UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

Státní závěrečné zkoušky

HARMONOGRAM SZZ

Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Průmyslový design
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.
DNE 05.06.2019 – klub 204
TECHNOLOGIE OBORU – NAUKA O MATERIÁLECH – kov, plasty
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTA
18:007:45K16078
28:158:00K16079
38:308:15K16080
48:458:30K16081
59:008:45K16084
 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA OD
19:309:15K16078
210:009:30K16079
310:3010:15K16080
411:0010:45K16081
511:3011:15K16084
12:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér Průmyslový design
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.
DNE 06.06.2019- klub 204
DĚJINY OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA OD
18:007:45K17320
28:158:00K17321
38:308:15K17323
48:458:30K17324
59:008:45K17325
69:159:00K17326
79:309:15K17327
89:459:30K16290
910:009:45K17328
1010:1510:00K16287  (3)
1110:3010:15K16291  (3)
OBHAJOBY
111:0010:45K17320
211:3011:15K17321
312:0011:45K17323
PŘESTÁVKA 12:00 – 13:00
413:0012:45K17324
513:3013:15K17325
614:0013:45K17326
714:3014:15K17327
815:0014:45K16290
915:3015:15K17328
1016:0015:45K16287  (3)
1116:3016:15K16291  (3)
17:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Okruhy otázek SZZ – Technologie oboru (ateliér Průmyslový design) – bakalářské studium

Akademický rok 2018/19

a) Nauka o materiálech – kovy
b) Nauka o materiálech – plasty

1.
a) Fyzikální vlastnosti kovů: mechanické (tvrdost, pevnost, tuhost, houževnatost), tepelné, elektrické a jejich testování.
b) Jak lze rozdělit plasty z hlediska způsobu jejich zpracování?

2.
a) Co je to slitina, rozdělení. Jaký je praktický význam rovnovážného diagramu slitin železa?
b) Konstrukční plasty – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

3.
a) Co je to legování? Jaké znáte legury?
b) Polyolefiny – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

4.
a) Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování).
b) Vinylové polymery – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

5.
a) Vyjmenujte třídy ocelí a uveď jejich použití.
b) Reaktoplasty a elastomery – vlastnosti v porovnání s termoplasty, nejčastější způsoby zpracování a aplikace.

6.
a) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání, rovnání, tažení, stříhání).
b) Biopolymery a polymery v medicíně.

7.
a) Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).
b) Kompozitní materiály.

8.
a) Neželezné kovy a jejich použití v praxi.
b) Porovnejte zpracovatelské technologie – vstřikování, vytlačování a lisování z hlediska požadavků na přesnost a tvarovou složitost výrobků.

9.
a) Uveďte a porovnejte technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení, protahování).
b) Obecné zásady pro navrhování tvaru vstřikovaných výrobků.

10.
a) Tahokov – výroba a praktické využití.
b) Sestavte výrobní linku a zvolte materiály vhodné pro výrobu vyfukovaných fólií.

11.
a) Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).
b) Porovnejte technologie lisování a tvarování, zejména z hlediska požadavků na formu výchozího materiálu a tvar konečného produktu.

12.
a) Koroze kovů. Povrchové úpravy kovů.
b) Jaké technologie a materiály jsou vhodné pro výrobu plastových obalových materiálů?

13.
a) Porovnejte technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, superfinišování, lapování, leštění, omílání, ruční obrábění).
b) Princip, aplikační možnosti a limity technologie vstřikování práškových materiálů (Powder Injection Moulding).

14.
a) Slévárenská technologie (postup výroby odlitku, výroba modelu, jaderníky, šablony, výroba formy).
b) Speciální technologie – máčení, lití, radiační technologie.

15.
a) Slévárenská technologie (příprava tekutého kovu, odlévání, uvolňování odlitku z formy, čištění, lití pod tlakem, odstředivé lití).
b) Recyklace plastů – porovnejte nejdůležitější způsoby recyklace se zřetelem na aplikační využití recyklátu.

Okruhy otázek SZZ – Dějiny oboru (ateliér Průmyslový design) – magisterské studium

Akademický rok 2018/19

1. Design – vymezení pojmu a jeho různé interpretace
Etymologie pojmu design, jeho rozdílné definice. Design a řemeslo, umělecké řemeslo, užité umění, volné umění – jejich vztahy a náčrt historického vývoje.

2. Zrod profese designera
Průmyslová revoluce. Srovnání profese tradičního řemeslníka a návrháře pro průmyslovou výrobu. Firma Thonet.

3. Modernizmus
Základná charakteristika modernizmu. Formování východisk od poloviny19.století, modernizmus v meziválečném období (Bauhaus, ruská a holandská avantgarda).

