Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek z Dějin oboru pro SZZ 2020/2021 – ateliér Grafický design

1/ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE  – charakteristika, corporate identity, navigační systémy
2/ PREHISTORIE VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, VZNIK A VÝVOJ PÍSMA – kulturní artefakty, místa, způsoby komunikace, čtyři vývojové stupně písma, Egypt, Mezopotámie, Sumerové, Chetité, Féničané a také Čína, Mayové atd.
3/ VÝVOJ LATINKY OD ŘECKÉ ABECEDY PO HUMANISTICKOU KURZIVU – velká abeceda latinky, Karolínská renesance, Karolínská minuskule, humanistická kurzíva
4/ KNIHTISK – principy objevu, společenský a kulturní dopad vynálezu, knihtisk u nás
5/ KNIHA – od hlíny k paperbacku a elektronické knize, pojmy, formy, etapy vývoje knihy, knižní vazby
6/ PÍSMO A TYPOGRAFIE 15.–18. století  – tiskaři, písmaři, osobnosti, proměny tvarosloví a konstrukce latinky od benátské po klasicistní formu
7/ PÍSMO A PLAKÁT V 19. STOLETÍ – nové technologie tisku, nová písma, plakátová tvorba, dobová charakteristika a tvůrci
8/ ARTS AND CRAFTS, SECESE – osobnosti, Anglie, Francie, Německo, Vídeň, Glasgow
9/ GRAFICKÝ DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ  – osobnosti, knižní tvorba, plakáty, grafický design pro průmyslové podniky
10/ TYPOGRAFICKÉ EXPERIMENTY 19. a 20. stol. – Mallarmé, Apollinaire, Futurismus, Dada
11/ EVROPSKÁ MODERNA 1. POLOVINY 20. stol. – Ruská avantgarda, Bauhaus, Tschichold a Nová typografie, Holandsko, Art Deco
12/ ČESKÁ MODERNA – nakladatelství, Aventinum, Devětsil, Surrealistická skupina, knižní tvorba, časopisy, plakáty, firemní design, Teige, Štyrský, Toyen, Sutnar, Rossmann
13/ VÝZNAMNÁ PÍSMA I JEJICH TVŮRCI I. POLOVINY 20. STOLETÍ – např. Akzident Grotesk, Arnold Boecklin, Johnston, Univerzální písmo, Futura, Times
14/ ŠVÝCARSKÁ ŠKOLA A INTERNACIONÁLNÍ STYL – Plakáty, písmo, vizuální firemní identita, Stankowski, Müller-Brockmann, Frutiger, Vignelli, Rand, Bass
15/ POLSKÁ PLAKÁTOVÁ ŠKOLA A JEJÍ VLIV NA EVROPSKÝ PLAKÁT – Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Jozef Mroszczak, Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, skupina Grapus
16/ ČESKÝ PLAKÁT, KNIHA A TVŮRCI PÍSMA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ – např. Teiisig, Ziegler, Vaca, Menhart, Týfa, Hlavsa, Solpera, Seydl, Rathouský, Vaněk, Štorm, Brousil
17/ OD ISOTYPU K MEZINÁRODNÍMU JAZYKU SYMBOLŮ, SIGNMAKING – Neurath+Arntz, Bliss, Dreyfuss, Wyman, Aicher, Baur
18/ POP-ART A PSYCHEDELIE 60. LET, PUNK V GRAFICE, POP KULTURA 80. LET – např. Warhol, Push Pin Studio, Peter Black, Wes Wilson, Reid, Burney Bubles, Saville, Brody, Oliver
19/ WOLFGANG WEINGART A COMPUTEROVÁ GENERACE (80.+90. LÉTA 20. STOLETÍ) – Weingard, Greiman, Kalifornská nová vlna, Emigre, Carson
20/ HOLANDSKÝ DESIGN – Noordzij, Crouwell, studio Total, studio Dumbar, Karel Martens, Werkplaats typografie, Experimental JetSet,
21/ VÝZNAMNÁ PÍSMA II. POLOVINY 20. STOLETÍ, JEJICH TVŮRCI A PÍSMOLIJNY – např. Helvetica, Frutiger, Avant Garde, ITC, Emigre, Blur
22/ GRAFICKÝ DESIGN NA POČÁTKU 21. STOLETÍ – např. Sagmeister, Barnbrook, Ezer, Pierre de Sculio, Brechbühl, Cyan, Bankov, Saeedi, kritický design atd.
23/ ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN PO ROCE 1989 – charakteristika doby, osobnosti, studia, agentury
24/ REKLAMA, OBALOVÝ DESIGN – dějiny reklamy, typy reklamy, funkce, packaging design, materiály, technologie

Doporučená literatura:

NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012.
NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.
NOGA, Pavel. Od designu k designu. Příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno: Masarykova univerzita 2019.
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006.
ŠTORM, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008.
MILLER, Abbott. Brno Echo: Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku. Brno: Moravská galerie, 2008.
POYNOR, Rick. Cosi tísnivého. Surrealismus a grafický design. Brno: Moravská galerie, 2010.
KOLEKTIV AUTORŮ. Proto. Grafický design a současné umění. Praha: tranzit. cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013.
HALOUN, Karel + Čumlivski, Jan. Dar The Gift. Husák trávu nekouřil. Brno: Moravská galerie, 2012.
WIEDEMANN, Julius+Muller, Jens. The History of Graphic Design. Vol. 1, 1890–1959. Cologne. Taschen, 2017.
WIEDEMANN, Julius+Muller, Jens. The History of Graphic Design. Vol. 2, 1960–Today. Cologne. Taschen, 2017.
KROUTVOR, Josef. Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby. Praha: Comet, 1991.
LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců. Kapitola z historie krásné knihy a karikatury v Čechách. Praha: Odeon, 1992.
WITTLICH Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982.
KOLEKTIV AUTORŮ. Ladislav Sutnar – Prague – New York – Design in Action. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Argo, 2003.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky II. Praha: Paseka 2005.
BÁLIK, Palo; Longauer, Ľubomír; Rišková, Mária; Stankoci. Stanislav. Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Bratislava: Vyoká škola výtvarných umení v Bratislavě a SLOVART, 2013.

Okruhy otázek z Technologie oboru pro SZZ 2020/2021- ateliér Grafický design

1. Barva – barvy – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie
2. Multimedia – HTML, XML, XHTML, dynamické HTML, hypertext, HTML editory (WYSIWYG), zdrojový kód, značky, barvy na webu, obrazové formáty pro internet, rozlišení, zvukové formáty pro internet, video pro internet, CSS, JavaScript. Responzivní design. Front-end webové frameworky. CMS. UX design. Validace. Dynamický web (PHP, databáze)
3. Písmo − znak – písmový znak, písmová osnova, střední výška, druhy číslic, anatomie písmového znaku, dřík, serif, stínový tah, konturové písmo, měření písma, měrné systémy, kuželka, čtverčík, proporcionální a neproporcionální písmo, typ písma, druh písma, písmové klony
4. Grafický software a jeho charakteristika – software pro tvorbu vícestránkových publikací, charakteristika – zpracování textů, načítání textů z jiných aplikací, zalamování layoutu časopisu, knihy a jiných vícestránkových publikací. Možnosti návaznosti s jinými programy a další použití v praxi
5. Písmo − klasifikace – rodina písma, pravá a nepravá kurzíva a kapitálka, řezy, duktus, rozšířené a zúžené písmo, klasifikace tiskových písem, dynamické a statické principy, přechodová antikva
6. Tiskové techniky – tisk z výšky – knihtisk, jaký tisk z výšky se používá v současnosti, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk. Jaké jsou rozdíly a k jakému účelu se jednotlivé tiskové techniky používají
7. Layout tiskovin – zdrojová data – jak připravit data pro korektní zlom, bitmapy, vektorové ilustrace, fonty, definice CMYK a přímých barev, generování PostScriptu, typografické pravítko, příprava textu – textový editor, rukopis – zásady přípravy, počítání znaků, zrcadlo sazby, skladba tiskoviny – perex, titulek, kapitola, typografická mřížka, záhlaví, druhy odstavců, paginace, pevný a volný rejstřík, použití barev ze vzorníku, lámání, iniciála, formáty – řady, výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu, stránková a archová montáž
8. Vektorový software (Illustrator, Corel) – princip vektorového programu – Beziérovy křivky, kreslení, tvorba dokumentu, tahy, štětce, vzorky, cestář, vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty do JPEG, PNG, GIF, PDF. Rozdíly mezi formáty a jejich následné použití
9. Papír a jeho formáty – druhy papíru – výroba papíru, dělení papíru podle gramáže (papír, karton, lepenka), podle materiálu – dřevité a bezdřevé, knihtiskové, ofsetové, křídové, hlubotiskové, grafické papíry, natírané grafické papíry, speciální papíry, plnění papíru, bělení a barvení, formáty (základní řada A, doplňkové řady B,D,C,R), výrobní arch, tiskový arch, knižní arch, dělení archu papíru, jeho použití
10. Internet – historie internetu, principy fungování (TCP/IP, DNS, veřejné a privátní IP adresy). Webové servery a prohlížeče, provider (ISP), typy připojení k internetu, webhosting, domény, přenosové protokoly (HTTP, FTP…), zabezpečení a certifikáty, URI (URL), spam, cookies, firewall, MIME
11. Kniha – rozdělení knihy a její náležitosti: zlatý řez, layout knihy, přebal, záložka, knižní hřbet, kapitálek, předsádka, ořízka, frontispice, titul, titulek, patitul, knižní blok, tiráž, marginálie, rejstřík, obsah, vakát, kapitoly, stránkování, druhy záhlaví, paginace, stránkový a řádkový rejstřík, poznámky a vysvětlivky, bibliografie, bibliofilie, errata, ex libris, současná produkce
12. Prepress – definice prepressu, příprava obrazu pro tisk PPI, DPI a LPI, (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronické publikování, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku CTP, PDF, vztah PS a PDF. Kontrola správného nastavení výstupu na tisk. Korektura
13. Corporate identity, Corporate design  – zařazení corporate designu v systému corporate identity, historické kořeny a typologie logotypů, jaké je dělení značek podle tvarové struktury, vysvětlete pojmy: piktogram, ideogram, fonogram, logogram, podrobný popis skladby a obsahu design manuálu – forma, účel
14. Photoshop – grafický software – definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB,PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
15. Písmo na počítačích – postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode, použití písma ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, písmo v křivkách, Fonty Type 1, Fonty Type 3, Fonty True Type, Fonty Type 42, Type URW, Open Type. Měření písma – velikost na počítačích: pica, point, upravená pica, vyrovnání párů, prostrkání, proklad, kerning, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory
16. Workflow současnosti – idea, grafický návrh, tvorba makety, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev -RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, overprint, knocknout, trapping, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, PDF – osvit, tisk, distribuce
17. Typografie – mezislovní mezera, druhy mezer, vyplňování řádků, volba prostrkání, celkové prostrkání, výběrové prostrkání, kerning, řádkový proklad, stránkový a řádkový rejstřík, druhy odstavců, východový řádek, zarovnaný text, nezarovnaný text, dělení slov, sazba znamének, interpunkce, pomlček, značek, čísel a zkratek, hladká sazba, sirotek, vdova, smíšená sazba, zabarvení sazby, čitelnost
18. Digitalizace a úprava obrazu – scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy, zpracování obrazu z analogové a digitální fotografie, rozdíly ve zpracování
19. Elektronické publikování – historie elektronického publikování, používané formáty, E-pub, Kindle, čtečky, vývoj, rozlišení, software, hypertexty, multimedialita a hypermedialita, vyhledávání a navigace, interaktivita, využití, tvorba prezentací a portfolií na PC, možnosti formátů a jejich změny
20. Knižní vazby, portfolia, prezentace – druhy vazeb, šití drátem, lepení, šití nitěmi, povrchová úprava vazby a přebalu (laminování, lakování, slepotisk, ražba…), falcování, bigování, speciální vazby, volné hřbety, výsek, ruční vazby

