eprihlaska.utb.cz se zaregistrujte a přihlaste, vyberte si, co chcete studovat, a zadejte všechny potřebné údaje. Nemusíte vyplňovat známky z předchozího studia. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkazu se zahajuje přijímací řízení.

b) PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PŘÍLOH

Ke studiu v uměleckém a filmovém zaměření (termín podání všech přihlášek do 30. 11. 2023) si lze v rámci konkrétních programů podat  pouze jednu přihlášku ke studiu! Současně zvažte možnou kolizi termínů, v případě podání více přihlášek ke studiu (viz. informace o termínech konání přijímacího řízení výše). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

U studijního programu Multimédia si volíte jednu konkrétní specializaci (Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie).

U studijního programu Design si volíte jednu konkrétní specializaci (Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru).

U studijního programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby si volíte jednu konkrétní specializaci (Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba).

Zájemci o studijní program Marketingová komunikace, kombinovaná forma studia, v den konání přijímací zkoušky předloží doklad o nejméně dvouleté praxi v oboru marketingových komunikací a strukturovaný životopis.

Zájemci ze zahraničí

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium na FMK konají přijímací zkoušky v českém jazyce a prokazují tak připravenost studovat v českém jazyce, nemusí dokládat osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Směrnice rektora č. 11/2020).

Zájemci se specifickými potřebami

Pokud budete požadovat zohlednění specifických potřeb, je třeba při vyplňování přihlášky (osobní údaje) uvést tuto skutečnost a v termínu zaslat požadované dokumenty (žádost o úpravu přijímacího řízení a doklad o zdravotním stavu).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských)

Absolventi zahraničních škol postupují dle směrnice rektora UTB „Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“, směrnice rektora UTB „Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ a směrnice rektora UTB „Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB“, které jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/dokumenty-pro-uchazece/

POPLATKY

Administrativní poplatek činí 930,- Kč pro studijní programy Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Kreativní odvětví a digitální kultura a uvedený poplatek je nevratný!

Administrativní poplatek činí 690,- Kč pro studijní program Marketingová komunikace a uvedený poplatek je nevratný!

Údaje pro platbu:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 4903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX

Uchazeč si musí v režimu e-přihlášky sledovat, zda byl poplatek připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou) a také zda je přihláška označena jako „Zpracována“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás obratem na studium@fmk.utb.cz.

VÝSLEDKY

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději:
9. 2. 2024 – studijní programy Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Kreativní odvětví a digitální kultura
červen 2024 – studijní program Marketingová komunikace

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude elektronicky odesláno oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Předpokládaný počet přijímaných studentů pro akademický rok 2024/2025:

Programy bakalářského studia Předpokládaný počet přijímaných studentů
Multimédia (specializace: Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie) 45
Design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru)
65
Animovaná tvorba
10-12
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) 35
Kreativní odvětví a digitální kultura
15
Marketingová komunikace (prezenční forma studia) 60
Marketingová komunikace (kombinovaná forma studia) 60

ZÁPIS DO STUDIA

Zápis do studia proběhne v červenci 2024.

K zápisu do studia je třeba se dostavit osobně ve stanoveném termínu.  Je možné také pověřit jinou osobu, která vás na základě plné moci do studia zapíše.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

 

DOTAZY

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na obecné adrese studium@fmk.utb.cz nebo konkrétněji telefonicky na +420 576 034 208 (Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Kreativní odvětví a digitální kultura) nebo +420 576 034 214 (Marketingová komunikace).

Fakulty a součásti

Zavřít