Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2022/2023

Dějiny vizuální kultury

1. Od katakomb po otonskou renesanci (dědictví antiky), umění raného středověku, románské umění v Evropě (vč. území Čech a Moravy)
– raně křesťanské, byzantské památky (architektura)
– karolinská a otonská renesance
– architektonické úlohy v románské architektuře (sakrální: rotundy, kostely, baziliky, katedrály, kláštery; světské: hrady,  opevněná sídla, měšťanské domy)
– románské památky ve Francii, Německu, Českých zemích
– význam technologických inovací pro vznik gotické architektury
– pozdně románská architektura a tzv. přechodný styl

Literatura:
Jean Lassus. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971.
Rolf Toman (ed.) Románské umění. Architektura – sochařství – malířství. Praha 2006.
Rolf Toman (ed.) Románské umění: Architektura – sochařství – malířství. Praha 2006.
Anežka Merhautová – Dušan Třeštík. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.

2. Gotika
– charakteristické rysy gotické architektury a její vývoj, katedrální styl, mezinárodní gotika po 1380 (Parléřovská huť), tzv. pozdní gotika
– architektonické úlohy v gotické architektuře (sakrální: kostely, katedrály, kláštery; světské: hrady, opevněná sídla, měšťanské domy)
– cisterciácká gotika
– charakter gotické malby (techniky a technologie: desková malba, nástěnná malba, iluminované rukopisy, sklomalba)
– česká gotická malba (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.)
– krásný sloh a umění doby Václava IV. (Mistr Třeboňského oltáře)

Literatura:
Rolf Toman (ed.) Gotika: Architektura – sochařství – malířství. Praha 2005.
Jiří Kuthan. Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha 1994.
Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2. Praha 1984.
Jiří Fajt (ed.) Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437. Praha 2006.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po
současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day,.Taschen 2015.

3. Evropská renesance (Itálie a Záalpí)
Itálie:
– centra renesančního hnutí v Itálii a jejich rozdílné přístupy
– základní periodizace
– renesanční architektura (F. Brunelleschi, D. Bramante, L. B. Alberti, A. Palladio)
– městské paláce, vily, zámky, sakrální architektura
– renesanční malba (P. della Francesca, S. Botticelli, Fra Angelico, Raffaello, Michelangelo, L. da Vinci…)
– benátská škola (Giorgione, Bellini, Tizian, Tintoretto, Veronese)
– renesanční sochařství (L. Ghiberti, Donatello, Michelangelo)
Záalpská renesance:
– 2. pol. 15. století – konec 16. století
– Albrecht Dürer, M. Grünewald, Brueghelové, H. Holbein, H. Bosch
– pozdní renesance a manýrismus

Literatura:
Rolf Toman (ed.) Umění italské renesance. Praha 2000.
František Nesejt. Italská renesance. Hradec Králové 1995.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

4. Baroko v Evropě
– Tridentský koncil, protireformace a propaganda fide – katolické a protestantské země, úloha jezuitského řádu, třicetiletá válka (1618-1648)
– barokní architektura:
– v Itálii (G. L. Bernini, F. Borromini, G. Guarini)
– v habsburské monarchii (L. Hildebrandt, J. Fischer z Erlachu)
– klasizující a dynamické baroko
– francouzské klasizující baroko a „král slunce“ Ludvík XIV., Versailles, zahradní architektura
– malířství – Caravaggio, N. Poussin, El Greco, D. Velázquez
– vlámské a nizozemské barokní malířství – Rubens vs. Rembrandt
– sochařství (G. L. Bernini)
– pozdní baroko a rokoko

Literatura:
František Nesejt. Evropské barokní umění. Hradec Králové 1998.
Wilfried Koch. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

5. Renesance, manýrismus a baroko v Českých zemích
Renesance na území dnešních Čech a Moravy:
– umění na dvoře Rudolfa II. – B. Wolmut, B. Spranger, G. Arcimboldo, A. de Vries
– pozdní renesance a manýrismus
– reformace a protireformace, třicetiletá válka (1618-1648), úloha jezuitského řád
Barokní architektura:
– J.-B. Mathey, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
– J. B. Santini-Aichel a gotizující baroko
– vliv barokní architektury na českou krajinu
– malířství – italizující a severská škola: K. Škréta, vrcholné baroko: P. Brandl, V. V. Reiner, J. Kupecký; rytec V. Hollar
– sochařství – F. M. Brokoff, M. B. Braun; morové a mariánské sloupy

