Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Témata Bc. a Mg. prací 2019/20

Témata bakalářských prací:

 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • uživatelské rozhraní
 • propojení tiskového a digitálního média
 • kniha / web / aplikace pro handicapované
 • vizuální styl a propagace produktu / služby / akce
 • wearable tech aplikace
 • autorská kniha
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Témata magisterských prací:

 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • e-learning
 • game design a gamifikace
 • mobilní aplikace
 • webový portál
 • video a motion graphics
 • autorská kniha v digitálním věku
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Technologie a trendy oboru

témata pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku

ateliér Digitální design

1. Vizuální komunikace
• definice vizuální komunikace (charakteristika, principy, stručná historie, současnost)
• prostředky vizuální komunikace (obraz, písmo, barva, tvar, kompozice)
• grafický a komunikační design

Komunikace: definice, formy komunikace. Vývoj vizuální komunikace od nejstarších kultur po
současnost. Prostředky a principy vizuální komunikace: obraz (jeho funkce, možnosti), barva
(symbolika, emoce), typografie a písmo (funkce, možnosti).
Současné aplikace vizuální komunikace (vizuální média: tiskoviny, on-line, reklama, komunikační
design, infografika atd.) – příklady, realizace

2. Reklama a marketing
• vymezení pojmů
• reklama – historie a současnost
• on-line marketing
Marketing – definice, image a budování značky, provázanost s reklamou a grafickým designem.
Reklama – média (typy – TV, internet, rádio, tisk, ambientní formy propagace ), cílové skupiny,
osobnosti světové reklamy (David Ogilvy, Leo Burnett, Oliviero Toscani a další).
Reklamní kampaně, mediální mix, reklamní systémy na internetu, návštěvnost stránek (nástroje pro
analýzu, zvyšování návštěvnosti), reklamní bannery, reklamní microsite, landing page, newsletter,
virální marketing, guerilla, word of mouth.

3. Corporate Identity
• vymezení pojmů
• jednotný vizuální styl (logo manuál, design manuál)
• historie a současnost (vývoj, trendy, významní představitelé)
• příklady z praxe (firmy, organizace, události, města, státy)
Corporate identity – corporate communication / corporate behavior / corporate design.
Jednotný vizuální styl, co je to logo a zásady pro jeho tvorbu, nástroje budování značky – image
subjektu, co je obsahem design manuálu (podrobný popis jednotlivých prvků a jejich praktické
uplatnění). Příklady kvalitního/funkčního a nekvalitního/nefunkčního CI.
Logomanuál / designmanuál, funkční příklady z praxe u nás či v zahraničí.

4. Písmo a typografie
• písmo – vývoj, historie, současnost (významní představitelé)
• písmo – anatomie, klasifikace (kategorie)
• typografická pravidla
Nauka o písmu (terminologie); vývoj písma (význam písma, formování konečné podoby písmového
znaku, předstupně písma, čtyři fáze ve vývoji písma); klasifikace písma.
Typografie jako prostředek komunikace (základní typografická pravidla a estetické kategorie);
sazba; dějiny typografie; kniha a knižní edice; noviny a časopis.
Princip sazby a typografie – doporučený software, postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode,
použití písma v digitálních médiích, Type URW, Open Type. Používání písma na počítačích –
prostrkání, proklad, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby,
tabulátory.

5. Grafika, grafický design a software
• princip vektorové a bitmapové grafiky
• výstupy pro tisk, pro elektronická média
• sazba (typografie a písmo) na počítači
• digitální zařízení jako kreativní nástroje

Princip vektorové grafiky – křivky, kreslení, tracing, tvorba dokumentu, tahy, štětce,vzorky, cestář,
vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo
do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty, výstupy pro tisk.
Princip bitmapové grafiky – doporučený software, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné
modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF,
PDF), kreslící a retušovací nástroje, kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a
sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty),
optimalizace a ukládání.
Doporučený software – např. Adobe CS (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat, Bridge atd.) –
rozdíly v jejich používání a vzájemná synergie.

6. Internet a www
• základní pojmy
• typologie www stránek a serverů
• internet a www – vývoj, současnost

Základní terminologie – www, hypertext, skriptovací jazyky, informační architektura, interaktivní
design, uživatelské rozhraní, apod. Typy www stránek a serverů (z hlediska obsahu, formy,
technologie) – charakteristika a typičtí představitelé. Historie – vývoj internetu (klíčové okamžiky)
a www (statický web, dynamický web, web 2.0, social networking, …) až po současné trendy.

7. Web a digitální média
• charakteristika digitálních médií / specifika digitálního designu
• pravidla dobrého webu, UX design
• další možnosti a potenciál digitálních médií

Rozdíl mezi tištěnými a elektronickými médii (dynamika, flexibilita, responsivita, interaktivita,
kontextuální / nelineární, oboustranná komunikace, personifikace, …), pravidla dobrého webu
(obsah / forma / technologie / strategie), statický / hybridní web, CMS – systémy pro správu obsahu
(principy fungování, specifika), sociální sítě, elektronické prezentace. Možnosti uplatnění
digitálních médií – design, umění, reklama (motion graphics, videomapping, Vjing, videoart, …).

