Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/2021

Následující výčet slouží pro inspiracikreativita ve výběru tématického zaměření závěrečných prací není nijak omezena! Téma projektu však musí být schváleno vedoucím AGD.

Bakalářské práce

1) Medailon osobnosti z oboru GD
Teoretická část:
Shromáždění dat a informací o životě a díle zvoleného autora, obrazová dokumentace díla, zpracování všech dat do formy informativního dokumentu. Pozn.: nejde o umělecko-kritický ani autorsky literárně koncipovaný rozbor. Student připojí doslov, ve kterém zdůvodní svou motivaci.
Praktická část:
Vytvoření malé monografie. Autorská kniha s uplatněním všech získaných údajů tak, aby zvolené prostředky vystihovaly charakteristické prvky vybraného autora (autorská typografie, formát, písmo, skladba knihy, kompozice stran, kapitol a začlenění obrazového materiálu do struktury knihy, včetně vazby).
2) Piktogramy
Teoretická část:
Principy, související aspekty, historie, současné místo piktogramu ve světě dominující vizuální komunikace, proměny tvarosloví a vizuálních aspektů podle dobových estetických kritérií.
Praktická část:
Kompletní sada piktogramů a jejich aplikace do konkrétního prostoru v rámci informačního systému velké instituce nebo mezinárodní akce.
3) Kniha jako zdroj zábavy i poučení
Teoretická část:
Vybrat a mapovat vývoj a současnost určitého typu knihy (encyklopedie, učebnice, naučně populární kniha, dětská kniha, dobrodružný žánr, učebnice cizích jazyků, apod.).
Praktická část:
Autorský projekt knihy, konkrétního titulu na základě vybraného typu knihy v teoretické části práce.
4) Kresba, grafický design, reklama
Teoretická část:
Využití kresby v grafickém designu, tvůrci, plakáty, návody, vizuální styly. Historie, současnost a budoucnost tohoto oboru v GD.
Praktická část:
Grafický projekt s výraznou dominancí kresby (série plakátů, propagačních materiálů na zvolené téma).
5) Autorská kniha
Teoretická část:
Mapování tvorby v oblasti autorských knih a tiskovin.
Praktická část:
Kniha jako objekt volné téma.
6) Informační grafický design
Teoretická část:
Historie, vývoj, specifikace, definice, současné trendy, možnosti aplikací v komunikačních médiích.
Praktická část:
Návrh informačního systému na zvolený subjekt (orientační mapka, turistické trasy, památky, okruhy, cyklotrasy, zoo atd.).
7) Alternativní formy publikování
Teoretická část:
Společenské souvislosti vzniku alternativy k tradičním komunikačním médiím.
Praktická část:
Vlastní projekt a realizace tiskoviny.
8) Digitální publikování
Teoretická část:
Formy, technologie, možnosti, metody, souvislosti.
Praktická část:
Vlastní projekt a kompletní zpracování včetně zhotovení elektronické verze.
9) Knižní edice v novodobé české historii
Teoretická část:
Teorie a současné tendence podle oborů (outdoor turistika, poezie, knižní kluby, vydavatelské ediční řady, učebnice, bedekry atd.).
