Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost pedagogů

doc. Mgr. Ing. Radim Bačuvčík, Ph.D.

 • BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? Vztah obyvatel České republiky k hudbě a jejímu poslechu 2009. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 140 s. ISBN 978-80-904273-8-9
 • BAČUVČÍK, Radim. Kultura a my : vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2009. 200 s. ISBN 978-80-904273-2-7
 • BAČUVČÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-904273-0-3
 • BAČUVČÍK, Radim. Ženy a muži jako nakupující na trzích kulturních produktů. In: Žena a muž v marketingové komunikaci (R. Bačuvčík ed.). 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. s. 178 – 187 (celkem 260 s.). ISBN 978-80-904273-4-1

PaedDr. Marcela Göttlichová

 • GÖTTLICHOVÁ, M. (2016): The media and school – A teammate or an opponent? Journal of Educational Technology: Volume 2016, Issue DecemberSpecialIssue, December 2016, pages 1008-1015. ISSN: 13036521. SCOPUS.
 • GÖTTLICHOVÁ, M. (2016): Enhancing the Interdependence of Activities Between Universities and the Real-Life Practice – A New Challenge in the Field of Higher Education in the Czech Republic. Valencia: International Technology, Education and Development (IATED), ppages 6420-6429. ISSN 2340-1079. WOS.
 • GÖTTLICHOVÁ, M, KOUDELKOVÁ, P. (2015): SOCIAL INNOVATION AS AN APPROPRIATE TOOL FOR SOCIAL INNOVATION. Bratislava: EKONOM, pages 142-150. ISBN 978-80-225-4077-3. WOS.
 • GÖTTLICHOVÁ, M. (2017): The Phonetics of Advertising in terms of Perception Assessment. UTB Zlín, p. 198, ISBN 978-80-7454-688-4.
 • GÖTTLICHOVÁ, M. (2017): The role of social advertising in continuity with the system of values of adolescent youth. In: Journal of Educational Technology: Special Issue for INTE 2017. Pages 596-603. ISSN  2146-7242.  SCOPUS.
 • GÖTTLICHOVÁ, M. (2017): Changes in the Legal System of the Non-governmental Organizations in the Czech Republic and the Possibilities for Innovation of Communication Policy in the Non-profit Sector. In: Strategic Innovative Marketing. Pages 323-329. ISBN: 978-3-319-33865-1.

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

 • HORŇÁK, Pavel : Reklama, propagácia, public relations v médiách.  Bratislava : SOSPRA, 1998. – 155 s. ISBN 80-967916-0-5
 • HORŇÁK, Pavel : Abeceda reklamy. 1. vyd. – Bratislava : Grafosit, 1997. – 256 s. ISBN 80-967701-7-9
 • HORŇÁK, Pavel : Reklama 2000. – Bratislava : CEA, 1999. – 297 s. ISBN 80-967950-1-5
 • HORŇÁK, Pavel – Šefčák, Luboš : Etika reklamy. Etika žurnalistiky. – Bratislava : SOSPRA, 2000. – 218 s. SBN 80-967916-1-3
 • HORŇÁK, Pavel : Nová abeceda reklamy. – Bratislava : Central European advertising, 2003. – 298 s. ISBN 80-967950-5-8
 • HORŇÁK, Pavel a kol.:  Marketingová komunikácia. – Bratislava: Book & book, 2007. – S. 3. – 60,  ISBN 978-80-969099-5-7 (prvé tri kapitoly vysokoškolskej učebnice /
 • HORŇÁK, P : Kreativita v reklamě. 1. vyd. – Zlín, VeRBuM 2014. 294 s. ISBN 978-80-87500-49-1
 • HORŇÁK, Pavel:  Reklama – teoreticko-historické otázky reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín, VeRBUuM, 2010. 318 s.,  ISBN 978-80-904273-3-4

Mgr. Ing. Olga Dolínková, Ph.D.

 • JURÁŠKOVÁ, Olga, 2016, Vztahový marketing v životě značky, In Marketing a komunikace, ročník XXVI, číslo 2-3/2016, ISSN 1211-5622
 • JURÁŠKOVÁ, Olga, Juříková, M., Kocourek, J., 2016, Brand Building of University as an Integral Part of the Educational Process, In Sakarya University Jornal, ISSN 13036521
 • JURÁŠKOVÁ, Olga, 2014, Public Relations – how relationships can create brands that people trust, Zlín, VeRBuM, ISBN 978-80-87500-60-6
 • JURÁŠKOVÁ, Olga, Horňák, P. a kolektiv, 2012, Velký slovník marketingových komunikací, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4354-7
 • JURÁŠKOVÁ, Olga, 2011, Inovace výuky jako faktor zvyšování odborné přípravy studentů VŠ, Zlín, VeRBuM, ISBN 978-80-87500-15-6

Ing. Martina Juříková, Ph.D.