8. Uživatelské rozhraní
• vymezení pojmů (informační architektura, UI, GUI)
• pravidla navrhování uživatelského rozhraní, typy navigace
• historie a současnost uživatelských rozhraní
Definice pojmů, typy rozhraní a principy ovládání (myš, dotykové, dálkové,…), zásady tvorby
rozvrhu uživatelského rozhraní / webu / aplikace (orientační prvky / typy navigace, vizuální
hierarchie, ergonomie), vývoj UI/GUI – 8bit, skeumorphismus, flat design, material design.

9. Stavba www stránky
• základní stavební prvky www
• grafické / vizuální prostředky, multimedia
• validace, optimalizace, SEO
Zdrojový kód stránky a základní formátovací značky, HTML, CSS, javascript, návrh a tvorba
(responsivního) layoutu, texty na webu – copywriting, typografie na webu (omezení, možnosti),
práce s grafickými prvky (pozadí, záhlaví a zápatí, navigace, obrazy v obsahu stránky), mikroakce /
animace, obrazové formáty pro internet, video a audio formáty pro internet, validace www stránky,
optimalizace pro prohlížeče, SEO – optimalizace pro vyhledávače.

10. Design proces digitálního projektu
• životní cyklus – vymezení pojmu, popis jednotlivých etap
Úvodní studie a analýzy (cílové skupiny / persony, konkurence, swot, …) / návrh řešení (cíle,
strategie, funkce a obsah, struktura / informační architektura – wireframe a maketa webu) /
grafický návrh (od skici po finální podobu) / technická implementace, tvorba obsahu / pilotní
provoz a testování (eye tracking, AB testování) / nasazení a dlouhodobý provoz, vyhodnocení
úspěšnosti stránek (analýza návštěvnosti) / upgrade stránek.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

magisterské studium

Ateliér Digitální design

ústní zkouška se skládá ze dvou částí (každá 15 minut):

1. Znalost současných přístupů a trendů v digitálním a grafickém designu, přehled
historických souvislostí v příbuzných oborech (vizuální umění a design).
2. Zasazení vlastního diplomového projektu do kontextu – souvislostí s výše
uvedeným (umění, design, společnost, …) a doklad využití současných přístupů ve
vlastním projektu.

Okruhy pro první část zkoušky:

1. Vliv moderny na užitou grafiku
Významné umělecké směry, školy, osobnosti první pol. 20. stol. a jejich vliv na vývoj
grafického designu – funkcionalismus, surrealismus, dadaismus, ruská a holandská
avantgarda, Bauhaus, Teige, Tschichold a další. Počátky vizualizace informací – Otto
Neurath a Isotype, Ladislav Sutnar.

2. Grafický design od 2. poloviny 20. století po současnost – svět
Vývoj grafického designu, významné osobnosti. Vznik a funkce reklamy. Reklamní média,
proměny reklamy v čase. Současné trendy a přístupy k tvorbě značky a jednotného
vizuálního stylu, příklady realizací.

3. Grafický design od 2. poloviny 20. století po současnost – Česká republika
Významné historické osobnosti (Muzika, Hlavsa, Týfa, Rathouský, Solpera, …). Současná
tvorba – osobnosti a realizace (Štorm, Babák, Najbrt, Brousil, významná studia…).

4. Digitální revoluce
Změny, které přinesly telekomunikace a IT – společnost (politika, ekonomie, …), vliv
počítačů na design a umění – nová vizualita, generativní principy, big data a infoestetika,
personalizace, …

5. Vývoj a současné trendy (designu) digitálních médií
Vývoj user interface a www – možnosti a omezení z hlediska designu a technologií.
Motion graphics, multimédia, video a internet. Vliv sociálních sítí a mobilních zařízení.
Specifika a využití internetu jako reklamního a marketingového média. Etický rozměr
reklamy.

6. Umění a design
Vliv umění od moderny po současnost na vizuální komunikaci / jazyk a design –
modernismus, abstrakce, pop-art, postmodernismus, minimalismus, videoart,
konceptualismus, street art, umění ve veřejném prostoru, environmental art apod..

7. Praxe digitálního designera
Současná praxe – životní cyklus a management digitálních projektů (popis jednotlivých
fází projektu – cíle, průběh, požadavky a nároky na designera, součinnost s ostatními
účastníky projektu).
Literatura:
Kolesár, Zdeno.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava. 2006.
Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí, Praha, 2005.
Hollis, Richard: Stručná historie grafického designu. Rubato, 2014.
Wilson, Michael: Jak číst současné umění: umění 21. století zblízka. Kniha Zlín, 2017.
Bauman, Zygmunt: Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Academia, 2017.
on-line zdroje:
medium.com
webdesignernews.com
czechdesign.cz
digitalnizahradka.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít