Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářský studijní program Výtvarná umění

ak. rok 2023/2024

Dějiny vizuální kultury

1. Od katakomb po otonskou renesanci (dědictví antiky), umění raného středověku, románské umění v Evropě (vč. území Čech a Moravy)
Raně křesťanské, byzantské památky (architektura)
Karolinská a otonská renesance
Architektonické úlohy v románské architektuře (sakrální: rotundy, kostely, baziliky, katedrály, kláštery; světské: hrady,  opevněná sídla, měšťanské domy)
Románské památky ve Francii, Německu, Českých zemích
Význam technologických inovací pro vznik gotické architektury
Pozdně románská architektura a tzv. přechodný styl

Literatura:
Jean Lassus. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971.
Rolf Toman (ed.) Románské umění. Architektura – sochařství – malířství. Praha 2006.
Anežka Merhautová – Dušan Třeštík. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.

2. Gotika
Charakteristické rysy gotické architektury a její vývoj, katedrální styl, mezinárodní gotika po 1380 (Parléřovská huť), tzv. pozdní gotika
Architektonické úlohy v gotické architektuře (sakrální: kostely, katedrály, kláštery; světské: hrady, opevněná sídla, měšťanské domy)
Cisterciácká gotika
Charakter gotické malby (techniky a technologie: desková malba, nástěnná malba, iluminované rukopisy, sklomalba)
Česká gotická malba (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.)
Krásný sloh a umění doby Václava IV. (Mistr Třeboňského oltáře)

Literatura:
Rolf Toman (ed.) Gotika: Architektura – sochařství – malířství. Praha 2005.
Jiří Kuthan. Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha 1994.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Jiří Fajt (ed.) Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437. Praha 2006.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day,.Taschen 2015.

3. Evropská renesance (Itálie a Záalpí)
Itálie:
Centra renesančního hnutí v Itálii a jejich rozdílné přístupy
Základní periodizace
Renesanční architektura (F. Brunelleschi, D. Bramante, L. B. Alberti, A. Palladio)
Městské paláce, vily, zámky, sakrální architektura
Renesanční malba (P. della Francesca, S. Botticelli, Fra Angelico, Raffaello, Michelangelo, L. da Vinci…)
Benátská škola (Giorgione, Bellini, Tizian, Tintoretto, Veronese)
Renesanční sochařství (L. Ghiberti, Donatello, Michelangelo)
Záalpská renesance:
2. pol. 15. století – konec 16. století
Albrecht Dürer, M. Grünewald, Brueghelové, H. Holbein, H. Bosch
Pozdní renesance a manýrismus

Literatura:
Rolf Toman (ed.) Umění italské renesance. Praha 2000.
František Nesejt. Italská renesance. Hradec Králové 1995.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

4. Baroko v Evropě
Tridentský koncil, protireformace a propaganda fide – katolické a protestantské země, úloha jezuitského řádu, třicetiletá válka (1618-1648)
Barokní architektura:
Itálie (G. L. Bernini, F. Borromini, G. Guarini)
Habsburská monarchie (L. Hildebrandt, J. Fischer z Erlachu)
Klasizující a dynamické baroko
Francouzské klasizující baroko a „král slunce“ Ludvík XIV., Versailles, zahradní architektura
Malířství – Caravaggio, N. Poussin, El Greco, D. Velázquez
Vlámské a nizozemské barokní malířství – Rubens vs. Rembrandt
Sochařství (G. L. Bernini)
Pozdní baroko a rokoko

Literatura:
František Nesejt. Evropské barokní umění. Hradec Králové 1998.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

5. Renesance, manýrismus a baroko v Českých zemích
Renesance na území dnešních Čech a Moravy:
Umění na dvoře Rudolfa II. – B. Wolmut, B. Spranger, G. Arcimboldo, A. de Vries
Pozdní renesance a manýrismus
Reformace a protireformace, třicetiletá válka (1618-1648), úloha jezuitského řád
Barokní architektura:
J.-B. Mathey, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
J. B. Santini-Aichel a gotizující baroko
Vliv barokní architektury na českou krajinu
Malířství – italizující a severská škola: K. Škréta, vrcholné baroko: P. Brandl, V. V. Reiner, J. Kupecký; rytec V. Hollar
Sochařství – F. M. Brokoff, M. B. Braun; morové a mariánské sloupy

Literatura:
Jiří Dvorský – Eliška Fučíková (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha 1989.
Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha – London – Milano 1997.
František Nesejt. České barokní umění. Hradec Králové 2000.
Mojmír Horyna. Architektura baroka v Čechách. in: Vít Vlnas (ed.) Sláva barokní Čechie: Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001.