 • JUŘÍKOVÁ, M. Existují „univerzální“ kritéria při výběru poskytovatele služby zákazníkem? In Marketing & Komunikace 3/2010. ISSN 1211-5622.
 • JUŘÍKOVÁ, M. Procesní přístup k měření efektivity vzdělávacích aktivit v rámci projektů podporovaných z ESF. In Grant Project Management 2010, Zlín. ISBN 978-80-7318-953-2.
 • JUŘÍKOVÁ, M. Odborná studie: Obsahová evaluace průběhu a výstupů projektu „Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje“. In Sborník ze závěrečného semináře projektu 2011, Zlín. ISBN 978-80-7318-985-3.
 • JUŘÍKOVÁ, M. Respektování zásad efektivní komunikace v českých firmách služeb. In (KO)MÉDIA, FMK UTB Zlín  2007. ISBN 978-80-7318-677-7.
 • JURÁŠKOVÁ, O. – JUŘÍKOVÁ M. – KOTYZOVÁ P. Nové přístupy ke zjišťování spotřebitelských preferencí. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference v Karviné 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.

Mgr. Josef Kocourek

 • JUŘÍKOVÁ, Martina, Josef KOCOUREK a Eva GARTNEROVÁ. Project teaching at University – A tool for presenting proposals for prevention and solving the problem of the general public. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, iss. November Special Issue INTE, s. 768-774. ISSN 2146-7242.
 • KOCOUREK, Josef a Romana ČOČKOVÁ. The quality of university teachers as one of the tools of image building. In: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth [online]. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2591-2596.
 • KOCOUREK, Josef, Olga JURÁŠKOVÁ a Martina JUŘÍKOVÁ. Student projects as part of the teaching innovations and their importance in the context of university competitiveness. In: INTED2016: 10th International Technology, Education and Development Conference [online]. Valencia: International Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 803-809. ISSN 2340-1079.
 • KOCOUREK, Josef, Olga JURÁŠKOVÁ a Martina JUŘÍKOVÁ. Image analysis as a tool for competitiveness of universities. In: INTED2016: 10th International Technology, Education and Development Conference [online]. Valencia: International Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 795-802. ISSN 2340-1079.
 • JURÁŠKOVÁ, Olga, Martina JUŘÍKOVÁ a Josef KOCOUREK. Brand building of a University as an integral part of the educational process. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015, s. 100-105. ISSN 1303-6521.

Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

 • SOUKALOVÁ R. a kol. „Desing stories..“, 1. Vydání, FMK UTB Zlín, 2016 — 137 sISBN 978-80-7454-637-2
 • SOUKALOVÁ, R.: Marketing …je věda kreativní“, ISBN 9788087500712, VerBum Publishing, 1, vyd, 2016
 • SOUKALOVA, R., GOTTLICHOVA,M.: Současná role vysoké školy při formování občanské společnosti, VerBum: Zlín, 2010, 80 s., ISBN 978-80-87500-00-2
 • SOUKALOVÁ, R.: „Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností“, ISBN 978-80-87500-47-7, VerBum 2013, 1. vyd. 62 s.
 • SOUKALOVÁ,R.: Effective Communication of  Universities in the Context of Science and Research Popularization as a Part of University Marketing Marketing, part one, in  Marketing inspiration,Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu, ročník V,2010,č.1, s.14-19, ISSN 1336-796X
 • SOUKALOVÁ,R.: Effective Communication of  Universities in the Context of Science and Research Popularization as a Part of University Marketing Marketing, part one, in  Marketing inspiration,Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu, ročník V, 2010,č.2, s.9-22, ISSN 1336-796X
 • SOUKALOVÁ, R.:Efektivní komunikace s vnějšími cílovými skupinami jako významný faktor zvyšování kvality vysoké školy, odborná studie in AULA, č.3, vyd. 2008. ISSN 1210-6658 s. 43 -53.
 • SOUKALOVÁ, R.: Forms of Communication of Universities with Target Groups Focused on Popularisation of Science and Research Results, in Full papers V. International Conference on Applied Bussiness Research ICABR 2009, Publisher: Mendel Uni­versity in Brno,  ISBN 978-80-7375-325-2, p.1367-1379
 • SOUKALOVÁ, R.: Importace of communication with graduates in university managementt, in Contemporary Trends in Management And Finance. Theory and Praktice, Vizja Press & IT, Warsaw 2010, s. 157-165, ISBN 978-83-61086-78-9
 • Projekt OPVK: 7.2. Terciární vzdělávání, 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor TE_ERA: koordinátor TU Liberec, UTB partner, květen 2009 – leden 2012
 • Projekt OPVK: 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 7:2:3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji: Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO, MUNRO: koordinátor TU Liberec, UTB partner, říjen 2009 – květen 2012

doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.