Literatura:
Jiří Dvorský – Eliška Fučíková (edd.) Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha 1989.
Eliška Fučíková (ed., Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha – London – Milano 1997.
František Nesejt. České barokní umění. Hradec Králové 2000.
Mojmír Horyna. Architektura baroka v Čechách. in: Vít Vlnas (ed.) Sláva barokní Čechie: Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001.

6. Architektura 19. století (klasicismus, historismy, inženýrská architektura, secese)
Klasizující tendence, empír, klasicismus:
– archeologie, Pantheon; berlínské projekty – K. F. Schinkel, mnichovské projekty – L. von Klenze, klasicismus v českých zemích)
Anglický park a lázeňské projekty:
– park Kew Gardens, zámecké parky v Kroměříži, Lednicko-valtický areál, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
Neostyly:
– neogotika v Anglii jako reakce na industrializaci (J. Ruskin, Arts and Crafts), ve Francii (Viollet-le-Duc), v Německu (dokončení katedrály v Kolíně n. R.), v českých zemích (Hrubá Skála, Lednice, Sychrov, dokončování katedrály sv. Víta)
– neorenesance a historismus (G. Semper), neorenesance kosmopolitním stylem střední Evropy (T. Hansen, J. Schulz, J. Zítek, česká „národní renesance“, Národní muzeum a Národní divadlo v Praze)
– urbanismus a modernizace měst (Haussmannova Paříž, vídeňská Ringstrasse – asanace hradeb a vznik okružních tříd s novými typy staveb)
Neobaroko:
– inženýrská architektura – vliv techniky a nových technologií (sklo, železo, ocelové slitiny, konstrukce mostů-Forth Bridge, odhalení kovové konstrukce v architektuře), J. Paxton, G. Eiffel; L. Sullivan – mrakodrap a chicagská škola; rozvoj vlakové dopravy a vznik nádraží
– secesní architektura závěru 19. století

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.

7. Malířství a sochařství 19. století (od klasicismu k moderně)
– klasicismus a empír (vliv Velké francouzské revoluce, kult Napoleona, osvícenství – J. L. David, D. Ingres)
– neoklasicismus a vliv Akademie v Českých zemích; česká krajinomalba (J. Navrátil, A. Kosárek); malířská rodina Mánesů (A. Mánes, J. Mánes, Q. Mánes)
– Romantismus jako reakce na důsledky industrializace a racionalismu (Francie: E. Delacroix, T. Géricault; Německo: C. D. Friedrich – krajina jako chrám, romantický hrdina; Anglie: hnutí Preraffaelitů, angličtí krajináři; Španělsko: F. Goya)
– 1839 vyhlášení vynálezu fotografie a jeho dopad na malířství
– realismus (G. Courbet)
– Barbizonská škola
– impresionismus a postimpresionismus (E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas, A. Sisley, C. Pissaro, P. Gaugin, V. Van Gogh, P. Cézanne, H. T. Lautrec, H. Rousseau; A. Slavíček, A. Hudeček)
– symbolismus a secese (skupina Nabis, A. Böcklin, A. Mucha; Vídeň: G. Klimt…)
osobnosti sochařství (A. Bourdelle, A. Rodin, C. Meunier)
– generace Národního divadla (M. Aleš, V. Hynais, J. Mařák, V. Brožík, B. Schnirch)
– osobnosti českého sochařství 19. století (J. V. Myslbek, J. Mařatka)
– centra secesního hnutí: Francie – Art nouveau, Německo – Jugendstil, vídeňská Secession, Ch. R. Mackintosh a skotská secese, česká secese

Literatura:
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890. Praha 2001.
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Sculpture. From Antiquity to the Present Day. Taschen 2015.