Doporučená literatura:

Dusong, J.-L., Siegwartová,F.: Typografie – od olova k počítačům. Praha (Svojtka a Vašut) 1997, ISBN 80-7180-296-4.
Salz, Ina: Základy typografie. Slovart 2010, ISBN978-80-7391-404-2.
Kolesár Zdeno: Kapitoly z dejín grafického dizajnu, Slovenské centrum dizajnu 2006, ISBN 80-968658-5-4.
Svoboda Václav, PhDr.: Corporate identity, učební text UTB FMK, Zlín 2003, ISBN 80-7318-106-1.
Illík Rostislav.: Studijní opory k předmětu Corporate design, el. verze (na vyžádání illik@utb.cz).
Mollerup Per: Marks of Excellence, nakladatelství Phaidon, New York, ISBN 0 71 48 3838 1.
CORPORATE IDENTITY SET, příručka k setu 2CD a vzorníků od Kafka Design     vydaná v roce 2006. Autoři Michal Kotyza a Ondřej Kafka.
Filip Blažek a kol.: PRAKTICKÁ TYPOGRAFIE, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-7226-385-4.
Vladimír Beran: TYPOGRAFICKÝ MANUÁL, Font 2000.
František Muzika: KRÁSNÉ PÍSMO 1,2, Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění 1958, nové vydání Paseka 2005, ISBN 80-7185-738-6.
Oldřich Menhart: NAUKA O PÍSMU, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1981.
André Jute: GRIDS, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0.
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004. ISBN 80-86497-72-0.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8.
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS6.
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6.
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5.
Lakshmi Bhaskaranov: Design publikací, ISBN 978-80-7209993-1.
Gavin Ambrose: Layout. Brno, ISBN 978-80-251-2165-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Typografie, Computer Press, 2010 ISBN 978-80-2512667-8.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Designové myšlení, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-3245-6.
AmbroseG., Harris P.: Grafický design: Tisk a dokončující práce, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-2968-5.
Alan Hashimoto: Velká kniha digitální grafiky a designu, Computer Press, 2010.
Jan Jindra: Reklamní a produktová fotografie, Computer Press, 2011.
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002.
David Bann: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7.
Panák J., Čeppan M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8.
Pavel Kočička: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4.
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF.
Bruce Fraser: Správa barev, Brno 2003, ISBN 80-7226-943-7.
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8.
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-08].
Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000993&local_base=KTD
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17]. ISBN 978-80-7054-138-8.
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.ebook-ctecky.cz/pomoc-s-vyberem-a11
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions.html
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21].
Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška.
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák.

Fakulty a součásti

Zavřít