 • Šramová, Blandína: Domáce násilie páchané na deťoch a mládeži. Vybrané sociálno-psychologické aspekty. – Nitra : UKF, 2004. – 153 s. – ISBN 80-8050-750-3
 • Šramová, Blandína: Osobnosť v procese ontogenézy. – Bratislava : Melius, 2007. – 183 s. – ISBN 978-80-969673-0-8
 • Šramová, Blandína: Identity, social support and attitudes towards health with adolescents.
 • In: New Trends in Technologies. – Croatia: In-Tech, 2009. – ISBN 978-953-7619-62-6. P. 1-27
 • Šramová, Blandína: Media and child personality.In: Globalisation Trends in the Media. – London: Cambridge Scholars Publishing, 2006. ISBN 1-84718-058-2. – S. 119-125
 • Bačíková, Z., a kol. (Šramová, B.). (2017). Celebrity v sociálnej reklame 1. Praha: Verbum, 205s., ISBN 978-80-87800-36-2.
 • Šramová, B., Children´s consumer behavior (2017). In: Sabah, S. (Ed.). Consumer behavior. Practice oriented perspectives. Creotia: Intech, 123s. ISBN 978-953-51-3619-4.
 • Šramová, B., Pavelka, J. (2017). The perception of media messages by preschool children. Young Consumers, 2017, Vol.18, No. 2, pp.121-140, https://doi.org/10.1108/YC-11-2016-00643
 • Šramová, B.(2015). Health Literacy and Perception of Social Advertisement. In: Procedia Economics and Finance Vol. 23 (2015), pp. 691-696.
 • Šramová, B. (2014). Aggressive Marketing, Consumer Kids and Stereotyping of Media Contents. In: Procedia – Social and behavioral sciences, Vol. 140, pp. 255-259.

prof.  Peter Štarchoň, Ph.D.

 • Hesková, M. – Štarchoň, P.: Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009, s. 180. ISBN: 978-80-245-15220-5
 • Štensová, A. – Štarchoň, P.: Selected aspects of political marketing in Slovakia. In: Central European Journal of Communication. Vol. 2, No. 2 (2009), s. 319-327. ISSN 1899-5101
 • Štarchoň, P.: Využívanie netradičných foriem marketingovej komunikácie na Slovensku. In: Marketingové komunikace a jejich nové formy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 106 – 111. ISBN 978-80-7318-830-6
 • Štarchoň, P. a kol.: Marketingová komunikácia 2007: Teória a slovenská prax. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 256. ISBN: 978-80-223-2448-9
 • Štarchoň, P. – Olšavský, F.: Význam marketingovej komunikácie v riadení územných jednotiek. In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010, s. 130-138. ISBN 978-80-86708-90-4

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.

 • Ambient Media in the View of the General Public and Their Relation to this Communication Form       2017    Šula, Tomáš; Banyár, Milan
 • Eye Tracking Measuring of Visual Perception of Erotic Appeals in the Content of Printed Advertising Communications and Analysis of Their Impact on Consumers       2017    Šula, Tomáš; Banyár, Milan; Juříková, Martina
 • Innovative marketing as a tool for building a positive image of an institution of higher education and increasing the competitiveness of its graduates – Analysis of the functional use of projects of the Department of Marketing Communications at the Faculty of Multimedia Communications of TBU in Zlin and their potential for integration into the teaching proces 2015     Šula, Tomáš; Banyár, Milan
 • Incorporation of the university practice medium and its transformation into the community medium, 2015  Šula, Tomáš; Čada, Jan; Jurásek, Martin
 • ŠULA, Tomáš. Ambientní média v reklamě: význam designu při tvorbě ambientních médií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. ISBN 978-80-7454-682-2.

doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D. MBA

 • Štarchoň, P., Weberová, D., Ližbetinová, L.: Clustering Czech Consumers According to their Spontaneous Awareness of Foreign Brands. In: Sustainable Economic Growth, Education Excellence, and Innovation Management through Vision 2020, Vols 1-VII, pp. 1719-1732. Int. Business Information Management Assoc-IBIMA, 2017. ISBN: 978-0-9860419-7-6. WOS: 000410252701046
 • Weberová, D., Štarchoň, P., Ližbetinová, L.: Product Information and its Impact on Consumer Brand Percpetion. In: Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, Vols I-VII, pp. 1964-1974. Int. Business Information Management Assoc-IBIMA, 2016. ISBN: 978-0-9860419-8-3. WOS: 000392785700196
 • Weberová, D., Ližbetinová, L.: Consumer Attitudes towards Brands in Relation to Price. In: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vols I – VI, pp. 1850-1859. Int. Business Information Management Assoc-IBIMA, 2016. ISBN: 978-0-9860419-6-9. WOS: 000381172300206
 • Smolková, E., Štarchoň, P., Weberová, D.: Country-of-Origin Brands from the Point of View of the Slovak and Czech Consumers. In: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vols I – VI, pp. 2119-2130. Int. Business Information Management Assoc-IBIMA, 2016. ISBN: 978-0-9860419-6-9. WOS: 000381172301025
 • Monografia: Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente. VeRBuM 2013. ISBN: 978-80-87500-32-3

Fakulty a součásti

Zavřít