Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2023/2024 – Ateliér Grafický design

Následující výčet slouží pro inspiraci – kreativita ve výběru tématického zaměření závěrečných prací není nijak omezena! Téma projektu však musí být schváleno vedoucím AGD.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
1. Medailon osobnosti z oboru GD
Teoretická část: Shromáždění dat a informací o životě a díle zvoleného autora, obrazová dokumentace díla, zpracování všech dat do formy informativního dokumentu. Pozn.: nejde o umělecko-kritický ani autorsky literárně koncipovaný rozbor. Student připojí doslov, ve kterém zdůvodní svou motivaci.
Praktická část: Vytvoření malé monografie. Autorská kniha s uplatněním všech získaných údajů tak, aby zvolené prostředky vystihovaly charakteristické prvky vybraného autora (autorská typografie, formát, písmo, skladba knihy, kompozice stran, kapitol a začlenění obrazového materiálu do struktury knihy, včetně vazby).
2. Piktogramy
Teoretická část: Principy, související aspekty, historie, současné místo piktogramu ve světě dominující vizuální komunikace, proměny tvarosloví a vizuálních aspektů podle dobových estetických kritérií.
Praktická část: Kompletní sada piktogramů a jejich aplikace do konkrétního prostoru v rámci informačního systému velké instituce nebo mezinárodní akce.
3. Kniha jako zdroj zábavy i poučení
Teoretická část: Vybrat a mapovat vývoj a současnost určitého typu knihy (encyklopedie, učebnice, naučně populární kniha, dětská kniha, dobrodružný žánr, učebnice cizích jazyků, apod.).
Praktická část: Autorský projekt knihy, konkrétního titulu na základě vybraného typu knihy v teoretické části práce.
4. Kresba, grafický design, reklama
Teoretická část: Využití kresby v grafickém designu, tvůrci, plakáty, návody, vizuální styly. Historie, současnost a budoucnost tohoto oboru v GD.
Praktická část: Grafický projekt s výraznou dominancí kresby (série plakátů, propagačních materiálů na zvolené téma).
5. Autorská kniha
Teoretická část: Mapování tvorby v oblasti autorských knih a tiskovin.
Praktická část: Kniha jako objekt – volné téma.
6. Informační grafický design
Teoretická část: Historie, vývoj, specifikace, definice, současné trendy, možnosti aplikací v komunikačních médiích.
Praktická část: Návrh informačního systému na zvolený subjekt (orientační mapka, turistické trasy, památky, okruhy, cyklotrasy, zoo atd.).
7. Alternativní formy publikování
Teoretická část: Společenské souvislosti vzniku alternativy k tradičním komunikačním médiím.
Praktická část: Vlastní projekt a realizace tiskoviny.
8. Digitální publikování
Teoretická část: Formy, technologie, možnosti, metody, souvislosti.
Praktická část: Vlastní projekt a kompletní zpracování včetně zhotovení elektronické verze.
9. Knižní edice v novodobé české historii
Teoretická část: Teorie a současné tendence podle oborů (outdoor turistika, poezie, knižní kluby, vydavatelské ediční řady, učebnice, bedekry atd.).
Praktická část: Pro konkrétní vydavatelství navrhnout kompletní grafické a typografické řešení ediční řady.
10. Grafický design dnes / amatéři, diletanti, profesionálové
Teoretická část: Úvaha o situaci v oboru, vývoj za posledních 20 let.
Praktická část: Autorský projekt s reálnými daty konkrétní firmy.
11. Virtuální prostor
Teoretická část: Tvůrčí prostor grafika a současné požadavky na jeho práci v tomto prostoru.
Praktická část: Grafika a oborové přesahy v konkrétním zadání.
12. Papír v grafickém designu
Teoretická část: Popište historii, současnost a budoucnost jeho použití. Analyzujte současný stav jeho využití a možnosti dalšího rozvoje tohoto materiálu.
Praktická část: Soubor 3D objektů z papíru, nebo také série 3D plakátů které mohou být použity v reklamní praxi.
13. Historie a současnost českého divadelního plakátu
Teoretická část: Analýza tématu formou studie v rozsahu 1950–2018.
Praktická část: Návrh souboru autorských divadelních plakátů.
14. Vizuální styly amatérských divadelních festivalů v ČR 19502018
Teoretická část: Analýza tématu formou studie.
Praktická část: Návrh komplexního vizuálního stylu divadelního festivalu.
15. Od Supermana k BondoviGrafický design a filmoví superhrdinové
Teoretická část: Role grafického designu ve filmu (titulky, motion graphic a grafické prvky podporující specifický filmový žánr). Analýza tématu formou studie v rozsahu let 1950–2018.
Praktická část: Navrhněte komplexní vizuální styl akčního hrdiny/hrdinů.
16. 3D grafický objekt v prostoru
Teoretická část: Popište historii, současnost a budoucnost jeho použití. Analyzujte současný stav jeho využití a možnosti dalšího rozvoje tohoto reklamního prostředku.
Praktická část: Soubor 3D velkoprostorových grafických objektů začleněných do prostoru.
17. Časomíra v dějinách a současnosti a její vizuální ztvárnění
Teoretická část: Popište historii, současnost a budoucnost časomíry. Analyzujte současný stav jejího využití a možnosti dalšího vývoje.
Praktická část: Vizuální styl imaginárního výrobce hodin a hodinek nebo Grafické řešení vybraných nosičů sdělování času.
18. Typografie a grafická úprava v módních časopisech
Teoretická část: Popište historii a současnost módních časopisů, ve srovnání u nás a v zahraničí.
Praktická část: Projekt vlastního autorského layoutu módního časopisu.
19. Grafik, reklama, komunikace
Teoretická část: Popis procesu forem a metod komunikace uvnitř a vně vizuálních koncepcí a realizací.
Praktická část: Projekt vlastního autorského projektu pro reálného zákazníka.
20. Propagace hudby v historii a současnosti
Teoretická část: Historie a současnost propagace hudby.
Praktická část: Vlastní projekt na téma propagace hudby.
21. Vlastní projekt z oblasti GD
Teoretická část: Bude upřesněna podle navrhované úrovně projektu.
Praktická část: Individuální zadání z oboru grafického designu podle projektu studenta.

