Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Často kladené dotazy

Studijní plány

Q: Pokud student nesplní předmět z povinně volitelného bloku „B“, může si v následujícím roce zvolit jiný předmět?
A: Ne, student si musí zapsat nesplněný předmět v následujícím roce.

Q: Musí si student zapsat znovu nesplněný předmět z volitelného bloku „C“?
A: Ne, student si může zvolit jiný jakékoliv předmět z bloku volitelných předmětů.

Q: Může student studovat současně se svým plánem i předměty z vyššího ročníku?
A: Ne. Doporučujeme dodržet skladbu předmětů studijního plánu a oboru v daném ročníku.

Individuální studijní plán (ISP)

Q: Co musí student předložit, když žádá o ISP?
A: Žádost o ISP podává student na studijní oddělení. Žádost obsahuje zdůvodnění, proč student žádá o ISP, vyjádření vedoucího ateliéru nebo ředitele ústavu a příslušný formulář pro každý předmět, kde vyučující doplní studijní úkoly pro jednotlivé měsíce semestru, včetně specifikace jejich průběžného hodnocení a formy komunikace s vyučujícím. Formuláře jsou na webu FMK (Student FMK > Formuláře pro studenty). Student žádost podává na studijní oddělení fakulty. O žádosti rozhoduje děkan.

Q: Kdy student žádá od ISP?
A: Student předloží do 14 dnů od zahájení výuky v daném semestru na studijní oddělení žádost o ISP včetně příslušného formuláře. Udělení ISP se nepředpokládá v 1. roce obou stupňů studia a není možné jej udělit v kombinované formě studia.

Q: Platí ISP i pro zkouškové období?
A: Ne, ISP je stanoven pouze na období výuky.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Q: Kdy může student konat SZZ?
A: Student bakalářského programu musí splnit alespoň 180 kreditů v předepsané skladbě studia. Student navazujícího magisterského programu musí splnit alespoň 120 kreditů v předepsané skladbě studia.

Q: Kdy nejpozději lze vykonat SZZ?
A: Poslední část SZZ lze vykonat nejpozději v roce, v němž ode dne zápisu studenta do studijního programu uplynula doba rovná dvojnásobku standardní doba studia (standardní doba studia pro bakalářské studijní programy je 3 roky a pro navazující magisterské programy 2 roky).

Q: Může konat student jednotlivé části SZZ v jiném roce?
A: Ne. Obě části SZZ musí student konat v daném akademickém roce.

Q: Kdy se koná opravný termín SZZ?
A: V případě, že student neuspěje u SZZ, může SZZ opakovat v termínu opravném. Opravný termín je zpravidla zařazen na období SZZ následujícího roku.

Q: Pokud student neupěje u SZZ, může být až do vykonání opravné zkoušky SZZ studentem?
A: Ano, ale pozor na překročení standardní doby studia, kdy student platí poplatek za delší studium. V takovém případě doporučujeme přerušit studium s nástupem do letního semestru, ve kterém student bude konat opravnou SZZ.

Q: Musí se student přihlásit na opravnou SZZ?
A: Ano, přihláška se podává na ústav nebo ateliér. Formuláře jsou na webu FMK (Student FMK > Formuláře pro studenty).

Stipendia

Q: Jaký druh stipendia může student získat?
A: Pokud student splní podmínky stanovené Stipendijním řádem UTB, může získat ubytovací stipendium, sociální stipendium, prospěchové stipendium či mimořádné stipendium.

Q: Má nárok na sociální stipendium student Slovenské republiky nebo zahraniční student?
A: Ne. Dávky státní sociální podpory náleží při splnění stanovených podmínek pouze fyzické osobě, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu, jde-li o státní občany České republiky, nebo mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince.

Q: Má student nárok na sociální stipendium, studuje-li souběžně na dvou vysokých školách?
A: Pokud student splní podmínky pro přiznání sociálního stipendia, vyplácí se tento příspěvek pouze jedenkrát, a to na dříve zaevidované škole.

Q: Pokud je student na zahraniční mobilitě v rámci UTB, a měl na FMK nárok na ubytovací stipendium, náleží mu stipendium i po dobu pobytu v zahraničí?
A: Ano.

Fakulty a součásti

Zavřít