Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Pokyny pro diplomanty

Slavnostní promoce absolventů FMK – 18. září 2021 a 19. září 2021
Absolventi navazujících magisterských studijních programů budou promováni v sobotu 18. září 2021, absolventi bakalářských studijních programů budou promováni v neděli 19. září 2021.  Časový rozpis jednotlivých skupin bude zveřejněn v Rozhodnutí děkana koncem června 2021.

Jak vyplnit zadání BP/DP – postupujte podle tohoto návodu.
Věnujte pozornost psaní témat a názvů prací: nepište je velkými písmeny, v anglické verzi pište všechna slova s počátečním velkým písmenem s výjimkou členů, předložek a spojek (samozřejmě pokud nejsou prvním slovem názvu).

Směrnice rektora č. 33/2019 Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti.

  • Příloha č. 1 – Příloha ke Směrnici rektora o Pravidlech pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrole původnosti
  • Příloha č. 1A_1 – Šablony a manuál ve formátu docx (zip archív)
  • Příloha č. 1A_2 – Šablony ve formátu odt (zip archív)
  • Příloha č. 1A_3 – Šablony ve formátu LaTeX (zip archív)
  • Příloha č. 2 – Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla
  • Příloha č. 3 – Manuál pro šablonu závěrečné práce

Online generátor citací: Online generátor citací.

Pro fyzickou (tištěnou) verzi práce student veváže originál „Zadání BP/DP“ přímo do práce se všemi formálními náležitostmi včetně příslušných podpisů (zpravidla děkana a vedoucího ateliéru/ředitele ústavu). Součástí je i Prohlášení autora BP/DP, které student podepíše a veváže přímo do práce.

Pro elektronickou verzi práce student vloží naskenované oficiální zadání práce se všemi formálními náležitostmi (bez podpisů osob, zpravidla děkana a vedoucího ateliéru/ředitele ústavu).  Součástí je i nepodepsané  Prohlášení autora BP/DP.

Kontrola studia studentů posledních ročníků – studijní program Mediální a komunikační studia do 7. 5. 2021, studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, studijní program Výtvarná umění  a studijní program Arts Management do 14. 5. 2021 Ukončení studia studentů posledních ročníků  v Rozhodnutí děkana RD2020.20.

Termín přihlášení ke státní závěrečné zkoušce – do 7. 5. 2021. Přihláška ke státní závěrečné zkoušce – pokud student nebude SZZ skládat, přihlášku nepodává a BP/DP neodevzdává.

Státní závěrečné zkoušky na UTB ve Zlíně — Směrnice rektora SR/12/2016. Státní závěrečné zkoušky na FMK — Rozhodnutí děkana RD2021.03

Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – Směrnice děkana SD2019.03

Formuláře hodnocení a posudků BP/DP:

Postup při odevzdání BP/DP

Vzor pevné vazby BP: barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby BP. Počet výtisků je stanoven Rozhodnutím děkana RD2021.03.

Vzor pevné vazby DP: barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby DP. Počet výtisků je stanoven Rozhodnutím děkana RD2021.03.

Před odevzdáním práce vyplní student v Portálu IS/STAG v sekci Moje studium – Kvalifikační práce formulář „Doplnit údaje o BP/DP“. Ateliér/ústav následně zavede do systému IS/STAG pouze ty údaje, které studentovi nejsou známy (např. jména oponentů). Ateliér/ústav při odevzdání práce zkontroluje:

Zda práce je vložena do univerzitní databáze ve formátu PDF/A (nápověda/instrukce pro soubor s el. podobou kvalifikační práce).

1. Zda student odevzdává předepsaný počet výtisků – dle  Rozhodnutí děkana RD2021.03.

2. Zda jsou v IS/STAG vyplněny jednotlivé rubriky formuláře „Doplnit údajů o DP/BP“, zejména:

a) zadané téma (to bylo již do IS/STAG zavedeno a použito ve formuláři „Zadání DP/BP“),

b) název práce (přesně tak, jak je vytištěn na titulním listu BP/DP),

c) název práce v angličtině (v žádném případě již student nesmí zasahovat do názvu BP/DP jak v české tak anglické verzi).

Nejsou-li všechny uvedené podmínky splněny, ateliér/ústav práci nepřevezme (nepřebere od studenta výtisky práce ani přílohy a nezapíše do IS/STAG datum odevzdání práce). Jsou-li podmínky splněny, ateliér/ústav převezme práci a zapíše do IS/STAG datum odevzdání práce.

Ateliér/ústav při převzetí práce nekontroluje, zda student splnil podmínky pro ukončení studia, tzn. zda získal počet kreditů v předepsané skladbě.

Studenti, kteří nemají splněné studijní povinnosti posledního ročníku, v daném akademickém roce nebudou konat SZZ, se v termínech zápisů zapíší do dalšího roku studia a v daném akademickém roce  v portálu IS/STAG aktualizují podklad k Zadání BP/DP.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých ateliérů/ústavu zpravidla od 11. 2. daného akademického roku.

SZZ jednotlivých studijních programů

Bakalářské studijní programy

B7202 Mediální a komunikační studia

prezenční forma:

1. část – obhajoba bakálářské práce (KUMK/SZZBP)
2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

kombinovaná forma:

1. část – obhajoba bakálářské práce (KUMK/SZZBP)
2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

B8206 Výtvarná umění

prezenční forma:

1. část – obhajoba bakalářské práce (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny vizuální kultury (KKTS/SZZDK), Technologie oboru (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZTO)

B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby

prezenční forma:

Obor: Audiovizuální tvorba, Produkce

1. část – obhajoba bakalářské práce (KAAV/SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny filmu I (od počátků do 70. let 20. století) (KAAV/SZZF1), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci I (KAAV/SZZT1)

Obor: Animovaná tvorba

1. část – obhajoba bakalářské práce (KAAT/SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny animovaného filmu I (od počátků do 70. let 20. století) (KAAT/SZZA1), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci I (KAAT/SZZT1)

Navazující magisterské studijní programy

N7202 Mediální a komunikační studia

prezenční forma:

1. část – obhajoba bakalářské práce (KUMK/SZZBP)
2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

kombinovaná forma:

1. část – obhajoba bakalářské práce (KUMK/SZZBP)
2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

N8206 Výtvarná umění

prezenční forma:

1. část – obhajoba diplomové práce (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE  / SZZDP)
2. část – zkouška z předmětu: Dějiny oboru (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZDO)

N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby

prezenční forma:

Obor: Audiovizuální tvorba, Produkce

1. část – obhajoba diplomové práce (KAAV/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny filmu II (od 70. let 20. století do současnosti) (KAAV/SZZF2), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci II (KAAV/SZZT2)

Obor: Animovaná tvorba

1. část – obhajoba diplomové práce (KAAT/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny animovaného filmu II (od 70. let 20. století do současnosti) (KAAT/SZZA2) a Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci II (KAAT/SZZT2)

N0288P310001 Arts Management

prezenční forma:

1. část – obhajoba diplomové práce (KAME/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětu: Dějiny vizuální kultury (KAME/SZZDK), Produkce a management v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KAME/SZZPR), Umění a společnost (KAME/SZZUM)

kombinovaná forma:

1. část – obhajoba diplomové práce (KAME/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětu: Dějiny vizuální kultury (KAME/SZZDK), Produkce a management v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KAME/SZZPR), Umění a společnost (KAME/SZZUM)

Fakulty a součásti

Zavřít