MAGISTERSKÉ PRÁCE
1. Autorské písmo
Teoretická část: Esej o motivaci, principech a způsobech realizace.
Praktická část: Autorské písmo, digitalizace a vytvoření fontu.
2. Monografie osobnosti z oboru typografie a tvorba písma
Teoretická část: Sběr a třídění dat a informací obrazového a textového materiálu, osobitá interpretace textu.
Praktická část: Vlastní autorské písmo pro počítačově technologickou firmu (převážně užití v elektronickém prostředí).
3. Manuál praktických aplikací corporate designu
Teoretická část: Popis, obsah, kompletace a komentáře ke všem segmentům novodobých CD, slovník pojmů.
Praktická část: Corporate design konkrétní firmy nebo projektu ve všech současných médiích s prvky experimentu.
4. Vizuální komunikace a vizuální gramotnost
Teoretická část: Definice pojmů, současná praxe vnímání reklamy podle věku respondentů, analýza problémových a konfliktních reklamních projektů.
Praktická část: Volný projekt vztahující se k tématu.
5. Současný grafický design – svět
Teoretická část: Analýza stavu, prognóza, ukázky, autoři, výhled…
Praktická část: Autorský projekt – uplatnění autorského přístupu při realizaci klasického zadání GD (CD, konceptuální koncepce značky, přesahy do animace, motion grafiky apod.).
6. Současný grafický design – ČR
Teoretická část: Analýza současného stavu, prognóza, ukázky, autoři, výhled…
Praktická část: Autorský projekt – uplatnění autorského přístupu při realizaci klasického zadání GD (CD, konceptuální koncepce značky, přesahy do animace, motion grafiky apod.).
7. Novinová typografie v českých zemích
Teoretická část: Historie, současnost, tendence a vize tohoto média v době internetu.
Praktická část: Projekt vlastního autorského layoutu novin se zaměřením na kulturu a umění.
8. Grafický design
Teoretická část: Popis, analýza, souvislosti, trendy, fotodokumentace, vývojové tendence, vliv nových technologií a nosičů reklamy na komunikační schémata.
Praktická část: Autorský projekt.
9. Evropská grafická studia a agentury
Teoretická část: Seznam, zdůvodnění, analýza a definování výjimečnosti vybraných subjektů. Obrazová dokumentace.
Praktická část: CI a současné možnosti prezentace firmy.
10. Česká (nebo slovenská) grafická studia
Teoretická část:  Seznam, zdůvodnění, analýza a definování výjimečnosti vybraných subjektů. Obrazová dokumentace.
Praktická část: CI a současné možnosti prezentace firmy.
11. Veřejné dopravní systémy
Teoretická část: Analýza a porovnávací studie zvoleného souboru systému značek, piktogramů, symbolů v oblasti veřejných dopravních systémů v historii a současnosti.
Praktická část: Projekt sady univerzálního souboru piktogramů k mezinárodně srozumitelnému informačnímu systému (letiště, vlaková doprava, metro, námořní doprava, turistika).
12. Vizuální komunikace
Teoretická část: Základní informace a principy vizuální komunikace. Shromáždění a utřídění dat a zdrojů bibliografické povahy.
Praktická část: Autorský projekt.
13. Minimalistické tendence v GD a typografii ve 20. stol. a v současné době
Teoretická část: Medailony významných tvůrců s tímto názorem, analýza ukázek jejich prací. Zařazení do kontextu vývoje GD a typografie.
Praktická část: Prostředky minimalismu v autorské tvorbě. Autorský grafický, typografický projekt.
14. Historie a současnost českých papírových platidel
Teoretická část: Československé a České bankovky 1918 – 2012. Grafická úprava bankovek.
Praktická část: Navrhněte sérii bankovek v hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. Respektujte technické požadavky kladené na tento druh cenin /ochranné prvky, rozměry…/.
15. Historie a současnost známkové tvorby v českých zemích
Teoretická část: Československá a Česká známková tvorba /1918 – 2012/. Grafická úprava známek v rozsahu 90. let.
Praktická část: Zvolte téma a navrhněte sérii poštovních známek včetně aršíku, razítka a obálky prvního dne.
16. Etika reklamy v grafickém designu
Teoretická část: Dokumentace tohoto segmentu reklamy. Úvaha o etice v reklamě z hlediska grafického designéra.
Praktická část: Grafický projekt reklamní kampaně na hranici etiky.
17. Grafický manuál odborného periodika
Teoretická část: Specifika odborných časopisů, analýza grafické a typografické formy za posledních 50 let.
Praktická část: Grafický koncept časopisu s atributy ediční řady, zaměřený na konkrétní vědní nebo umělecko-vědní obor.
18. Typografie a grafická úprava v časopisech
Teoretická část: Popište historii a současnost časopisů, ve srovnání u nás a v zahraničí.
Praktická část: Projekt vlastního autorského layoutu časopisu s prvky experimentu.
19. Individuální projekt
Teoretická část: Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
Praktická část: Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
20. Webová grafika
Teoretická část: Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
Praktická část: Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.

