Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Chci studovat magistra

Magisterské studium oboru Arts Management je dvouleté, dá se od akademického roku 2024/2025 studovat pouze kombinovaně.

Proč si vybrat Zlín? 
 • Naši studenti mají možnost zapojit se do mezinárodních i lokálních projektů a aplikovat nabyté teoretické znalosti do praxe. 
 • Pořádáme přednášky, workshopy, plenéry od zahraničních i lokálních lektorů, odborníků i skvělých pedagogů, s ateliérem jezdíme na exkurze a výjezdní workshopy, kde poznáváme současné kulturní prostředí. 
 • Nabízíme rozmanité studijní i pracovní stáže díky spolupráci s organizacemi po celém Česku, ale i s mezinárodními univerzitami či institucemi. 
 • Ateliérovou výuku a hosty přizpůsobujeme zájmu a zkušenostem studentů, a propojujeme je v rámci projektů se studenty z celé naší umělecké fakulty, čímž vytváříme ojedinělé tvůrčí prostředí. 
 • Nejsme jenom ateliér. Fakultní galerie G18 nabízí další formy vzdělávání, tvůrčí workshopy, přednášky, koncerty a možnosti pro setkávání nejrůznějších komunit a nadšenců. UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání či KOMAG – praktický výukový předmět Komunikační agentura umožňují další zapojení a spolupráci napříč všemi obory FMK i napříč fakultami UTB. 
Přijímací zkouška 

Na kombinovanou formu magisterského studia oboru Arts Management se můžete hlásit až do 30. dubna 2024 prostřednictvím e-přihlášky. Přijímací řízení proběhne v červnu 2024 ve Zlíně.  

Přijímací zkouška má dvě části: 

Talentová zkouška má prokázat Váš zápal a zájem pro obor, zkušenosti, způsob Vašeho přemýšlení a směřování. Probíhá tak, že porota hodnotí vaše portfolio, projekt vašeho studia a zadaný úkol. Vše si připravíte předem a přinesete na přijímací zkoušky.  Součástí talentové zkoušky je i praktický úkol, který spočívá ve vypracování ideového záměru vícedenní kulturní akce na téma „PROMĚNY” pro různé cílové skupiny, včetně rámcového harmonogramu akce, rozpočtu a místa konání. 

První část přijímací zkoušky je talentovou zkouškou ve smyslu čl. 8 odst. 3 Statutu UTB. Při talentové zkoušce budou hodnoceny materiály předložené uchazečem dle přílohy této směrnice. Hodnotí se dosavadní zkušenosti uchazeče s organizací výstav či jiných kulturních akcí v období posledních let, schopnost osobitého myšlení, schopnost realizovat tvůrčí záměry, jeho organizační a manažerské schopnosti při řešení zadaného úkolu. Uchazeč předkládá portfolio reflektující jeho tvůrčí aktivity, které má podobu obrazového a textového materiálu. Dále projekt svého magisterského studia z hlediska manažerského, včetně plánovaného zaměření diplomové práce, a to v podobě tištěného textu.  

Součástí talentové zkoušky je i praktický úkol, který spočívá ve vypracování ideového záměru vícedenní kulturní akce na téma PROMĚNY, včetně rámcového produkčního harmonogramu akce a rozpočtu. Součástí zpracování úkolu na dané téma je: 

 • název projektu 
 • klíčová slova, která projekt definují (max. 10) 
 • krátká anotace a popis projektu (max. 500 slov) 
 • záměr a cíle projektu 
 • dramaturgický koncept akce  
 • harmonogram 
 • rozpočet (možní sponzoři či dotační projekty/granty) 
 • definované cílové skupiny 
 • stakeholders akce   
 • stručný návrh komunikace projektu 
 • inspirace: moodboard/obdobné projekty/literatura/weby/aplikace/reference 
 • reflektované hodnoty mezinárodní spolupráce, evropská dimenze akce, udržitelnosti organizace projektu i ekologické udržitelnosti, inkluze a diverzity či mezioborové kooperace 

Uchazeč předloží uvedené zpracované materiály v elektronické verzi na email artsmanagement@fmk.utb.cz do 9. 6. 2024 a bude připraven o projektu hovořit v den přijímací zkoušky. Na přijímací řízení s sebou přineste také potvrzení o praxi v den konání přijímací zkoušky.

Ústní zkouška prokazuje vaše znalosti a vědomosti, předpoklady pro kreativní a týmovou práci, a především zájem o obor a orientaci v něm. 

Více informací k přijímací zkoušce naleznete zde.
Směrnice k přijímacímu řízení jsou zde. 

V případě zájmu si na e-mailu slavikova@utb.cz domluvte individuální konzultaci s vedoucí našeho ateliéru, nebo se na stejné e-mailové adrese přihlaste na přípravný kurz, a to do 3. 3. 2024.

Fakulty a součásti

Zavřít