6. Architektura 19. století (klasicismus, historismy, inženýrská architektura, secese)
Klasizující tendence, empír, klasicismus:
Archeologie, Pantheon; berlínské projekty – K. F. Schinkel, mnichovské projekty – L. von Klenze, klasicismus v českých zemích)
Anglický park a lázeňské projekty:
Park Kew Gardens, zámecké parky v Kroměříži, Lednicko-valtický areál, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
Neostyly:
Neogotika v Anglii jako reakce na industrializaci (J. Ruskin, Arts and Crafts), ve Francii (Viollet-le-Duc), v Německu (dokončení katedrály v Kolíně n. R.), v českých zemích (Hrubá Skála, Lednice, Sychrov, dokončování katedrály sv. Víta)
Neorenesance a historismus (G. Semper), neorenesance kosmopolitním stylem střední Evropy (T. Hansen, J. Schulz, J. Zítek, česká „národní renesance“, Národní muzeum a Národní divadlo v Praze)
Urbanismus a modernizace měst (Haussmannova Paříž, vídeňská Ringstrasse – asanace hradeb a vznik okružních tříd s novými typy staveb)
Neobaroko:
Inženýrská architektura – vliv techniky a nových technologií (sklo, železo, ocelové slitiny, konstrukce mostů-Forth Bridge, odhalení kovové konstrukce v architektuře), J. Paxton, G. Eiffel; L. Sullivan – mrakodrap a chicagská škola; rozvoj vlakové dopravy a vznik nádraží
Secesní architektura závěru 19. století

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.

7. Malířství a sochařství 19. století (od klasicismu k moderně)
Klasicismus a empír (vliv Velké francouzské revoluce, kult Napoleona, osvícenství – J. L. David, D. Ingres)
Neoklasicismus a vliv Akademie v Českých zemích; česká krajinomalba (J. Navrátil, A. Kosárek); malířská rodina Mánesů (A. Mánes, J. Mánes, Q. Mánes)
Romantismus jako reakce na důsledky industrializace a racionalismu (Francie: E. Delacroix, T. Géricault; Německo: C. D. Friedrich – krajina jako chrám, romantický hrdina; Anglie: hnutí Preraffaelitů, angličtí krajináři; Španělsko: F. Goya)
1839 vyhlášení vynálezu fotografie a jeho dopad na malířství
Realismus (G. Courbet)
Barbizonská škola
Impresionismus a postimpresionismus (E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas, A. Sisley, C. Pissaro, P. Gaugin, V. Van Gogh, P. Cézanne, H. T. Lautrec, H. Rousseau; A. Slavíček, A. Hudeček)
Symbolismus a secese (skupina Nabis, A. Böcklin, A. Mucha; Vídeň: G. Klimt…)
Osobnosti sochařství (A. Bourdelle, A. Rodin, C. Meunier)
Generace Národního divadla (M. Aleš, V. Hynais, J. Mařák, V. Brožík, B. Schnirch)
Osobnosti českého sochařství 19. století (J. V. Myslbek, J. Mařatka)
Centra secesního hnutí: Francie – Art nouveau, Německo – Jugendstil, vídeňská Secession, Ch. R. Mackintosh a skotská secese, česká secese

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

8. Architektura 1. poloviny 20. století
Moderna, architektura a průmysl, nové materiály a budování prostoru architektury, německý Werkbund (A. Loos, P. Behrens, A. Perret, F. L. Wright)
Evropská centra avantgardy – Bauhaus, ruský konstruktivismus, nizozemský De Stijl, purismus, funkcionalismus (W. Gropius, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
Organická architektura (H. Scharoun)
Počátky moderny v Českých zemích (J. Kotěra)
Od českého kubismu a rondokubismu až po konstruktivismus a funkcionalismus (J. Chochol, P. Janák, J. Gočár, J. Kroha, B. Fuchs)
Meziválečné Brno, Výstava soudobé kultury v Československu 1928, kolonie Nový dům
Zlín a baťovská architektura (F. L. Gahura, V. Karfík)
Nové úlohy v čs. architektuře (např. lázně, sokolovny, hotely, sakrální architektura, krematoria)

Literatura:
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha. Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995.

9. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století (v Evropě a v USA)
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty) – porovnání s předchozími uměleckými styly
Fauvismus (H. Matisse)
Expresionismus (vliv E. Muncha, E. Schiele, Die Brücke a Almanach Der Blaue Reiter)
Francouzský kubismus (G. Braque, P. Picasso)
Italský futurismus (U. Boccioni)
Cesty k abstrakci (P. Klee, F. Kupka, V. Kandinskij, P. Mondrian)
Konstruktivismus (V. Tatlin)
Suprematismus (K. Malevič)
Dadaismus (M. Duchamp, T. Tzara, M. Ernst, K. Schwitters), konstruktivismus (N. Gabo, El Lisickij)
Nástup fašismu v Evropě – jeho reflexe v umění a dopad na ohniska umělecké tvorby meziválečné umění:
Surrealismus (M. Ernst, S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, M. Ray)
Nová věcnost ve fotografii (K. Blossfeldt, A. R. Patzsch, A. Sander)
Marcel Duchamp a fenomén ready-made
Osobnosti sochařství (C. Brancusi, A. Maillol, A. Giacometti, N. Gabo, H. Arp, A. Calder)

Literatura:
Amy Dempseyová. Umělecké styly, školy a hnutí. London 2002.
Kol. autorů. Umění po roce 1900. Praha 2007.

10. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století v českých zemích a v Československu
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty, víra v umělecký pokrok) – porovnání s předchozími uměleckými styly:
Symbolismus (J. Váchal, F. Kobliha, J. Preisler, F. Bílek, J. Štursa)
Expresionismus (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka)
Kubismus (O. Gutfreund)
Abstraktní tendence (F. Kupka)
Skupina výtvarných umělců (1911), skupina Tvrdošíjní (J. Čapek, V. Špála, R. Kremlička, J. Zrzavý)
Meziválečné umění:
Skupina Devětsil a poetismus – (K. Teige, F. Muzika, A. Hoffmeister, J. Štyrský, Toyen – artificialismus)
Skupina RA – (V. Zykmund, J. Istler, V. Tikal)
Avantgarda ve fotografii a filmu – (J. Rössler, J. Funke, J. Štyrský, A. Hackenschmidt / Hammid)
Skupina 42 – (J. Chalupecký, J. Kolář, K. Lhoták, F. Hudeček, B. Matal)
České sochařství 20. a 30. let – abstraktní tendence a surrealismus (B. Stefan, H. Wichterlová, V. Makovský), světelná plastika (Z. Pešánek)

Literatura:
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958. Praha 2005.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015.

11. Architektura 2. poloviny 20. století
Pozdní modernismus a jeho alternativy
Rozdílný vývoj před a za železnou oponou
Evropská avantgarda v USA (L. Mies van der Rohe)
Brutalismus (Le Corbusier, A. a P. Smithsonovi, J. Stirling, O. Niemeyer, L. Kahn)
Urbanistické projekty (L. Costa – Brasília)
Utopické projekty (Archigram)
High-tech (R. Piano, R. Rogers, N. Foster, E. Jiřičná)
Postmoderna (Ch. Jencks, R. Venturi, Ch. Moore)
Dekonstruktivismus (F. Gehry, Z. Hadid, D. Libeskind)
Návrat minimalismu (Herzog a De Meuron, P. Zumthor)
Vývoj v Československu po 2. světové válce:
Pozdní modernismus a jeho alternativy (J. Fragner)
Kolektivní dům ve Zlíně/Gottwaldově a v Litvínově (J. Voženílek, V. Hilský a E. Linhart)
50. léta a socialistický realismus, výstavba sídlišť, kulturních domů,…
EXPO 58 a bruselský styl, architektura 60. let
Fenomén SIAL
Brutalismus a postmoderna (V. a V. Machoninovi, K. Prager, J. a A. Šrámkovi, R. Žertová; obchodní domy Prior, hotely, ambasády,…)
Vývoj po r. 1989 – zahraniční architekti (F. Gehry, J. Nouvel), čs. emigranti (J. Kaplický, E. Jiřičná)
Nové tendence v české architektuře (Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Stanislav Fiala, Martin Rajniš, Projektil architekti), diskuze a popularizace (ERA21, Galerie Jaroslava Frágnera, festival Den architektury, etc.)

Literatura:
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958. Praha 2005.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015.

12. Světová vizuální tvorba / produkce ve 2. pol. 20. století do současnosti
Společenská kulturní situace v Evropě a v USA po 2. světové válce, vznik nových směrů:
Abstraktní expresionismus (J. Pollock, M. Rothko)
Pop-art (A. Warhol, R. Rauschenberg, D. Hockney)
Nový realismus (Christo, Arman, D. Spoerri, César)
Op art (V. Vasarely, B. Riley)
Evropská abstrakce (lyrická, informel, geometrická — Tapies, Wols, Hartung a další)
Minimalismus (S. LeWitt, D. Judd, R. Serra)
Fotografie (D. Arbus, R. Mapplethorpe, G. Crewdson)
Konceptuální umění (J. Kosuth)
Art brut (Jean Dubuffet)
Osobní mytologie (J. Beuys)
Land art (R. Smithson, A. Goldsworthy, J. Turrel)
Videoart (N. June Paik, V. Acconci)
Akční umění (Fluxus, Y. Klein, H. Nitsch)
Performance a body art (M. Abramović a Ulay)
Postmodernismus (C. Sherman, J. Koons, Gilbert & George, Orlan, Barbara Kruger)

Literatura:
Amy Dempseyová. Umělecké styly, školy a hnutí. London 2002.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berge. Způsoby vidění. Praha 2016.
Mark Tribe. New Media Art. Taschen 2006.
Ingo F. Walther (ed.) Umění 20. století I (Malířství) – II (Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Praha 2004.
Edward Lucie-Smith. Art Today: Současné světové umění. Praha 1996.
Ladislav KESNER (ed.) Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H&H, 2005.

13. Vizuální tvorba / produkce v ČR v období 1948-1989
Rozdělení západního a východního bloku a jeho dopad na kulturu v Československu
50. léta a socialistický realismus (pomníky, propagační malba a grafika, J. Čumpelík, O. Švec)
Neoficiální alternativa (V. Boudník, M. Medek, samizdat)
2. pol. 50. let politické uvolňování v kultuře a Expo 58 v Bruselu, Laterna magika
Fenomén 60. let
Stručné porovnání tendencí v západním a východním bloku: abstrakce, informel, návrat konstruktivismu (skupina Křižovatka, nová citlivost, Z. Sýkora, K. Malich, H. Demartini, M. Dobeš), Šmidrové (K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa), nová figurace (J. Načeradský, J. Sopko, K. Gebauer, A. Šimotová)
Experimentální a vizuální poezie (J. Kolář, B. Kolářová)
Akční a konceptuální umění (Z. Ságlová, M. Knížák, J. Kovanda, M. Jetelová)
70. léta, normalizace a fenomén underground
Čeští sklářští výtvarníci (S. Libenský, J. Brychtová, V. Kopecký, V. Cigler)
Vznik nových skupin: Tvrdohlaví (J. David, M. Gabriel, P. Nikl, F. Skála, J. Róna,…)

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berger. Způsoby vidění. Praha 2016.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015 (do roku 1950)
Pavlína Morganová. Akční umění. Praha 2010.
Iva Knobloch, Radim Vondráček. Design v českých zemích 1900-2000. Praha 2016.