Okruhy otázek z Technologie oboru KAGD/SZZTO (bakalářský program B8206) a Teorie a technologie oboru KAGD/SZZ1T (bakalářský program B0212A310004) pro SZZ 2023/2024 – ateliér Grafický design

1. Barva
barvy – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie
2. Multimedia
Web: UX, UI, responzivní design, barvy na webu, písma, obrazové, zvukové a video formáty pro web, rozlišení, současné webové trendy, technologie propojující různé druhy médií – videomaping, videoart, virtuální realita, rozšířená realita, interaktivní prezentace, online nástroje, Vjing, motion design… výhody digitálního publikování – flexibilita, interaktivní prvky, personalizovaný obsah pro uživatele, sdílení obsahu…
3. Písmo – znak
písmový znak, písmová osnova, střední výška, druhy číslic, anatomie písmového znaku, dřík, serif, stínový tah, konturové písmo, měření písma, měrné systémy, kuželka, čtverčík, proporcionální a neproporcionální písmo, typ písma, druh písma, písmové klony
4. Grafický software a jeho charakteristika
software pro tvorbu vícestránkových publikací, charakteristika – zpracování textů, načítání textů z jiných aplikací, zalamování layoutu časopisu, knihy a jiných vícestránkových publikací.
Možnosti návaznosti s jinými programy a další použití v praxi
5. Písmo – klasifikace
rodina písma, pravá a nepravá kurzíva a kapitálka, řezy, duktus, rozšířené a zúžené písmo, klasifikace tiskových písem, dynamické a statické principy, přechodová antikva
6. Tiskové techniky
tisk z výšky – knihtisk, jaký tisk z výšky se používá v současnosti, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk. Jaké jsou rozdíly a k jakému účelu se jednotlivé tiskové techniky používají
7. Layout tiskovin
zdrojová data – jak připravit data pro korektní zlom, bitmapy, vektorové ilustrace, fonty, definice CMYK a přímých barev, generování PostScriptu, typografické pravítko, příprava textu – textový editor, rukopis – zásady přípravy, počítání znaků, zrcadlo sazby, skladba tiskoviny – perex, titulek, kapitola, typografická mřížka, záhlaví, druhy odstavců, paginace, pevný a volný rejstřík, použití barev ze vzorníku, lámání, iniciála, formáty – řady, výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu, stránková a archová montáž
8. Vektorový software (Illustrator, Corel)
princip vektorového programu – Beziérovy křivky, kreslení, tvorba dokumentu, tahy, štětce, vzorky, cestář, vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty do JPEG, PNG, GIF, PDF. Rozdíly mezi formáty a jejich následné použití
9. Papír a jeho formáty
druhy papíru – výroba papíru, dělení papíru podle gramáže (papír, karton, lepenka), podle materiálu – dřevité a bezdřevé, knihtiskové, ofsetové, křídové, hlubotiskové, grafické papíry, natírané grafické papíry, speciální papíry, plnění papíru, bělení a barvení, formáty (základní řada A, doplňkové řady B,D,C,R), výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu papíru, jeho použití
10. Internet
historie internetu (stručně), statický a dynamický web, web 2.0.webhosting, domény, CMS (redakční systémy) + WYSIWYG a ostatní editory, základní zdrojový kód, k čemu je HTML, CSSSEO – vyhledávání klíčových slov, typy www stránek z hlediska obsahu současnost www, použití + sociální sítě
11. Kniha
rozdělení knihy a její náležitosti: zlatý řez, layout knihy, přebal, záložka, knižní hřbet, kapitálek, předsádka, ořízka, frontispice, titul, titulek, patitul, knižní blok, tiráž, marginálie, rejstřík, obsah, vakát, kapitoly, stránkování, druhy záhlaví, paginace, stránkový a řádkový rejstřík, poznámky a vysvětlivky, bibliografie, bibliofilie, errata, ex libris, současná produkce
12. Prepress
definice prepressu, příprava obrazu pro tisk PPI, DPI a LPI, (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronické publikování, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku CTP, PDF, vztah PS a PDF. Kontrola správného nastavení výstupu na tisk. Korektura
13. Corporate identity, Corporate design
zařazení corporate designu v systému corporate identity, historické kořeny a typologie logotypů, jaké je dělení značek podle tvarové struktury, vysvětlete pojmy: piktogram, ideogram, fonogram, logogram, podrobný popis skladby a obsahu design manuálu – forma, účel
14. Photoshop – grafický software
definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB, PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
15. Písmo na počítačích
postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode, použití písma ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, písmo v křivkách, Fonty Type 1, Fonty Type 3, Fonty True Type, Fonty Type 42, Type URW, Open Type. Měření písma – velikost na počítačích: pica, point, upravená pica, vyrovnání párů, prostrkání, proklad, kerning, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory
16. Workflow současnosti
idea, grafický návrh, tvorba makety, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev -RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, overprint, knocknout, trapping, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, PDF – osvit, tisk, distribuce
17. Typografie
mezislovní mezera, druhy mezer, vyplňování řádků, volba prostrkání, celkové prostrkání, výběrové prostrkání, kerning, řádkový proklad, stránkový a řádkový rejstřík, druhy odstavců, východový řádek, zarovnaný text, nezarovnaný text, dělení slov, sazba znamének, interpunkce, pomlček, značek, čísel a zkratek, hladká sazba, sirotek, vdova, smíšená sazba, zabarvení sazby, čitelnost
18. Digitalizace a úprava obrazu
scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy, zpracování obrazu z analogové a digitální fotografie, rozdíly ve zpracování
19. Elektronické publikování
historie elektronického publikování, používané formáty, E-pub, Kindle, čtečky, vývoj, rozlišení, software, hypertexty, multimedialita a hypermedialita, vyhledávání
a navigace, interaktivita, využití, tvorba prezentací a portfolií na PC, možnosti formátů a jejich změny
20. Knižní vazby, portfolia, prezentace
druhy vazeb, šití drátem, lepení, šití nitěmi, povrchová úprava vazby a přebalu (laminování, lakování, slepotisk, ražba…), falcování, bigování, speciální vazby, volné hřbety, výsek, ruční vazby

Doporučená literatura:
Dusong, J.-L., Siegwartová,F.: Typografie – od olova k počítačům. Praha (Svojtka
a Vašut) 1997, ISBN 80-7180-296-4.
Salz, Ina: Základy typografie. Slovart 2010, ISBN978-80-7391-404-2.
Kolesár Zdeno: Kapitoly z dejín grafického dizajnu, Slovenské centrum dizajnu 2006, ISBN 80-968658-5-4.
Svoboda Václav, PhDr.: Corporate identity, učební text UTB FMK, Zlín 2003, ISBN 80-7318-106-1.
Illík Rostislav.: Studijní opory k předmětu Corporate design, el. verze (na vyžádání illik@utb.cz).
Mollerup Per: Marks of Excellence, nakladatelství Phaidon, New York, ISBN 0 71 48 3838 1.
CORPORATE IDENTITY SET, příručka k setu 2CD a vzorníků od Kafka Design vydaná v roce 2006. Autoři Michal Kotyza a Ondřej Kafka.
Filip Blažek a kol.: PRAKTICKÁ TYPOGRAFIE, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-7226-385-4.
Vladimír Beran: TYPOGRAFICKÝ MANUÁL, Font 2000.
František Muzika: KRÁSNÉ PÍSMO 1,2, Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění 1958, nové vydání Paseka 2005, ISBN 80-7185-738-6.
Oldřich Menhart: NAUKA O PÍSMU, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1981.
André Jute: GRIDS, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0.
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004. ISBN 80-86497-72-0.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8.
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS6.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5.
Lakshmi Bhaskaranov: Design publikací, ISBN 978-80-7209993-1.
Gavin Ambrose: Layout. Brno, ISBN 978-80-251-2165-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Typografie, Computer Press, 2010 ISBN 978-80-2512667-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Designové myšlení, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-3245-6.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Tisk a dokončující práce, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-2968-5.
Alan Hashimoto: Velká kniha digitální grafiky a designu, Computer Press, 2010.
Jan Jindra: Reklamní a produktová fotografie, Computer Press, 2011.
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002.
David Bann: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7.
Panák J., Čeppan M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8.
Pavel Kočička: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4.
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF.
Bruce Fraser: Správa barev, Brno 2003, ISBN 80-7226-943-7.
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8.
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-08].
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17]. ISBN 978-80-7054-138-8.
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20].
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20].
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21].
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška.
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák.