Praktická část:
Pro konkrétní vydavatelství navrhnout kompletní grafické a typografické řešení ediční řady.
10) Grafický design dnes / amatéři, diletanti, profesionálové
Teoretická část:
Úvaha o situaci v oboru, vývoj za posledních 20 let.
Praktická část:
Autorský projekt s reálnými daty konkrétní firmy.
11) Virtuální prostor
Teoretická část:
Tvůrčí prostor grafika a současné požadavky na jeho práci v tomto prostoru.
Praktická část:
Grafika a oborové přesahy v konkrétním zadání.
12) Papír v grafickém designu
Teoretická část:
Popište historii, současnost a budoucnost jeho použití. Analyzujte současný stav jeho využití a možnosti dalšího rozvoje tohoto materiálu.
Praktická část:
Soubor 3D objektů z papíru, nebo také série 3D plakátů které mohou být použity v reklamní praxi.
13) Historie a současnost českého divadelního plakátu
Teoretická část:
Analýza tématu formou studie v rozsahu 1950–2018.
Praktická část:
Návrh souboru autorských divadelních plakátů.
14) Vizuální styly amatérských divadelních festivalů v ČR 19502018
Teoretická část:
Analýza tématu formou studie.
Praktická část:
Návrh komplexního vizuálního stylu divadelního festivalu.
15) Od Supermana k BondoviGrafický design a filmoví superhrdinové
Teoretická část:
Role grafického designu ve filmu (titulky, motion graphic a grafické prvky podporující specifický filmový žánr). Analýza tématu formou studie v rozsahu let 1950–2018.
Praktická část:
Navrhněte komplexní vizuální styl akčního hrdiny/hrdinů.
16) 3D grafický objekt v prostoru
Teoretická část:
Popište historii, současnost a budoucnost jeho použití. Analyzujte současný stav jeho využití a možnosti dalšího rozvoje tohoto reklamního prostředku.
Praktická část:
Soubor 3D velkoprostorových grafických objektů začleněných do prostoru.
17) Časomíra v dějinách a současnosti a její vizuální ztvárnění
Teoretická část:
Popište historii, současnost a budoucnost časomíry. Analyzujte současný stav jejího využití a možnosti dalšího vývoje.
Praktická část:
a) Vizuální styl imaginárního výrobce hodin a hodinek nebo
b) Grafické řešení vybraných nosičů sdělování času.
18) Typografie a grafická úprava v módních časopisech
Teoretická část:
Popište historii a současnost módních časopisů, ve srovnání u nás a v zahraničí.
Praktická část:
Projekt vlastního autorského layoutu módního časopisu.
19) Grafik, reklama, komunikace
Teoretická část:
Popis procesu forem a metod komunikace uvnitř a vně vizuálních koncepcí a realizací.
Praktická část:
Projekt vlastního autorského projektu pro reálného zákazníka.
20) Propagace hudby v historii a současnosti
Teoretická část:
Historie a současnost propagace hudby.
Praktická část:
Vlastní projekt na téma propagace hudby.
21) Vlastní projekt z oblasti GD
Teoretická část:
Bude upřesněna podle navrhované úrovně projektu.
Praktická část:
Individuální zadání z oboru grafického designu podle projektu studenta.