8. Architektura 1. poloviny 20. století
– moderna, architektura a průmysl, nové materiály a budování prostoru architektury, německý Werkbund (A. Loos, P. Behrens, A. Perret, F. L. Wright)
– evropská centra avantgardy – Bauhaus, ruský konstruktivismus, nizozemský De Stijl, purismus, funkcionalismus (W. Gropius, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
– organická architektura (H. Scharoun)
– počátky moderny v Českých zemích (J. Kotěra)
– od českého kubismu a rondokubismu až po konstruktivismus a funkcionalismus (J. Chochol, P. Janák, J. Gočár, J. Kroha, B. Fuchs)
– meziválečné Brno, Výstava soudobé kultury v Československu 1928, kolonie Nový dům
– Zlín a baťovská architektura (F. L. Gahura, V. Karfík)
– nové úlohy v čs. architektuře (např. lázně, sokolovny, hotely, sakrální architektura, krematoria)

Literatura:
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha. Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995.

9. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století (v Evropě a v USA)
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty) – porovnání s předchozími uměleckými styly
– fauvismus (H. Matisse)
– expresionismus (vliv E. Muncha, E. Schiele, Die Brücke a Almanach Der Blaue Reiter)
– francouzský kubismus (G. Braque, P. Picasso)
– italský futurismus (U. Boccioni)
– cesty k abstrakci (P. Klee, F. Kupka, V. Kandinskij, P. Mondrian)
– konstruktivismus (V. Tatlin)
– suprematismus (K. Malevič)
– dadaismus (M. Duchamp, T. Tzara, M. Ernst, K. Schwitters), konstruktivismus (N. Gabo, El Lisickij)
Nástup fašismu v Evropě – jeho reflexe v umění a dopad na ohniska umělecké tvorby meziválečné umění:
– surrealismus (M. Ernst, S. Dalí, J. Miró, R. Magritte, M. Ray)
– nová věcnost ve fotografii (K. Blossfeldt, A. R. Patzsch, A. Sander)
– Marcel Duchamp a fenomén ready-made
– osobnosti sochařství (C. Brancusi, A. Maillol, A. Giacometti, N. Gabo, H. Arp, A. Calder)

Literatura:
Amy Dempseyová. Umělecké styly, školy a hnutí. London 2002.
Kol. autorů. Umění po roce 1900. Praha 2007.

10. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století v českých zemích a v Československu
Předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty, víra v umělecký pokrok) – porovnání s předchozími uměleckými styly:
– symbolismus (J. Váchal, F. Kobliha, J. Preisler, F. Bílek, J. Štursa)
– expresionismus (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka)
– kubismus (O. Gutfreund)
– abstraktní tendence (F. Kupka)
– Skupina výtvarných umělců (1911), skupina Tvrdošíjní (J. Čapek, V. Špála, R. Kremlička, J. Zrzavý)
Meziválečné umění:
– skupina Devětsil a poetismus – (K. Teige, F. Muzika, A. Hoffmeister, J. Štyrský, Toyen – artificialismus)
– skupina RA – (V. Zykmund, J. Istler, V. Tikal)
– avantgarda ve fotografii a filmu – (J. Rössler, J. Funke, J. Štyrský, A. Hackenschmidt / Hammid)
– skupina 42 – (J. Chalupecký, J. Kolář, K. Lhoták, F. Hudeček, B. Matal)
– české sochařství 20. a 30. let – abstraktní tendence a surrealismus (B. Stefan, H. Wichterlová, V. Makovský), světelná plastika (Z. Pešánek)

Literatura:
Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938. Praha 1998.
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958. Praha 2005.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015.