Okruhy otázek z Dějin oboru KAGD/SZZ2D (navazující magisterský program N0212A310007) pro SZZ 2023/2024  – ateliér Grafický design


1/ PREHISTORIE VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, VZNIK A VÝVOJ PÍSMA
– kulturní artefakty, místa, způsoby komunikace, čtyři vývojové stupně písma, Egypt, Mezopotámie, Sumerové, Chetité, Féničané a také Čína, Mayové atd.
2/ VÝVOJ LATINKY OD ŘECKÉ ABECEDY PO HUMANISTICKOU KURZIVU – velká abeceda latinky, Karolínská renesance, Karolínská minuskule, humanistická kurzíva
3/ KNIHTISK – principy objevu, společenský a kulturní dopad vynálezu, knihtisk u nás
4/ PÍSMO A TYPOGRAFIE 15.–18. STOLETÍ – tiskaři, písmaři, osobnosti, proměny tvarosloví a konstrukce latinky od benátské po klasicistní formu
5/ PÍSMO A PLAKÁT V 19. STOLETÍ – nové technologie tisku, nová písma, plakátová tvorba, dobová charakteristika a tvůrci
6/ ARTS AND CRAFTS, SECESE – osobnosti, Anglie, Francie, Německo, Vídeň, Glasgow
7/ GRAFICKÝ DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ – osobnosti, knižní tvorba, plakáty, grafický design pro průmyslové podniky
8/ TYPOGRAFICKÉ EXPERIMENTY 19. a 20. STOLETÍ – Mallarmé, Apollinaire, Futurismus, Dada
9/ EVROPSKÁ MODERNA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ – Ruská avantgarda, Bauhaus, Tschichold a Nová typografie, Holandsko, Art Deco
10/ ČESKÁ MODERNA – nakladatelství, Aventinum, Devětsil, Surrealistická skupina, knižní tvorba, časopisy, plakáty, firemní design, Teige, Štyrský, Toyen, Sutnar, Rossmann
11/ VÝZNAMNÁ PÍSMA I JEJICH TVŮRCI I. POLOVINY 20. STOLETÍ – např. Akzident Grotesk, Arnold Boecklin, Johnston, Univerzální písmo, Futura, Times
12/ ŠVÝCARSKÁ ŠKOLA A INTERNACIONÁLNÍ STYL – plakáty, písmo, vizuální firemní identita, Stankowski, Müller-Brockmann, Frutiger, Vignelli, Rand, Bass
13/ POLSKÁ PLAKÁTOVÁ ŠKOLA A JEJÍ VLIV NA EVROPSKÝ PLAKÁT – Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Jozef Mroszczak, Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, skupina Grapus
14/ ČESKÝ PLAKÁT, KNIHA A TVŮRCI PÍSMA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ – např. Teiisig, Ziegler, Vaca, Menhart, Týfa, Hlavsa, Solpera, Seydl, Rathouský, Vaněk, Štorm, Brousil
15/ ZÁKLADY SÉMIOTIKY (znaky, symboly) – znak a jeho dvojdomost (označující a označované), typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady), znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní, symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí (živly, kosmická tělesa, geometrické tvary, čísla atd.)
16/ OD ISOTYPU K MEZINÁRODNÍMU JAZYKU SYMBOLŮ, SIGNMAKING – Neurath+Arntz, Bliss, Dreyfuss, Wyman, Aicher, Baur
17/ POP-ART A PSYCHEDELIE 60. LET, PUNK V GRAFICE, POP KULTURA 80. LET – např. Warhol, Push Pin Studio, Peter Black, Wes Wilson, Reid, Burney Bubles, Saville, Brody, Oliver
18/ WOLFGANG WEINGART A COMPUTEROVÁ GENERACE (80.+90. LÉTA 20. STOLETÍ) – Weingard, Greiman, Kalifornská nová vlna, Emigre, Carson
19/ HOLANDSKÝ DESIGN – Noordzij, Crouwell, studio Total, studio Dumbar, Karel Martens, Werkplaats typografie, Experimental JetSet
20/ VÝZNAMNÁ PÍSMA II. POLOVINY 20. STOLETÍ, JEJICH TVŮRCI A PÍSMOLIJNY – např. Helvetica, Frutiger, Avant Garde, ITC, Emigre, Blur
21/ GRAFICKÝ DESIGN NA POČÁTKU 21. STOLETÍ – např. Sagmeister, Barnbrook, Ezer, Pierre de Sculio, Brechbühl, Cyan, Bankov, Saeedi, kritický design atd.
22/ ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN PO ROCE 1989 – charakteristika doby, osobnosti, studia, agentury