14. Vizuální tvorba / produkce v ČR po roce 1989 až do dnešních dnů (vč. reflexe navštívené výstavy současného umění)
Rok 1989, otevření hranic a vliv na výtvarné umění
Instituce: Tranzit Display, Futura, Meet Factory, DOX, 4+4 dny v pohybu, Kukačka, Flash Art, Umělec, Artalk, Artmap, Cena Jindřicha Chalupeckého
90. léta: J. David, T. Císařovský, M. Dopitová, M. Othová, D. Černý, J. Špaňhel
0. léta: K. Šedá, K. Kintera, Z. Baladrán, J. Mančuška, M. Zet, B. Klímová, D. Lang, J. Thýn, skupina Ztohoven, P. Hábl
10. léta: K. Olivová, P. Sterec, R. Loskot, V. Magid, M. Ther, J. Skála, J. Hošek, Jiří Žák
Fotografie: Jindřich Štreit, Ivan Pinkava, Veronika Bromová

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berger. Způsoby vidění. Praha 2016.

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářský studijní program Multimédia a design

ak. rok 2023/2024

Zkušební okruhy z předmětů teoretického základu: Dějiny vizuální kultury 1,2; Vizuální kultura 20. století 1, 2; Vizuální kultura 21. století, Vizuální studia 1, 2, Dějiny designu 1-5

1. Od katakomb po otonskou renesanci (dědictví antiky), románské umění v Evropě (vč. území Čech a Moravy)
Raně křesťanské, byzantské památky (architektura)
Karolinská a otonská renesance
Architektonické úlohy v románské architektuře (sakrální: rotundy, kostely, baziliky, katedrály, kláštery; světské: hrady, opevněná sídla, měšťanské domy)
Románské památky ve Francii, Německu, Českých zemích
Význam technologických inovací pro vznik gotické architektury
Pozdně románská architektura a tzv. přechodný styl
Raně středověké iluminované rukopisy, (národní písma, karolinská minuskula, románské písmo)
Pojem „vizuální kultura“, jaký vztah má k „umění“ a „řemeslu“, vysvětlit na příkladech z období ranného středověku, srovnat se současností.

Literatura:
Jean Lassus. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971.
Rolf Toman (ed.) Románské umění: Architektura – sochařství – malířství. Praha 2006.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Rostislav Švácha. Dějiny umění v českých zemích 800–2000. Praha 2018.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Marta Filipová – Matthew Rampley (eds.). Možnosti vizuálních studií. Brno, 2007.

2. Gotika
Charakteristické rysy gotické architektury a její vývoj, katedrální styl, mezinárodní gotika po 1380 (Parléřovská huť), tzv. pozdní gotika
Architektonické úlohy v gotické architektuře (sakrální: kostely, katedrály, kláštery; světské: hrady, opevněná sídla, měšťanské domy)
Cisterciácká gotika
Charakter gotické malby (techniky a technologie: desková malba, nástěnná malba, iluminované rukopisy, sklomalba)
Česká gotická malba (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.)
Krásný sloh a umění doby Václava IV. (Mistr Třeboňského oltáře)
Gotické písmo (textura, rotunda, bastarda, švabach, fraktura)
Příklady uplatnění prvků grafického designu (ražba mincí, erby a městské znaky)
Středověký autor: řemeslo, dílna a role cechů

Literatura:
Milena Bartlová: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění (ePUB). UMPRUM 2018.
Rolf Toman (ed.) Gotika: Architektura – sochařství – malířství. Praha 2005.
Jiří Kuthan. Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha 1994.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Jiří Fajt (ed.) Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437. Praha 2006.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po
současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day,.Taschen 2015.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

3. Evropská renesance (Itálie a Záalpí)
Itálie
Centra renesančního hnutí v Itálii a jejich rozdílné přístupy
Základní periodizace
Renesanční architektura (F. Brunelleschi, D. Bramante, L. B. Alberti, A. Palladio)
Městské paláce, vily, zámky, sakrální architektura
Renesanční malba (P. della Francesca, S. Botticelli, Fra Angelico, Raffaello, Michelangelo, L. da Vinci…)
Benátská škola (Giorgione, Bellini, Tizian, Tintoretto, Veronese)
Renesanční sochařství (L. Ghiberti, Donatello, Michelangelo)
Záalpská renesance
Albrecht Dürer, M. Grünewald, Brueghelové, H. Holbein, H. Bosch
Pozdní renesance a manýrismus
Leonardo da Vinci a vynálezy
Johannes Guttenberg a vynález knihtisku
Humanistické písmo, dynamická antikva
Umělecké zkoumání člověka, portrét, perspektiva.

Literatura:
Rolf Toman (ed.) Umění italské renesance. Praha 2000.
František Nesejt. Italská renesance. Hradec Králové 1995.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Hans Belting: Erb a portrét. In: Antropologie obrazu. Návrh vědy o obrazu. Brno: Books & Pipes, 2022.

4. Baroko v Evropě
Tridentský koncil, umění a protireformace a propaganda fide – katolické a protestantské země, úloha jezuitského řádu, třicetiletá válka (1618-1648)
Barokní architektura:
Itálie (G. L. Bernini, F. Borromini, G. Guarini)
Habsburská monarchie (L. Hildebrandt, J. Fischer z Erlachu)
Klasizující a dynamické baroko
Francie, klasizující baroko a „král slunce“ Ludvík XIV., Versailles, zahradní architektura
Malířství – Caravaggio, N. Poussin, El Greco, D. Velázquez
Vlámské a nizozemské barokní malířství, Rubens vs. Rembrandt
Sochařství (G. L. Bernini)
Pozdní baroko a rokoko
Užité umění v období baroka
Přechodová a statická antikva

Literatura:
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
František Nesejt. Evropské barokní umění. Hradec Králové 1998.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

5. Renesance, manýrismus a baroko v Českých zemích
Renesance na území dnešních Čech a Moravy:
Umění na dvoře Rudolfa II. – B. Wolmut, B. Spranger, G. Arcimboldo, A. de Vries
Pozdní renesance a manýrismus
Reformace a protireformace, třicetiletá válka (1618-1648), úloha jezuitského řád
Barokní architektura:
J.-B. Mathey, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
J. B. Santini-Aichel a gotizující baroko
Vliv barokní architektury na českou krajinu
Malířství – italizující a severská škola: K. Škréta, vrcholné baroko: P. Brandl, V. V. Reiner, J. Kupecký; rytec V. Hollar
Sochařství – F. M. Brokoff, M. B. Braun; morové a mariánské sloupy
Užité umění v období baroka
Knižní památky období baroka v Českých zemích
Sběratelství, mecenášství, kabinet kuriozit

Literatura:
Jiří Dvorský, Eliška Fučíková (eds.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha 1989.
Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha – London – Milano 1997.
František Nesejt. České barokní umění. Hradec Králové 2000.
Mojmír Horyna. Architektura baroka v Čechách. in: Vít Vlnas (ed.) Sláva barokní Čechie: Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Marcela Rusinko, Vít Vlnas. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno 2019.

6. Architektura 19. století (klasicismus, historismy, inženýrská architektura, secese)
Klasizující tendence, empír, klasicismus: archeologie, Pantheon; berlínské projekty – K. F. Schinkel, mnichovské projekty – L. von Klenze, klasicismus v českých zemích)
Anglický park a lázeňské projekty: park Kew Gardens, zámecké parky v Kroměříži, Lednicko-valtický areál, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
Neostyly:
Neogotika v Anglii jako reakce na industrializaci (J. Ruskin, Arts and Crafts), ve Francii (Viollet-le-Duc), v Německu (dokončení katedrály v Kolíně n. R.), v českých zemích (Hrubá Skála, Lednice, Sychrov, dokončování katedrály sv. Víta)
Neorenesance a historismus (G. Semper), neorenesance kosmopolitním stylem střední Evropy (T. Hansen, J. Schulz, J. Zítek, česká „národní renesance“, Národní muzeum a Národní divadlo v Praze)
Urbanismus a modernizace měst (Haussmannova Paříž, vídeňská Ringstrasse – asanace hradeb a vznik okružních tříd s novými typy staveb)
Inženýrská architektura – vliv techniky a nových technologií (sklo, železo, ocelové slitiny, konstrukce mostů – Forth Bridge, odhalení kovové konstrukce v architektuře), J. Paxton, G. Eiffel; L. Sullivan – mrakodrap a chicagská škola; rozvoj vlakové dopravy a vznik nádraží
Secesní architektura 90. let 19. století
19. století jako věk techniky, industrializace, vynálezů i revolučních myšlenek v designu:
První průmyslová revoluce, zdokonalení parního stroje, krize koncepce užitého umění a zrod profese designéra
Světová výstava v Londýně 1851, Reformní hnutí 2. poloviny 19. století, zakládání uměleckoprůmyslových muzeí
Vztahy mezi pojmy umění – řemeslo – umělecký průmysl (a design) v kontextech kulturního dění v Evropě 19. století.

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Lada Hubatová-Vacková. úvodní kapitola, in: Věci a slova. UMPRUM
Francis D. K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash. A Global History of Architecture. MIT 2017.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

7. Malířství a sochařství 19. století (od klasicismu k moderně)
Klasicismus a empír (vliv Velké francouzské revoluce, kult Napoleona, osvícenství – J. L. David, D. Ingres)
Neoklasicismus a vliv Akademie v Českých zemích; česká krajinomalba (J. Navrátil, A. Kosárek); malířská rodina Mánesů (A. Mánes, J. Mánes, Q. Mánes)
Romantismus jako reakce na důsledky industrializace a racionalismu (Francie: E. Delacroix, T. Géricault; Německo: C. D. Friedrich – krajina jako chrám, romantický hrdina; Anglie: hnutí Preraffaelitů, angličtí krajináři; Španělsko: F. Goya)
1839 vyhlášení vynálezu fotografie a jeho dopad na malířství
Realismus (G. Courbet)
Barbizonská škola
Impresionismus a postimpresionismus (E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas, A. Sisley, C. Pissaro, P. Gaugin, V. Van Gogh, P. Cézanne, H. T. Lautrec, H. Rousseau; A. Slavíček, A. Hudeček)
Symbolismus a secese (skupina Nabis, A. Böcklin, A. Mucha; Vídeň: G. Klimt…)
osobnosti sochařství (A. Bourdelle, A. Rodin, C. Meunier)
Generace Národního divadla (M. Aleš, V. Hynais, J. Mařák, V. Brožík, B. Schnirch)
Osobnosti českého sochařství 19. století (J. V. Myslbek, J. Mařatka)
Centra secesního hnutí: Francie – Art nouveau, Německo – Jugendstil, vídeňská Secession, Ch. R. Mackintosh a skotská secese
Vynález litografie a zrod plakátu
Akcidenční písma 19. stol.
Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století, Alfons Mucha a secese v Čechách
Důsledky stereotypu a stereotypizace ve vizuální kultuře

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Eva Janáčová, Jakub Hauser. Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě. Praha 2020.

8. Architektura 1. poloviny 20. století
Moderna, architektura a průmysl, nové materiály a budování prostoru architektury, německý Werkbund, klíčové osobnosti počátků moderní architektury A. Loos, P. Behrens, A. Perret, F. L. Wright
Evropská centra avantgardy – Bauhaus, ruský konstruktivismus, nizozemský De Stijl, purismus, funkcionalismus (W. Gropius, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
Organická architektura (H. Scharoun)
Počátky moderny v Českých zemích (J. Kotěra)
Od českého kubismu a rondokubismu až po konstruktivismus a funkcionalismus v architektuře a designu (J. Chochol, P. Janák, J. Gočár, J. Kroha, B. Fuchs)
Meziválečné Brno, Výstava soudobé kultury v Československu 1928, kolonie Nový dům
Zlín a baťovská architektura (F. L. Gahura, V. Karfík)
Nové úlohy v čs. architektuře (např. lázně, sokolovny, hotely, sakrální architektura, krematoria)
Peter Behrens a zrod Corporate Identity, práce pro AEG
Funkcionalistický design, kovový nábytek a další příklady designu/užitého umění v meziválečném období
Design a dvě světové války: nové materiály, výrobní postupy
Art déco, Výstava dekorativních umění v Paříži 1925
Streamlining a meziválečný design v USA (R. Loewy, H. Dreyfuss, Světová výstava v New Yorku 1939)
Jak (v kontextu otázky) rozumíte výroku, že architektura je ztělesněním idejí nebo ducha společnosti?

Literatura:
Vojtěch Lahoda; Mahulena Nešlehová; Marie Platovská; Rostislav Švácha; Lenka Bydžovská (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha. Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Francis D. K. Ching; Mark M. Jarzombek; Vikramaditya Prakash. A Global History of Architecture. MIT 2017.

9. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století (v Evropě a v USA)
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty) – porovnání s předchozími uměleckými styly
Fauvismus (H. Matisse)
Expresionismus (vliv E. Muncha, E. Schiele, Die Brücke a Almanach Der Blaue Reiter)
Francouzský kubismus (G. Braque, P. Picasso)
Italský futurismus (U. Boccioni)
Cesty k abstrakci (P. Klee, F. Kupka, V. Kandinskij, P. Mondrian)
Konstruktivismus (V. Tatlin)
Suprematismus (K. Malevič)
Dadaismus (M. Duchamp, T. Tzara, M. Ernst, K. Schwitters), konstruktivismus (N. Gabo, El Lisickij)
Meziválečné umění 20. a 30. let:
Surrealismus (M. Ernst, S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, M. Ray)
Nová věcnost ve fotografii (K. Blossfeldt, A. R. Patzsch, A. Sander)
Marcel Duchamp a fenomén ready-made
Osobnosti sochařství (C. Brancusi, A. Maillol, A. Giacometti, N. Gabo, H. Arp, A. Calder)
Typografické experimenty od konce 19. století do poloviny 20. stol. (Mallarmé, Apollinaire, futurismus, dadaismus, surrealismus)
Grafický design a dvě světové války, vojenská a politická propaganda, GD ve službách nových ideologií (komunismus, fašismus, nacismus)
Art déco v grafickém designu (Cassandre)
Vizuální nástroje propagandy, proces dehumanizace

Literatura:
Kol. autorů. Umění po roce 1900. Praha 2007.
Jiří Horáček; Ladislav Kesner; Cyril Hösch. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén 2017.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

10. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století v českých zemích a v Československu
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty, víra v umělecký pokrok) – porovnání s předchozími uměleckými styly:
Symbolismus (J. Váchal, F. Kobliha, J. Preisler, F. Bílek, J. Štursa)
Expresionismus (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka)
Kubismus (O. Gutfreund)
Abstraktní tendence (F. Kupka)
Skupina výtvarných umělců (1911), skupina Tvrdošíjní (J. Čapek, V. Špála, R. Kremlička, J. Zrzavý)
Meziválečné umění 20. a 30. let:
Skupina Devětsil a poetismus – (K. Teige, F. Muzika, A. Hoffmeister, J. Štyrský, Toyen – artificialismus)
Skupina RA – (V. Zykmund, J. Istler, V. Tikal)
Avantgarda ve fotografii a filmu – (J. Rössler, J. Funke, J. Štyrský, A. Hackenschmidt / Hammid)
Skupina 42 – (J. Chalupecký, J. Kolář, K. Lhoták, F. Hudeček, B. Matal)
České sochařství 20. a 30. let – abstraktní tendence a surrealismus (B. Stefan, H. Wichterlová, V. Makovský), světelná plastika (Z. Pešánek)
Vývoj grafického designu na našem území během 1. pol. 20. stol. (expresionismus, kubismus, vliv avantgardy v meziválečném období)
Šklovského pojem ostranenie („vychýlení/vykloubení“) na příkladu uměleckého díla či směru z daného okruhu. Role umění v propojování vnitřního a konsenzuálního modelu reality – vysvětlení na příkladech

Literatura:
Josef Vojvodík, Jan Wiendl (eds.). Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha 2011.
Alena Pomajzlová (ed.). Děvětsil 1920-1931. Praha 2020.
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958. Praha 2005.
Hana Rousová. A(bs)trakce. Praha 2015.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

11. Architektura a design 2. poloviny 20. století
Pozdní modernismus a jeho alternativy
Rozdílný vývoj před a za železnou oponou
Evropská avantgarda v USA (L. Mies van der Rohe)
Brutalismus (Le Corbusier, A. a P. Smithsonovi, J. Stirling, O. Niemeyer, L. Kahn)
Urbanistické projekty (L. Costa – Brasília)
Utopické projekty (Archigram)
High-tech (R. Piano, R. Rogers, N. Foster, E. Jiřičná)
Postmoderna (Ch. Jencks, R. Venturi, Ch. Moore)
Dekonstruktivismus (F. Gehry, Z. Hadid, D. Libeskind)
Návrat minimalismu (Herzog a De Meuron, P. Zumthor)
Vývoj v Československu po 2. světové válce:
Pozdní modernismus a jeho alternativy (J. Fragner)
Kolektivní dům ve Zlíně/Gottwaldově a v Litvínově (J. Voženílek, V. Hilský a E. Linhart)
50. léta a socialistický realismus, výstavba sídlišť, kulturních domů,…
EXPO 58 a bruselský styl, architektura 60. let
Fenomén SIAL
Brutalismus a postmoderna (V. a V. Machoninovi, K. Prager, J. a A. Šrámkovi, R. Žertová; obchodní domy Prior, hotely, ambasády,…)
Vývoj po r. 1989 – zahraniční architekti (F. Gehry, J. Nouvel), čs. emigranti (J. Kaplický, E. Jiřičná)
Nové tendence v české architektuře (Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Stanislav Fiala, Martin Rajniš, Projektil architekti), diskuze a popularizace (ERA21, Galerie Jaroslava Frágnera, festival Den architektury, etc.)
Zdeněk Kovář, tvarování strojů a nástrojů a zlínská škola průmyslového designu
Skandinávský design
Hochschule für Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun
Italská „elegantní moderna“ v průmyslovém designu
Postmoderna v designu a užitém umění 70.-80. let (Alchymia, Memphis, Sottsass, Mendini, Starck, Arad, Šípek)
High-tech v architektuře a designu 70.-90. let (R. Piano a R. Rogers, N. Foster)

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Radomíra Sedláková. 20. století české architektury. Praha 2006.
Peter Gössel – Gabriele Leuthäuser. Architektura 20. století. Praha 2006.
Jana Tichá, Rostislav Švácha, Milena Sršňová. Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha 2018.
Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture. 2008.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

12. Světová vizuální tvorba / produkce ve 2. pol. 20. století do současnosti
Společenská kulturní situace v Evropě a v USA po 2. světové válce, vznik nových směrů:
Abstraktní expresionismus (J. Pollock, M. Rothko)
Pop-art (A. Warhol, R. Rauschenberg, D. Hockney)
Nový realismus (Christo, Arman, D. Spoerri, César)
Op art (V. Vasarely, B. Riley)
Evropská abstrakce (lyrická, informel, geometrická — Tapies, Wols, Hartung a další)
Minimalismus (S. LeWitt, D. Judd, R. Serra)
Fotografie (D. Arbus, R. Mapplethorpe, G. Crewdson)
Konceptuální umění (J. Kosuth)
Art brut (Jean Dubuffet)
Osobní mytologie (J. Beuys)
Land art (R. Smithson, A. Goldsworthy, J. Turrel)
Videoart (N. June Paik, V. Acconci)
Akční umění (Fluxus, Y. Klein, H. Nitsch)
Performance a body art (M. Abramović a Ulay)
Postmodernismus (C. Sherman, J. Koons, Gilbert & George, Orlan, Barbara Kruger)
Polský plakát
Grafický design 50. let v USA – rozvoj koncepce Corporate Identity
„Švýcarská škola“ v grafickém designu
Psychedelie v užité grafice od 60. let
Post-punková užitá grafika, Neville Brody
Nástup počítačů v grafickém designu od 80. let
David Carson a „konec tisku“
Kritický termín „komodizace umění“ a „rekuperační princip“ – která hnutí či umělecké projekty na tyto fenomény reagují?
Soutěže, ceny, přehlídky, školy, platformy, téma identity, genderu, migrace, paměti, angažované umění, participativní princip v umění, designu či architektuře.