11. Architektura 2. poloviny 20. století
Pozdní modernismus a jeho alternativy
– rozdílný vývoj před a za železnou oponou
– evropská avantgarda v USA (L. Mies van der Rohe)
– brutalismus (Le Corbusier, A. a P. Smithsonovi, J. Stirling, O. Niemeyer, L. Kahn)
– urbanistické projekty (L. Costa – Brasília)
– utopické projekty (Archigram)
– high-tech (R. Piano, R. Rogers, N. Foster, E. Jiřičná)
– postmoderna (Ch. Jencks, R. Venturi, Ch. Moore)
– dekonstruktivismus (F. Gehry, Z. Hadid, D. Libeskind)
– návrat minimalismu (Herzog a De Meuron, P. Zumthor)
Vývoj v Československu po 2. světové válce:
– pozdní modernismus a jeho alternativy (J. Fragner)
– kolektivní dům ve Zlíně/Gottwaldově a v Litvínově (J. Voženílek, V. Hilský a E. Linhart)
– 50. léta a socialistický realismus, výstavba sídlišť, kulturních domů,…
– EXPO 58 a bruselský styl, architektura 60. let
– fenomén SIAL
– brutalismus a postmoderna (V. a V. Machoninovi, K. Prager, J. a A. Šrámkovi, R. Žertová; obchodní domy Prior, hotely, ambasády,…)
– vývoj po r. 1989 – zahraniční architekti (F. Gehry, J. Nouvel), čs. emigranti (J. Kaplický, E. Jiřičná)
– nové tendence v české architektuře (Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Stanislav Fiala, Martin Rajniš, Projektil architekti), diskuze a popularizace (ERA21, Galerie Jaroslava Frágnera, festival Den architektury, etc.)

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Radomíra Sedláková. 20. století české architektury. Praha 2006.
Peter Gössel – Gabriele Leuthäuser. Architektura 20. století. Praha 2006.

12. Světová vizuální tvorba / produkce ve 2. pol. 20. století do současnosti
Společenská kulturní situace v Evropě a v USA po 2. světové válce, vznik nových směrů:
– abstraktní expresionismus (J. Pollock, M. Rothko)
– pop-art (A. Warhol, R. Rauschenberg, D. Hockney)
– nový realismus (Christo, Arman, D. Spoerri, César)
– op art (V. Vasarely, B. Riley)
– evropská abstrakce (lyrická, informel, geometrická — Tapies, Wols, Hartung a další)
– minimalismus (S. LeWitt, D. Judd, R. Serra)
– fotografie (D. Arbus, R. Mapplethorpe, G. Crewdson)
– konceptuální umění (J. Kosuth)
– art brut (Jean Dubuffet)
– osobní mytologie (J. Beuys)
– land art (R. Smithson, A. Goldsworthy, J. Turrel)
– videoart (N. June Paik, V. Acconci)
– akční umění (Fluxus, Y. Klein, H. Nitsch)
– performance a body art (M. Abramović a Ulay)
– postmodernismus (C. Sherman, J. Koons, Gilbert & George, Orlan, Barbara Kruger)

Literatura:
Amy Dempseyová. Umělecké styly, školy a hnutí. London 2002.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berge. Způsoby vidění. Praha 2016.
Mark Tribe. New Media Art. Taschen 2006.
Ingo F. Walther (ed.) Umění 20. století I (Malířství) – II (Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Praha 2004.
Edward Lucie-Smith. Art Today: Současné světové umění. Praha 1996.
Ladislav KESNER (ed.) Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H&H, 2005.¨

13. Vizuální tvorba / produkce v ČR v období 1948-1989
– rozdělení západního a východního bloku a jeho dopad na kulturu v Československu
– 50. léta a socialistický realismus (pomníky, propagační malba a grafika, J. Čumpelík, O. Švec)
– neoficiální alternativa (V. Boudník, M. Medek, samizdat)
– 2. pol. 50. let politické uvolňování v kultuře a Expo 58 v Bruselu, Laterna magika
– fenomén 60. let
– stručné porovnání tendencí v západním a východním bloku: abstrakce, informel, návrat konstruktivismu (skupina Křižovatka, nová citlivost, Z. Sýkora, K. Malich, H. Demartini, M. Dobeš), Šmidrové (K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa), nová figurace (J. Načeradský, J. Sopko, K. Gebauer, A. Šimotová)
– experimentální a vizuální poezie (J. Kolář, B. Kolářová)
– akční a konceptuální umění (Z. Ságlová, M. Knížák, J. Kovanda, M. Jetelová)
– 70. léta, normalizace a fenomén underground
– čeští sklářští výtvarníci (S. Libenský, J. Brychtová, V. Kopecký, V. Cigler)
– vznik nových skupin: Tvrdohlaví (J. David, M. Gabriel, P. Nikl, F. Skála, J. Róna,…)

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berger. Způsoby vidění. Praha 2016.
Hana Rousová. Abstrakce. Praha 2015 (do roku 1950)
Pavlína Morganová. Akční umění. Praha 2010.
Iva Knobloch, Radim Vondráček. Design v českých zemích 1900-2000. Praha 2016.