Magisterské práce

1) Autorské písmo
Teoretická část:
Esej o motivaci, principech a způsobech realizace.
Praktická část:
Autorské písmo, digitalizace a vytvoření fontu.
2) Monografie osobnosti z oboru typografie a tvorba písma
Teoretická část:
Sběr a třídění dat a informací obrazového a textového materiálu, osobitá interpretace textu.
Praktická část:
Vlastní autorské písmo pro počítačově technologickou firmu (převážně užití v elektronickém prostředí).
3) Manuál praktických aplikací corporate designu
Teoretická část:
Popis, obsah, kompletace a komentáře ke všem segmentům novodobých CD, slovník pojmů.
Praktická část:
Corporate design konkrétní firmy nebo projektu ve všech současných médiích s prvky experimentu.
4) Vizuální komunikace a vizuální gramotnost
Teoretická část:
Definice pojmů, současná praxe vnímání reklamy podle věku respondentů, analýza problémových a konfliktních reklamních projektů.
Praktická část:
Volný projekt vztahující se k tématu.
5) Současný grafický design – svět
Teoretická část:
Analýza stavu, prognóza, ukázky, autoři, výhled…
Praktická část:
Autorský projekt – uplatnění autorského přístupu při realizaci klasického zadání GD (CD, konceptuální koncepce značky, přesahy do animace, motion grafiky apod.).
6) Současný grafický design – ČR
Teoretická část:
Analýza současného stavu, prognóza, ukázky, autoři, výhled…
Praktická část:
Autorský projekt – uplatnění autorského přístupu při realizaci klasického zadání GD (CD, konceptuální koncepce značky, přesahy do animace, motion grafiky apod.).
7) Novinová typografie v českých zemích
Teoretická část:
Historie, současnost, tendence a vize tohoto média v době internetu.
Praktická část:
Projekt vlastního autorského layoutu novin se zaměřením na kulturu a umění.
8) Grafický design
Teoretická část:
Popis, analýza, souvislosti, trendy, fotodokumentace, vývojové tendence, vliv nových technologií a nosičů reklamy na komunikační schémata.
Praktická část:
Autorský projekt.
9) Evropská grafická studia a agentury
Teoretická část:
Seznam, zdůvodnění, analýza a definování výjimečnosti vybraných subjektů. Obrazová dokumentace.
Praktická část:
CI a současné možnosti prezentace firmy.
10) Česká (nebo slovenská) grafická studia
Teoretická část:
Seznam, zdůvodnění, analýza a definování výjimečnosti vybraných subjektů. Obrazová dokumentace.
Praktická část:
CI a současné možnosti prezentace firmy.
11) Veřejné dopravní systémy
Teoretická část:
Analýza a porovnávací studie zvoleného souboru systému značek, piktogramů, symbolů v oblasti veřejných dopravních systémů v historii a současnosti.
Praktická část:
Projekt sady univerzálního souboru piktogramů k mezinárodně srozumitelnému informačnímu systému (letiště, vlaková doprava, metro, námořní doprava, turistika).
12) Vizuální komunikace
Teoretická část:
Základní informace a principy vizuální komunikace. Shromáždění a utřídění dat a zdrojů bibliografické povahy.
Praktická část:
Autorský projekt.
13) Minimalistické tendence v GD a typografii ve 20. stol. a v současné době
Teoretická část:
Medailony významných tvůrců s tímto názorem, analýza ukázek jejich prací. Zařazení do kontextu vývoje GD a typografie.
Praktická část:
Prostředky minimalismu v autorské tvorbě. Autorský grafický, typografický projekt.
14) Historie a současnost českých papírových platidel
Teoretická část:
Československé a České bankovky 1918 – 2012. Grafická úprava bankovek.
Praktická část:
Navrhněte sérii bankovek v hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. Respektujte technické požadavky kladené na tento druh cenin /ochranné prvky, rozměry…/.
15) Historie a současnost známkové tvorby v českých zemích
Teoretická část:
Československá a Česká známková tvorba /1918 – 2012/. Grafická úprava známek v rozsahu 90. let.
Praktická část:
Zvolte téma a navrhněte sérii poštovních známek včetně aršíku, razítka a obálky prvního dne.
16) Etika reklamy v grafickém designu
Teoretická část:
Dokumentace tohoto segmentu reklamy. Úvaha o etice v reklamě z hlediska grafického designéra.
Praktická část:
Grafický projekt reklamní kampaně na hranici etiky.
17) Grafický manuál odborného periodika
Teoretická část:
Specifika odborných časopisů, analýza grafické a typografické formy za posledních 50 let.
Praktická část:
Grafický koncept časopisu s atributy ediční řady, zaměřený na konkrétní vědní nebo umělecko-vědní obor.
18) Typografie a grafická úprava v časopisech
Teoretická část:
Popište historii a současnost časopisů, ve srovnání u nás a v zahraničí.
Praktická část:
Projekt vlastního autorského layoutu časopisu s prvky experimentu.
19) Individuální projekt
Teoretická část:
Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
Praktická část:
Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
20) Webová grafika
Teoretická část:
Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.
Praktická část:
Vlastní projekt studenta v rozsahu požadavků na magisterskou práci.

(Zveřejněno 1. 6. 2020)

Fakulty a součásti

Zavřít