4. Alternativy moderny v první polovině 20. století
Český kubizmus, art deco, streamlining v USA. Jejich vztah k moderně, odlišné a příbuzné rysy.

5. Meziválečná moderna v designu v Čechách a na Moravě
Situace po vzniku Československa. Moderna vs. národní dekorativizmus. Funkcionalizmus v architektuře a designu. Zlínská architektura – F.L. Gahura, V. Karfík. Typový nábytek – J. Vaněk a UP závody, L. Žák a J. Halabala. L. Sutnar. Firma Tatra a H. Ledwinka.

6. Zdeněk Kovář a „Kovářova škola“
Impulzy sochaře V. Makovského. Vývoj designerské tvorby Z. Kováře. Z. Kovář jako pedagog, absolventi jeho atelieru.

7. Proměny modernizmu v druhé polovině 20. století
Stručná charakteristika jednotlivých proudů a jejich vztahu k odkazu „klasické“ moderny. Biomorfní moderna, HfG Ulm a „dobrý design“, skandinávská moderna, high-tech, minimalizmus designu 90. let

8. Postmodernizmus v designu.
Předchůdci a zdroje postmodernizmu. Teoretické práce Roberta Venturiho a Charlese Jenckse. Radikální design v Itálii, skupiny Alchimia a Memphis. Konvergence modernistických a postmodernistických principů na sklonku 20. století.

9. Design v Čechách a na Moravě po roce 1989
Základní změna politické a ekonomické situace a její vliv na postavení designu. Změny v institucionální základně a školství. Výrazné osobnosti nastupující designerské generace.

10. Etika designérské profese
Odpovědnost designéra vůči spoloečnosti: industrializace, konzumní společnost, koncepce „designu pro zisk“ a její kritika. Feministická kritika. Design pro minority. Akcent na ergonomické a ekologické parametry designérské tvorby, alternativní přístupy.

11. Současnost a budoucnost designu
Současná společenská situace a postavení designu v ní. Vliv nových technologií a materiálů na charakteristiku designérské profese. Prognózy dalšího vývoje, priority pro design.

Literatura
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.
Sparke, P.: Století designu. Praha 1999.
Pijoan, J.: Dějiny umění sv.10, 12. Praha 1984, 2002.
Kol.: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/1, 2). Praha 1998.
Pelcl, J. a kol.: Český design 1995-2000. Praha 2001.
Kol.: Zdeněk Kovář a jeho žáci. Katalog NG Praha 1988.
Petránsky, Ľ.: Teória a metodológia designu. Technická univerzita Zvolen 1994.
Zdeněk Kovář a jeho žáci. Katalog Národní galerie Praha 1987.
Knobloch, I. – Vondráček, R. (edd.): Design v českých zemích. Praha 2016.

Témata kvalifikačních prací  2018/19

Průmyslový design

Design dopravního prostředku
Design nábytku a interiérových doplňků|
Design interiérů a drobné architektury
Design výrobků určených pro stolování
Design svítidel
Design ručního nářadí
Design elektrických spotřebičů
Design výrobního zařízení
Design prvků městského mobiliáře
Design zahradního nábytku
Design zahradnických potřeb
Design sportovních potřeb
Design pro volnočasové aktivity
Design herních předmětů
Design předmětů pro osobní potřebu
Design výrobků určených pro školství
Design výrobků určených pro zdravotnictví
Design pro handicapované
Design šperků a módních doplňků
Aplikace nových materiálů a technologií v průmyslovém designu
Design výrobku z polymerů a kompozitních materiálů
Ekodesign

ateliér(PD pro průmyslový design)_typ práce(BP nebo DP)_rok odevzdání(2019)_jmeno_prijmeni

vzor:
PD_BP_2018_Novak_Jan

Složka bude obsahovat následující podsložky, ve kterých budou umístěny požadované podklady:
osobní_foto (bude obsahovat Vaši osobní fotografii)
projekt (bude obsahovat vizualizace, skici, rozměrový náčrt a další obrazovou dokumentaci)
text (bude obsahovat textový soubor TXT s požadovanými informacemi)

Každý soubor pojmenujte následovně:

ateliér(PD pro průmyslový design)_typ práce(BP nebo DP)_rok odevzdání(2019)_jmeno_prijmeni_typ podkladu(skica, foto, vizualizace apod.)_pořadové číslo(01, 02, 03…).formát(JPEG, TXT apod.)

vzor:
PD_BP_2018_Novak_Jan_skica_01.jpeg

Bakalářská práce v rozsahu 20 – 25 normostran (čistý text) + fotodokumentace
Diplomová práce v rozsahu 30 – 35 normostran (čistý text) + fotodokumentace

Na hřbetu tištěné vazby práce prosím nezapomínejte nechat vytisknout rok a jméno!!!

 

Zavřít

Fakulty a součásti