Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Tvorba prostoru

Chci studovat Tvorbu prostoru

Přijímací řízení na Tvorbu prostoru

Chcete studovat tvorbu prostoru ve Zlíně? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat tvorbu prostoru, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků typických pro ateliér Tvorba prostoru.

Specializace Tvorba prostoru
1. Předložte domácí práce v počtu 10 kusů (pouze originály uloženy ve složce/deskách – formát
min. A3; technika libovolná; řádně adjustované a číslované, označené jménem uchazeče):
a) kresebná studie – perspektivní kresby reálného prostoru – téma – Moje oblíbené místo –
2 kusy;
b) studijní kresba – téma – Neobvyklý architektonický detail nebo interiérový prvek (např.
židle, rám obrazu, detail kování atd.) – 2 kusy;
c) studijní kresba – téma – Figura v perspektivní zkratce – 2 kusy;
d) volný výběr vlastní tvorby (např. i fyzické modely, malby, skicáky a jiné tvůrčí výstupy)
– 4 kusy.
2. Navíc je možné přiložit vlastní zájmovou či profesní tvorbu ve formě tištěného portfolia
(např. prostorové studie, vizualizace, fotodokumentace realizací, případně školní projekty
atd.).
Všechny práce budou řádně upraveny (adjustace – např. pasparty, autorsky pojaté desky
atd.), očíslovány a označeny jménem uchazeče. Celková úprava a námět domácích prací je
výraznou součástí hodnocení. Práce bez řádné adjustace nebudou přijaty.
Práce musí být prezentovány v originálu a v přesně požadovaném počtu.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci Tvorba prostoru.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s tvorbou prostoru zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o tvorbu prostoru a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Tvorba prostoru najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Sledujte dění na ateliéru prostřednictvím Facebooku a Instagramu.

 

Fakulty a součásti

Zavřít