Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Státní závěrečné zkoušky

Témata diplomových prací

 • Kultura města a regionu (výstupem např. interaktivní mapa, vytipování tematicky zajímavých míst, sestavení programu) (Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.)
 • Jak vystavit a prezentovat „nesrozumitelné“ umění. Problematika komunikace současného umění v kulturních institucích. (Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.)
 • Návraty, historismy, nostalgie, „retro“ v současném designu (retro-publikační výstup pro vybranou cílovou skupinu) (Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.)
 • Artwashing vs. Arts management (publikace, ev. suberzivní publikace) (Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.)
 • Design, který pomáhá (publikační výstup+workshopy+popularizace tématu) (Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.)
 • Udržitelnost v designu vs. greenwashing v praxi současných výrobců a značek (ve spolupráci s firmou se podílet na kampani, ev. vytvořit/zajistit návrh) (Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.)
 • Archivace a dokumentace netradičních formátů umění a designu (performance, digi-art, cloudy, vazba na národní a evropské projekty) (Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.)
 • Tradiční řemeslné techniky a jejich přenos do současné designérské tvorby (výstup může názorně uplatnit popsané techniky) (Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.)
 • Audience engagement v oblasti kulturních a kreativních průmyslů (Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.)
 • Přístupnost, udržitelnost a inkluze kulturních organizací (Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.)
 • Mezinárodní aspekty a sítě v umění a kultuře (Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.)
 • Placemaking – kultura a umění ve veřejném prostoru (Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.)
 • Business model konkrétního projektu v kulturně-kreativním odvětví (Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.)
 • Model zatraktivnění Zlínského kraje prostřednictvím kulturně-kreativních odvětví (Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.)
 • Socioekonomický potenciál distanční práce v KKO (Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.)
 • Samoobslužné pracovní listy pro rodiny s dětmi (MgA. Martin Čada)
 • Pracovní listy ke stálé expozici (MgA. Martin Čada)
 • Workshop s umělcem na určité téma (MgA. Martin Čada)
 • Návaznost managementu paměťové kulturní organizace na strategické dokumenty státní správy (PhDr. Irena Tyslová, Ph.D.)
 • Využití prvků kulturního dědictví při vytváření značky kulturní organizace (PhDr. Irena Tyslová, Ph.D.)
 • Využití kulturního kapitálu v nabídce destinace cestovního ruchu (PhDr. Irena Tyslová, Ph.D.)
 • Komunikace kulturní identity prostřednictvím umělecké tvorby (PhDr. Irena Tyslová, Ph.D.)
 • Vlastní téma

Zásady pro vypracování diplomové práce

 • Diplomová práce je složená z teoretické části a projektu. Metodicky se jedná o umělecký výzkum.
 • Teoretická část má rozsah minimálně 50 normostran textu + obrazové přílohy (vazba ve standardu UTB). Obsahuje rešerše a kontext tématu. Projekt se předkládá fyzicky, nebo v návrhu a popisu praktického řešení.
 • Je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.

Ústní zkouška SZZ 2021/2022 se skládá z následujících okruhů a otázek:

HISTORIE UMĚNÍ A DESIGNU DĚJINY VIZUÁLNÍ KULTURY

1/ Stará a nová média
Umělecké prostředky a nástroje v současném umění (tradiční techniky, konceptuální přístupy, způsoby narace, brikoláž a postprodukce, umění on-line, herní prvky a prvky AR, VR v umění, metody spolupráce, etc.)

2/ Identita a tělo v současném umění
Tělo jako objekt, dědictví feministické avantgardy 70. let, disciplinace, odlišnost a posthumánní koncept člověka, kyber-tělo a umělá inteligence v umění, digital art

3/ Umění a politika
Angažované umění, participativní tendence v umění i designu, tematizace osobní i sdílené paměti, umělci vs. propaganda, umění a současná enviromentální krize, umělci a migrace, migrující umělci.

4/ Přehlídky současného umění, ocenění, kánon v umění
Mezinárodní přehlídky současného umění (bienále, trhy, Expo, Dokumenta, Manifesta), světová a česká ocenění, finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, téma soutěže a hodnocení.