14. Vizuální tvorba / produkce v ČR po roce 1989 až do dnešních dnů (vč. reflexe navštívené výstavy současného umění)
– rok 1989, otevření hranic a vliv na výtvarné umění
– instituce: Tranzit Display, Futura, Meet Factory, DOX, 4+4 dny v pohybu, Kukačka, Flash Art, Umělec, Artalk, Artmap, Cena Jindřicha Chalupeckého
– 90. léta: J. David, T. Císařovský, M. Dopitová, M. Othová, D. Černý, J. Špaňhel
– 0. léta: K. Šedá, K. Kintera, Z. Baladrán, J. Mančuška, M. Zet, B. Klímová, D. Lang, J. Thýn, skupina Ztohoven, P. Hábl
– 10. léta: K. Olivová, P. Sterec, R. Loskot, V. Magid, M. Ther, J. Skála, J. Hošek, Jiří Žák
– fotografie: Jindřich Štreit, Ivan Pinkava, Veronika Bromová

Literatura:
Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000. Praha 2007.
Michael Třeštík. Umění vnímat umění. Praha 2016.
John Berger. Způsoby vidění. Praha 2016.

Webové stránky o umění

AHICE – informace o výtvarném dění ve střední Evropě
Archii aktuální články o architektuře, designu a umění na českých a slovenských webech
Archiweb webové stránky o dění v architektuře doma i v zahraničí / zprávy, seznam architektů, knihy a časopisy, diskuse atd.
ARSkontakt stránky organizace věnující se podpoře současného českého umění
ART BOX potrál pro vizuální umění, literaturu a společnost
Art Prague veletrh současného umění v Praze
Artarchiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje materiály o současném výtvarném umění
Artchiv bibliografie slavných světových a českých malířů
Artlist databáze současného českého výtvarného umění / vyhledávání umělců, skupin, teoretiků, výstavních prostor a akcí
Artmagazin internetový magazín o kulturním dění / informace o výstavách
Artmuseum databáze umělců, uměleckých slohů a směrů od starověku po současnost / přehled světových muzeí a galerií
Artyčok internetová televize přinášející příspěvky z oblasti výtvarného umění
Asociace užité grafiky a grafického designu Praha oficiální stránky asociace
Centrum a Nadace pro současné umění
Centrum pro středoevropskou architekturu – CCEA
Ciant organizace působící na mezinárodní úrovni v kulturní, vzdìlávací a výzkumné oblasti spojené s novými technologiemi
Czech Design vše o designu / aktuální zpravodajství, reportáže, seznam českých designérů atd.
DesignGuide portál zabývající se designem, bydlením a životním stylem
DesignMagazin český internetový magazín o designu
Design portal se věnuje aktuálnímu dění na poli designu, grafiky a některých dalších příbuzných témat
Format 1 organizace pořádající odborná setkání, výstavní prezentace a odborné diskuze, které kriticky reflektují dění na české a zahraniční scéně současné fotografie
FOTOMONITOR.INFO portál přinášející informace a zajímavosti z oblasti profesionální fotografie
Kruh
Kultura jinak občanské sdružení, jehož hlavním zaměřením je podpora kulturního života a umění, především na území hlavního města Prahy / zaměřeno na méně známé umělce
Kulturnet vyhledává přehled aktuálních kulturních akcí
Lexikon českých výtvarníků databáze českých výtvarníků 20. století
PRAGUE PHOTO
VIDEO ART FESTIVAL
TINA B. festival současného umění Praha

Časopisy o umění

Architekt
Art+Antiques
Ateliér
Era 21
Koncept
Revue Art
Umělec
Umění
Zlatý řez
Zprávy památkové péče

POJMY, PROBLÉMY, TÉMATA současného umění

– instalace, videoinstalace, environment, performance, happening, umění ve veřejném prostoru, participativní a procesuální umění
– zpochybnění autorství, ztráta originality a aury uměleckého díla, apropriace, žánrový synkretismus
– vliv digitalizace, internetu a sociálních sítí na umění
– politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovu-formulování pojmu krása, DIY.