Literatura:
Kol. autorů. Umění po roce 1900. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berge. Způsoby vidění. Praha 2016.
Mark Tribe. New Media Art. Taschen 2006.
Ingo F. Walther (ed.) Umění 20. století I (Malířství) – II (Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Praha 2004.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.

13. Vizuální tvorba / produkce v ČR v období 1948-1989
Rozdělení západního a východního bloku a jeho dopad na kulturu v Československu
50. léta a socialistický realismus (pomníky, propagační malba a grafika, J. Čumpelík, O. Švec)
Neoficiální alternativa (V. Boudník, M. Medek, samizdat)
Druhá pol. 50. let politické uvolňování v kultuře a Expo 58 v Bruselu, Laterna magika
Fenomén 60. let, filmový plakát, Bienále Brno (J. Rajlich)
Stručné porovnání tendencí v západním a východním bloku: abstrakce, informel, návrat konstruktivismu (skupina Křižovatka, nová citlivost, Z. Sýkora, K. Malich, H. Demartini, M. Dobeš), Šmidrové (K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa), nová figurace (J. Načeradský, J. Sopko, K. Gebauer, A. Šimotová)
Experimentální a vizuální poezie (J. Kolář, B. Kolářová)
Akční a konceptuální umění (Z. Ságlová, M. Knížák, J. Kovanda, M. Jetelová)
70. léta, normalizace a fenomén underground
Čeští sklářští výtvarníci (S. Libenský, J. Brychtová, V. Kopecký, V. Cigler)
Vznik nových skupin: Tvrdohlaví (J. David, M. Gabriel, P. Nikl, F. Skála, J. Róna,…)
Grafický design 1948-1989 v Československu, ve službě ideologie
Narativní a konceptuální vizuální reprezentace (vysvětlit na příkladech, například v infografice aj.)

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berger. Způsoby vidění. Praha 2016.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015 (do roku 1950)
Pavlína Morganová. Akční umění. Praha 2010.
Iva Knobloch, Radim Vondráček. Design v českých zemích 1900-2000. Praha 2016.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Gunther Kress – Theo van der Leuveen. Reading Images (kterékoliv vydání).

14. Vizuální tvorba / produkce v ČR po roce 1989 až do dnešních dnů (vč. reflexe navštívené výstavy současného umění)
Rok 1989, otevření hranic a vliv na výtvarné umění
Instituce: Tranzit Display, Futura, Meet Factory, DOX, 4+4 dny v pohybu, Kukačka, Flash Art, Umělec, Artalk, Artmap, Cena Jindřicha Chalupeckého
90. léta: J. David, T. Císařovský, M. Dopitová, M. Othová, D. Černý, J. Špaňhel
0. léta: K. Šedá, K. Kintera, Z. Baladrán, J. Mančuška, M. Zet, B. Klímová, D. Lang, J. Thýn, skupina Ztohoven, P. Hábl
10. léta: K. Olivová, P. Sterec, R. Loskot, V. Magid, M. Ther, J. Skála, J. Hošek, Jiří Žák
Fotografie: Jindřich Štreit, Ivan Pinkava, Veronika Bromová
Rozvoj designu po roce 1989 v ČSR/ČR (vznik nových institucí/škol/Design Centrum a jejich vliv na tuzemský design, zakládání designérských studií; privatizace, komerční prostředí)
Konvergence moderny a postmoderny v 90. letech v designu a užitém umění
Soutěže, ceny, přehlídky, školy, platformy. téma identity, genderu, migrace, paměti, angažované umění, participativní princip v umění, designu či architektuře.

literatura:
Lucie Ševčíková – Eva Žáková (eds.). Czech Contemporary Art Guide. Praha 2012.
Jiří Ševčík, Edith Jeřábková. Mezi první a druhou moderností 1985–2012. Praha 2011.
Zdeno Kolesár. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009 / Kapitoly z dějin designu. Praha 2009.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
Identita. Fenomén českého grafického designu. Česká televize 2024.

POJMY, PROBLÉMY, TÉMATA současného umění
– instalace, videoinstalace, environment, performance, happening, umění ve veřejném prostoru, participativní a procesuální umění
– zpochybnění autorství, ztráta originality a aury uměleckého díla, apropriace, žánrový synkretismus
– vliv digitalizace, internetu a sociálních sítí na umění
– politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovu-formulování pojmu krása, DIY.

Odpověď na vylosovanou otázku by měla mít dvě části:
a) Určení uměleckého díla z obrazové reprodukce a časové vymezení a přehled (mentální mapa) příslušné problematiky dle doporučené osnovy
b) Charakteristika jednoho konkrétního díla/tvorby umělce/skupiny…, které si z vybrané otázky student zvolí sám a na něm vysvětlí charakteristiky a kontexty příslušného období.

 

Fakulty a součásti

Zavřít