5/ Proměny českého designu po roce 1989
Současné tendence v českém designu; rozvoj stávajících a vznik nových vzdělávacích institucí pro designéry; významní čeští designéři od 90. let do současnosti; od národních podniků k privatizaci a vzniku nových firem – tuzemští výrobci spolupracující s designéry a charakteristika jejich produkce

6/ Přehlídky současného designu, ocenění
Prezentační platformy designu v tuzemském i mezinárodním prostředí (Designblok, Bienále Brno, Zlin Design Week, Milano Design Week, Expo), popř. dle vlastního výběru představit navštívenou výstavu věnovanou designu

7/ Význam postmoderny pro současné tendence světového designu
Konvergence postmoderních a neomoderních tendencí od 90. let; ekologie a koncepce udržitelného designu a její význam pro současné tendence ve světovém designu; využití nových technologií v praxi světových designérů; významné světové firmy spolupracující s designéry a charakteristika jejich produkce

8/ Možnosti interpretace uměleckých děl
Metodologické postupy interpretace uměleckých děl. Analýza a interpretace vybraného umělecké díla na bázi formální a obsahové.

PRODUKCE A MANAGEMENT V OBLASTI KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ

1/ Kulturní politika a autorské právo
Strategické dokumenty; evropské a mezinárodní aspekty právní úpravy umění; právo duševního vlastnictví v umění; právní úprava živého umění a její veřejnoprávní aspekty.

2/ Vymezení pojmu galerie / muzeum umění
Poslání a druhy sbírkotvorných i nesbírkových institucí, legislativa, role zřizovatel.

3/ Srovnání strategie prezentace současného umění
Proměna prezentace umění ve 20. století; proces vzniku výstavy; galerie v online prostředí (možnosti a limity zpřístupnění výstav na dálku)

 4/ Trh umění
Sběratelství, mecenášství jako formativní prvek ovlivňující uměleckou produkci i její vnímání.

 5/ Trh umění v ČR
Problematika trhu s uměním v ČR. (základní pojmy, forma, prezentace a způsob prodeje uměleckého díla, role a fungování galerií a aukčních domů v kontextu českého prostředí).

 6/ Kreativní nástroje a techniky pro tvorbu zadání projektu
Zainteresované strany; plánování projektu; projektová rizika; realizace projektu; změny v projektu.

7/ Fáze životního cyklu projektu a fáze designérského myšlení
Analogie, rozdíly.

8/ Interkulturní management
Definice a vymezení pojmu interkulturní management.
Organizační, kulturní a institucionální prostředí. Situační rozdíly.

UMĚNÍ A SPOLEČNOST

1/ Myšlení modernity
Novověký příklon k subjektu; totalitní nároky logické koherence; historicismus; Descartes; Hegel a projekce modernity do umělecké tvorby

2/ Myšlení postmoderny
Její projekce do umělecké tvorby (krize totalitního rozumu, holocaust jako mezník, Popper, Lyotardovo rozpouštění velkých narativů)

3/ Estetika, teorie a kritika umění
Jejich postavení v postmoderní diskuzi od roku 1989 do současnosti a proměna světa umění v postmoderně.

4/ Svět umění
Teoretický rámec světa umění; institucionální teorie; jeho postmoderní proměna; hlavní představitelé

 5/ Hodnota umění
Druhy hodnoty umění; jeho společenská, politická role; socializace umění na konkrétních příkladech

6/ Kulturní politika a sociokulturní prostředí
Cíle kulturní politiky, vztah kulturních institucí, realizace kultury v různých sociálních, geografických, kulturních, ekonomických podmínkách.

7/Orientace a komunikace ve veřejném i virtuálním prostoru
Mapy, symboly a navigační systémy; role galerií v kultuře veřejného prostoru; zprostředkování umění ve veřejném prostoru jako tvorba nad tvorbou

 8/ Animační programy
Pojem animační programy v galerii či muzeu; hlavní rozdělení.

Fakulty a součásti

Zavřít