Odpověď na vylosovanou otázku by měla mít dvě části:

a) Určení uměleckého díla z obrazové reprodukce a časové vymezení a přehled (mentální mapa) příslušné problematiky dle doporučené osnovy
b) Charakteristika jednoho konkrétního díla/tvorby umělce/skupiny…, které si z vybrané otázky student zvolí sám a na něm vysvětlí charakteristiky a kontexty příslušného období.

Harmonogram SZZ pro ak. rok 2022/2023

Dějiny vizuální kultury
Typ: bakalářský
Budova U4, učebna U42/256
Pondělí 29. 5. 2023
nástup                     na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
studenta
8:008:15PDK20188
8:158:30PDK20190
8:308:45PDK20191
8:459:00PDK20559
9:009:15PDK20194
9:159:30PDK20195
9:309:45PDK20197
9:4510:00PDK20198
10:0010:15PDK20199
10:1510:30DSK20146
10:3010:45DSK20148
10:4511:00DSK20149
11:0011:15DSK20153
11:1511:30DSK20154
11:3011:45DSK19024
12:00 – 13:00přestávka
13:0013:15DDK20122
13:1513:30DDK20123
13:3013:45DDK20124
13:4514:00DDK20125
14:0014:15DDK20126
14:1514:30DDK20127
14:3014:45DDK20129
14:4515:00DDK20130
15:0015:15DDK20132
15:30 – 16:00Závěrečná porada komise,
vyhlášení výsledků SZZ
Úterý 30. 5. 2023
nástup                     na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
studenta
8:108:30DEK20141
8:308:45DEK20135
8:459:00DEK20137
9:009:15DEK20138
9:159:30DEK20139
9:309:45DEK20143
9:4510:00DEK19016
10:0010:15ODK20259
10:1510:30ODK20180
10:3010:45ODK20183
10:4511:00ODK20184
11:0011:15ODK20181
11:1511:30ODK20186
11:3011:45ODK20187
12:00 – 13:00přestávka
13:0013:15RFK19085
13:1513:30RFK20213
13:3013:45RFK20214
13:4514:00RFK20215
14:0014:15RFK20493
14:1514:30RFK19091
14:3014:45RFK19092
14:4515:00RFK19093
15:0015:15RFK20219
15:1515:30RFK20216
15:45 – 16:15Závěrečná porada komise,
vyhlášení výsledků SZZ
Středa 31. 5. 2023
nástup                     na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
studenta
8:008:20GDK19026
8:208:40GDK19027
8:409:00GDK19031
9:009:15GDK20157
9:159:30GDK20159
9:309:45GDK20160
9:4510:00GDK20163
10:0010:15GDK19035
10:1510:30GDK20166
10:3010:45OBK20170
10:4511:00OBK20171
11:0011:15OBK20172
11:1511:30OBK20173
11:3011:45OBK20174
11:4512:00OBK20168
12:15 – 13:00přestávka
13:0013:15PTK20203
13:1513:30PTK20206
13:3013:45PTK22479
13:4514:00PTK20260
14:0014:15PTK20207
14:1514:30PTK20208
14:3014:45PTK20210
14:4515:05PTK20209
15:20 – 15:45Závěrečná porada komise,
vyhlášení výsledků SZZ
Student se dostaví ke Státní závěrečné zkoušce 15 min. před uvedenou dobou, vylosuje si otázku a připraví se na zkoušku, která začne v uvedený čas. Nedostavení se včas k vylosování otázky  je kvalifikováno jako nedostavení se ke zkoušce = hodnocení – F – nedostatečně.

 

Fakulty a součásti

Zavřít