Zkoušený student si vytáhne jednu z výše uvedených otázek týkajících se dějin oboru a navíc jeden
z níže uvedených okruhů týkajících se současného výtvarného umění.

A/ Současné umění jako mediátor aktualizovaných témat – identita a tělo, paměť, (e-)migrace, ekologie a transformace k udržitelné společnosti, spiritualita, kánon a globalizace (např. Cindy Sherman, Orlan, Ming Wong, ad.; Larisa Sansour, Ai Wei Wei, Wangeshi Muttu, Ed Atkins, Eva Koťátková, …)
B/ Sociální obrat v umění – participativní princip v umění, arte util, aktivismus, politizace (např. Tania Bruguera, Francis Alÿs, Tereza Margolles, Hito Steyerl, Andreas Gajdošík, Kateřina Šedá, …)
C/ Umění, instituce, trh – „život“ uměleckého díla mezi soutěžemi, přehlídkami a trhem, role prestiže, ostentativní a demonstrativní konzum, investice do pozice etc., příklady umělecké činnosti, která tyto principy kritizuje nebo na ně nějakou formou ukazuje (Jeff Koons, Zanna Kadyrova, Banksy, Federico Diáz, Krištof Kintera, David Černý)

Doporučená literatura k dějinám oboru:
NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012.
NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.
NOGA, Pavel. Od designu k designu. Příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno: Masarykova univerzita 2019.
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006.
ŠTORM, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008.
ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Praha: Portál, 2004.
MILLER, Abbott. Brno Echo: Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku. Brno: Moravská galerie, 2008.
POYNOR, Rick. Cosi tísnivého. Surrealismus a grafický design. Brno: Moravská galerie, 2010.
KOLEKTIV AUTORŮ. Proto. Grafický design a současné umění. Praha: tranzit. cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013.
HALOUN, Karel + Čumlivski, Jan. Dar The Gift. Husák trávu nekouřil. Brno: Moravská galerie, 2012.
WIEDEMANN, Julius+Muller, Jens. The History of Graphic Design. Vol. 1, 1890–1959. Cologne. Taschen, 2017.
WIEDEMANN, Julius+Muller, Jens. The History of Graphic Design. Vol. 2, 1960–Today. Cologne. Taschen, 2017.
KROUTVOR, Josef. Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby. Praha: Comet, 1991.
LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců. Kapitola z historie krásné knihy a karikatury v Čechách. Praha: Odeon, 1992.
WITTLICH Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982.
KOLEKTIV AUTORŮ. Ladislav Sutnar – Prague – New York – Design in Action. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Argo, 2003.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky II. Praha: Paseka 2005.
BÁLIK, Palo; Longauer, Ľubomír; Rišková, Mária; Stankoci. Stanislav. Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě
a SLOVART, 2013.

Doporučená literatura k současnému umění:
Hlavním studijním podkladem jsou přednáškové prezentace dostupné na MS TEAMS v souborech týmu předmětu Současné tendence v umění 1 a 2 pro ZS a LS.
Mezinárodní přehledy:
HICKS, Alistair. Průvodce světem současného umění. Nové směry 21. století. Zlín, 2014. ISBN 978-80-7473-558-5 WILSON, Michael. How to Read Contemporary Art. Thames et. Hudson, 2014 (vyšlo i česky) ISBN 9780500970447KHOLEIF, Omar. The Artists Who Will Change the World. Thames & Hudson, 2018. ISBN-10-050051996X
Téma trhu:
THOMPSON, Don. Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 miliónů dolarů). Zlín, 2010. ISBN 978-80-87162-58-3.
Téma spolupráce, participativní principy v umění:
BISHOP, Claire. Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 1-2, 2007.
ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Avu/Muni Press 2011. ISBN 978-80-210-5707-4
MIRZOFF, Nicholas. Vizuální aktivismus in: Jak vidět svět. ArtMap, 2018. ISBN 978-80-906599-5-7
Téma instituce a umění:
O´DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit.cz, 2000. ISBN/ISSN: 978-80-87259-30-4
STEYERL, Hito. In Defense of the Poor Image. In: e-flux journal, Issue #10, November 2009. Dostupné z: https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/.
České umění:
DRDOVÁ, Lucie, ŠEVČÍKOVÁ, Lucie a ŽÁKOVÁ, Eva, eds. Czech contemporary art guide. 2012. ISBN 978-80-7008-294-2. POSPYSZIL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. (výňatek: Eva Koťátková) Tranzit.cz, 2014. ISBN/ISSN: 978-80-87259-28-3

Okruhy otázek z Teorie a technologie oboru KAGD/SZZ2T (navazující magisterský program  N0212A310007) pro SZZ 2023/2024 – ateliér Grafický design


1. Barva

barvy – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie
2. Multimedia
Web: UX, UI, responzivní design, barvy na webu, písma, obrazové, zvukové a video formáty pro web, rozlišení, současné webové trendy, technologie propojující různé druhy médií – videomaping, videoart, virtuální realita, rozšířená realita, interaktivní prezentace, online nástroje, Vjing, motion design… výhody digitálního publikování – flexibilita, interaktivní prvky, personalizovaný obsah pro uživatele, sdílení obsahu…
3. Písmo – znak
písmový znak, písmová osnova, střední výška, druhy číslic, anatomie písmového znaku, dřík, serif, stínový tah, konturové písmo, měření písma, měrné systémy, kuželka, čtverčík, proporcionální a neproporcionální písmo, typ písma, druh písma, písmové klony
4. Grafický software a jeho charakteristika
software pro tvorbu vícestránkových publikací, charakteristika – zpracování textů, načítání textů z jiných aplikací, zalamování layoutu časopisu, knihy a jiných vícestránkových publikací.
Možnosti návaznosti s jinými programy a další použití v praxi
5. Písmo – klasifikace
rodina písma, pravá a nepravá kurzíva a kapitálka, řezy, duktus, rozšířené a zúžené písmo, klasifikace tiskových písem, dynamické a statické principy, přechodová antikva
6. Tiskové techniky
tisk z výšky – knihtisk, jaký tisk z výšky se používá v současnosti, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk. Jaké jsou rozdíly a k jakému účelu se jednotlivé tiskové techniky používají
7. Layout tiskovin
zdrojová data – jak připravit data pro korektní zlom, bitmapy, vektorové ilustrace, fonty, definice CMYK a přímých barev, generování PostScriptu, typografické pravítko, příprava textu – textový editor, rukopis – zásady přípravy, počítání znaků, zrcadlo sazby, skladba tiskoviny – perex, titulek, kapitola, typografická mřížka, záhlaví, druhy odstavců, paginace, pevný a volný rejstřík, použití barev ze vzorníku, lámání, iniciála, formáty – řady, výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu, stránková a archová montáž
8. Vektorový software (např. Illustrator)
princip vektorového programu – Beziérovy křivky, kreslení, tvorba dokumentu, tahy, štětce, vzorky, cestář, vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty do JPEG, PNG, GIF, PDF. Rozdíly mezi formáty a jejich následné použití
9. Papír a jeho formáty
druhy papíru – výroba papíru, dělení papíru podle gramáže (papír, karton, lepenka), podle materiálu – dřevité a bezdřevé, knihtiskové, ofsetové, křídové, hlubotiskové, grafické papíry, natírané grafické papíry, speciální papíry, plnění papíru, bělení a barvení, formáty (základní řada A, doplňkové řady B,D,C,R), výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu papíru, jeho použití
10. Internet
historie internetu (stručně), statický a dynamický web, web 2.0.webhosting, domény, CMS (redakční systémy) + WYSIWYG a ostatní editory, základní zdrojový kód, k čemu je HTML, CSSSEO – vyhledávání klíčových slov, typy www stránek z hlediska obsahu současnost www, použití + sociální sítě
11. Kniha
rozdělení knihy a její náležitosti: zlatý řez, layout knihy, přebal, záložka, knižní hřbet, kapitálek, předsádka, ořízka, frontispice, titul, titulek, patitul, knižní blok, tiráž, marginálie, rejstřík, obsah, vakát, kapitoly, stránkování, druhy záhlaví, paginace, stránkový a řádkový rejstřík, poznámky a vysvětlivky, bibliografie, bibliofilie, errata, ex libris, současná produkce
12. Prepress
definice prepressu, příprava obrazu pro tisk PPI, DPI a LPI, (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronické publikování, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku CTP, PDF, vztah PS a PDF. Kontrola správného nastavení výstupu na tisk. Korektura
13. Vizuální komunikace, corporate identity, corporate design
charakteristika, zařazení corporate designu v systému corporate identity, historické kořeny a typologie logotypů, jaké je dělení značek podle tvarové struktury, vysvětlete pojmy: piktogram, ideogram, fonogram, logogram, podrobný popis skladby a obsahu design manuálu – forma, účel, navigační systémy
14. Bitmapový software (např. Photoshop)
definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB, PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
15. Písmo na počítačích
postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode, použití písma ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, písmo v křivkách, Fonty Type 1, Fonty Type 3, Fonty True Type, Fonty Type 42, Type URW, Open Type. Měření písma – velikost na počítačích: pica, point, upravená pica, vyrovnání párů, prostrkání, proklad, kerning, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory
16. Workflow současnosti
idea, grafický návrh, tvorba makety, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev – RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, overprint, knocknout, trapping, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, PDF – osvit, tisk, distribuce
17. Typografie
mezislovní mezera, druhy mezer, vyplňování řádků, volba prostrkání, celkové prostrkání, výběrové prostrkání, kerning, řádkový proklad, stránkový a řádkový rejstřík, druhy odstavců, východový řádek, zarovnaný text, nezarovnaný text, dělení slov, sazba znamének, interpunkce, pomlček, značek, čísel a zkratek, hladká sazba, sirotek, vdova, smíšená sazba, zabarvení sazby, čitelnost
18. Digitalizace a úprava obrazu
scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy, zpracování obrazu z analogové a digitální fotografie, rozdíly ve zpracování
19. Elektronické publikování
historie elektronického publikování, používané formáty, E-pub, Kindle, čtečky, vývoj, rozlišení, software, hypertexty, multimedialita a hypermedialita, vyhledávání
a navigace, interaktivita, využití, tvorba prezentací a portfolií na PC, možnosti formátů a jejich změny
20. Knižní vazby, portfolia, prezentace
druhy vazeb, šití drátem, lepení, šití nitěmi, povrchová úprava vazby a přebalu (laminování, lakování, slepotisk, ražba…), falcování, bigování, speciální vazby, volné hřbety, výsek, ruční vazby
21. Reklama, obalový design
typy reklamy, funkce, packaging design, materiály, technologie

