Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2020/2021

Dějiny animovaného filmu I

Při skládání Státní závěrečné zkoušky studenti prokazují znalosti z vývoje animace od samých počátků až po současnost, přičemž je důležitá nejen jejich orientace v historii kinematografie (animované tvorby), ale také schopnost vysledovat technologické aspekty tvorby a pojmenování typických znaků daného období, tvůrce či studia.
Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, osobnost/studio z historie animovaného filmu. Studenti mají prostor si v rámci vylosovaného okruhu/otázky vymezit, nač se konkrétně zaměří. Hodnotit se tak bude i jejich schopnost se k širšímu tématu postavit, zvolit si vhodný „klíč” a namísto pouhého výčtu encyklopedických znalostí obsáhnout problematiku více analyticky, do hloubky.

01 / SVĚT / prehistorie a počátky animovaného filmu
02 / EVROPA / vývoj do druhé světové války
03 / USA / počátky, zlatý věk a vstup animace na TV obrazovky, nezávislá i komerční tvorba
04 / USA / Walt Disney – život, studio, technologie, tvorba
05 / USA / UPA
06 / SVĚT / ideologie a propaganda, animace za Druhé světové války
07 / VB / vývoj animace po Druhé světové válce, nezávislí tvůrci, komerční tvorba
08 / FRANCIE/ vývoj animace po Druhé světová válce, starší a mladší generace, tvorba pro děti i dospělé
09 / JUGOSLÁVIE / Záhřebská škola
10 / RUSKO, ESTONSKO / vývoj ruské a estonské animace, významné osobnosti
11 / ČESKO(SLOVENSKO) / významné osobnosti československé/české animace
12 / JAPONSKO / fenomén anime, nezávislí tvůrci

Technologie a teorie oboru I

Při skládání Státní závěrečné zkoušky z technologie oboru studenti prokazují orientaci v aspektech filmové řeči a technologii animovaného audiovizuálního audiovizuálního díla.
Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti dané téma aplikovali na konkrétních animovaných filmech. Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů předkládají komisi.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují dílčí otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, technologický aspekt animovaného audiovizuálního díla.

Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
Kamera v animovaném filmu
Kompozice, rámování, délka záběru
Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Okruhy otázek ke SZZ pro magisterské studium ak. rok 2020/2021

Dějiny animovaného filmu II – verze A

Státní závěrečné zkoušky z dějin animovaného filmu se zaměřují na období od počátku 21. století. Důraz bude kladen na diváckou zkušenost a schopnost uchopit tvůrcovu poetiku (styl, téma, strukturu vyprávění), nejlépe v kontextu ostatních osobností a společenské doby.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, jež se zaměří na konkrétní osobnost/studio. Další část bude tvořit analyzování jednoho filmového titulu, který vybere zkušební komise z předloženého seznamu zhlédnutých snímků. (Student předloží seznam 20 titulů, od jednoho režiséra budou maximálně dva filmy.)

01 / USA / americká nezávislá animace a tvorba mladých tvůrců
02 / USA / americká studiová a televizní animace
03 / VB / britská animace – nezávislí tvůrci, menší studia
04 / VB / britská animace –studiová a televizní tvorba
05 / FRANCIE / francouzská animace pro staršího a dospělého diváka
06 / FRANCIE / francouzská animace pro děti a mládež
07 / ZÁPADNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
08 / JIŽNÍ A SEVERNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
09 / STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, RUSKO / nezávislá i studiová tvorba
10 / JAPONSKO / anime a nezávislí tvůrci

Dějiny animovaného filmu II – verze B

Státní závěrečné zkoušky z dějin animovaného filmu se zaměřují na období od počátku 21. století. Důraz bude kladen na diváckou zkušenost a schopnost uchopit poetiku (styl, téma, strukturu vyprávění) studia či tvůrce, případně konkrétního díla – a to nejlépe v kontextu ostatních osobností, studií a společenské doby.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, přičemž mají možnost si zvolit patřičný konkrétní „klíč” k tomu, jak téma vymezit/zúžit.

01 / studio Sony Pictures
02 / studio Blue Sky
03 / studio Pixar
04 / studio Disney
05 / studio DreamWorks
06 / studio Laika
07 / studio Cartoon Saloon
08 / další významá studia
09 / animovaný seriál – pro dětského diváka
10 / animovaný seriál – pro dospělého diváka
11 / animovaný seriál – sci-fi, fantasy, horor
12 / animovaný seriál – humor
13/ animovaný seriál – společnost, stereotypy, předsudky, tabu…
14/ animovaný seriál – imaginace, hra, fantazie

Technologie a teorie oboru II – verze A

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.

01 / Kýč, krása a ošklivost
definice pojmu, přístupy k němu, klady a zápory, relativismus, vývoj napříč dobou, příklady v animovaném filmu
02 / Literatura, komiks a film
rozdíly a podobnosti mezi literaturou, komiksem a filmem, přístupy při adaptacích
03 / Psychlogie filmu
psychoanalýza, předtstavivost, skutečnost, vnímání diváka, sen…

04 / Sociologie filmu, gender, odlišnosti, politika, ideologie
společenské tendence a film, fenomén korektnosti, cenzura, propaganda…

Technologie a teorie oboru II – verze B

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.

01 / Kýč, krása a ošklivost
02 / Literatura, komiks a film
03 / Serialita a poetika současného televizního vysílání
04 / Umělecké dílo – jeho otevřenost, interpretace, intertextovost
05 / Způsoby vidění, vizuální znaky, komunikace díla

 

Fakulty a součásti

Zavřít