Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Doporučená literatura

Doporučená literatura pro bakalářský obor Kreativní odvětví a digitální kultura
 • DEUZE, Mark. Media life = Život v médiích. Překlad Petra Izdná. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 267 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8. 
 • BOWLES, Cennydd. Etika budoucnosti. Překlad Sylva Ficová. Vydání první. Praha: Academia, 2021. 247 stran. XXI. století; sv. 56. ISBN 978-80-200-3196-9. 
 • FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality. Překlad Čestmír Pelikán. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 273 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3803-4. 
 • MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Překlad Václav Janoščík. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2. 
 • PARIKKA, Jussi. Geologie médií. Překlad Jan Petříček. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 201 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3914-7. 
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5. 
 • MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill, 1964. 9780415253970 
 • LÉVY, Pierre. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2001. ISBN 978-0816636105. 
 • BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, Ritter, Martin: Výbor z díla I, Literárněvědné studie. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 301. 
Doporučená literatura pro magisterský obor Arts Management
 • BREGANTOVÁ, Polana (ed.): Dějiny českého výtvarného umění (VI/1), 1958/2000. Praha: Academia, 2007
 • BREGANTOVÁ, Polana (ed.): Dějiny českého výtvarného umění. (VI/2), 1958/2000. Praha: Academia, 2007
 • BOURRIAUD, Nicolas: Altermodern Tate Trienal. London: Tate Publishing, 2009
 • BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
 • FILIPOVÁ, Marta; RAMPLEY, Matthew (eds.): Možnosti vizuálních studií. Obrazy, texty interpretace. Brno: FFMU Brno, 2008
 • GOMBRICH, Ernst, Hans: Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon, 1985
 • GOODMAN, Nelson: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha 2007
 • GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Praha: Barrister a Principal, 2004
 • HORÁČEK, Radek:  Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Cerm, 1998
 • HORÁK, Ondřej (ed): Místa počinu. Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2009
 • KESNER, Ladislav; MIKŠ, František (eds): Gombrich, porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister &Printal a FF MU, 2010
 • KESNEL, Ladislav: Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo & NG, 2010
 • KOLEČEK, Michal:  Ze středu ven: Umění regionů 1985- 2010. Ústí nad Labem: FUD UJEP 2014
 • PETROVÁ, Eva: Výstavy v čase proměn. České Budějovice: gallery, 2009
 • PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009
 • POSPISZYL, Tomáš: Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit, 2014
 • RICOEUR, Paul: Život, pravda, symbol. Praha: Oikúmené, 1993
 • SCHMELCOVÁ, Radoslava (ed.): Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific. Praha, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010
 • SLAVÍK, Jan; CHRZ, Vladimír; ŠTĚCH, Stanislav: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013
 • SÝKOROVÁ, Lenka (ed.): Konečně spolu, Česká nezávislá galerijní scéna 19902011. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011
 • SÝKOROVÁ, Lenka: Nezávislé kurátorství ve volném čase. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2017
 • VÁCLAVOVÁ, Denisa; ŽIŽKA, Tomáš (eds.): Site-specific. Praha, Pražská scéna, 2008
 • VESELÁ, Romana (ed.): Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem, 2014
 • VESELÁ, Romana (ed.): Pozice kurátor. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2016
 • WARD, Ossian: Ways of Lookin. London: Laurene King Publishing Ltd. 2014

Fakulty a součásti

Zavřít