Doporučená literatura:
Dusong, J.-L., Siegwartová,F.: Typografie – od olova k počítačům. Praha (Svojtka
a Vašut) 1997, ISBN 80-7180-296-4.
Salz, Ina: Základy typografie. Slovart 2010, ISBN978-80-7391-404-2.
Kolesár Zdeno: Kapitoly z dejín grafického dizajnu, Slovenské centrum dizajnu 2006, ISBN 80-968658-5-4.
Svoboda Václav, PhDr.: Corporate identity, učební text UTB FMK, Zlín 2003, ISBN 80-7318-106-1.
Illík Rostislav.: Studijní opory k předmětu Corporate design, el. verze (na vyžádání illik@utb.cz).
Mollerup Per: Marks of Excellence, nakladatelství Phaidon, New York, ISBN 0 71 48 3838 1.
CORPORATE IDENTITY SET, příručka k setu 2CD a vzorníků od Kafka Design vydaná v roce 2006. Autoři Michal Kotyza a Ondřej Kafka.
Filip Blažek a kol.: PRAKTICKÁ TYPOGRAFIE, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-7226-385-4.
Vladimír Beran: TYPOGRAFICKÝ MANUÁL, Font 2000.
František Muzika: KRÁSNÉ PÍSMO 1,2, Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění 1958, nové vydání Paseka 2005, ISBN 80-7185-738-6.
Oldřich Menhart: NAUKA O PÍSMU, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1981.
André Jute: GRIDS, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0.
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004. ISBN 80-86497-72-0.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8.
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS6.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5.
Lakshmi Bhaskaranov: Design publikací, ISBN 978-80-7209993-1.
Gavin Ambrose: Layout. Brno, ISBN 978-80-251-2165-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Typografie, Computer Press, 2010 ISBN 978-80-2512667-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Designové myšlení, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-3245-6.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Tisk a dokončující práce, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-2968-5.
Alan Hashimoto: Velká kniha digitální grafiky a designu, Computer Press, 2010.
Jan Jindra: Reklamní a produktová fotografie, Computer Press, 2011.
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002.
David Bann: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7.
Panák J., Čeppan M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8.
Pavel Kočička: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4.
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF.
Bruce Fraser: Správa barev, Brno 2003, ISBN 80-7226-943-7.
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8.
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-08].
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17]. ISBN 978-80-7054-138-8.
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20].
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20].
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21].
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška.
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák.

Fakulty a součásti

Zavřít