UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro ak. rok 2018/2019

Technologie oboru

 1. Základy teorie záření
  záření jako elektromagnetické vlnění, světlo jako specifická část elektromagnetického záření, rychlost šíření světla a jeho měření, význam rychlosti světla jako důležité fyzikální konstanty
 2. Základy optického zobrazení
  zákon odrazu a lomu, index lomu, zobrazovací rovnice, monochromatické a polychromatické zobrazení, monochromatické a polychromatické aberace zobrazení
 3. Vlastnosti optického zobrazení
  pojmy teoretického a praktického zobrazení, optické aberace, pojem kvality zobrazení optickou soustavou, měření aberací, jejich korekce, rozlišovací schopnost optických soustav, význam funkce přenosu kontrastu pro testování optických soustav
 4. Fotometrie
  pojmy radiometrie, fotometrie, fotometrické veličiny a jak a čím se liší od radiometrických veličin, vysvětlete pojem receptor záření a popište jeho činnost, vysvětlete pojmy jako prostorový úhel, šíření světla, způsob měření světla ve fotografii
 5. Konstrukční prvky rovinné optiky
  optické elementy patří mezi prvky rovinné optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, nakreslete průchod paprsků těmito prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci
 6. Konstrukční prvky sférické optiky
  optické elementy patří mezi prvky sférické optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, nakreslete průchod paprsků těmito prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci
 7. Barva
  barvy – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie
 8. Skládání barev
  barvotvorné prostory RGB a CMY, aditivní a subtraktivní skládání barev, numerický model, barevná hloubka, použití barvy ve fotografickém procesu jak analogovém tak digitálním, vztah mezi barvou předmětu a pozadí ve fotografii
 9. Základní objektivy
  rozdělení objektivů dle funkcí, definice základních snímacích objektivů, vlastnosti objektivů z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti snímacích objektivů, rozdíl mezi snímacími objektivy pro analogové a digitální přístroje
 10. Pankratické objektivy
  pojem a použití pankratické zobrazovací soustavy, různé konstrukce pankratických snímacích objektivů, náhradní konstrukce, vliv na výsledný fotografický obraz
 11. Dlouhoohniskové a krátkoohniskové a speciální objektivy
  rozdělení objektivů dle funkcí a použití, optická konstrukce zrcadlového, dlouhoohniskového a krátkoohniskového objektivu, vlastnosti objektivů z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti snímacích objektivů, rozdíl mezi snímacími objektivy pro analogové a digitální přístroje
 12. Vývoj a konstrukce analogových fotografických přístrojů
  camera obscura, popište jednotlivé vývojové řady a konstrukční celky základních typů analogových fotografických přístrojů
 13. Vývoj a konstrukce digitálních fotografických přístrojů
  snímací čipy CCD a CMOS, popište jednotlivé vývojové řady a konstrukční celky základních typů digitálních fotografických přístrojů
 14. Vývoj a konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů
  popište jednotlivé vývojové stupně a konstrukční celky základních typů velkoformátových fotografických přístrojů
 15. Fotografický materiál
  rozdělení fotografického materiálu, způsob výroby materiálu, pojem senzibilace, složení citlivých vrstev černobílého a barevného negativního a pozitivního materiálu
 16. Chemismus zpracování černobílých fotografických materiálů
  latentní obraz, chemismus a mechanismus vyvolávání černobílého negativního materiálu, Kendalova pravidla, chemismus ustalování, chemismus zpracování černobílého inverzního fotografického materiálu
 17. Chemismus zpracování barevných fotografických materiálů
  latentní obraz, chemismus a mechanismus vyvolávání barevného negativního materiálu, Kendalova pravidla, chemismus ustalování, chemismus zpracování barevného inverzního fotografického materiálu
 18. Speciální úpravy fotografického materiálu
  senzitometrická křivka, zesilování a zeslabování fotografického obrazu, speciální historické a moderní techniky získání fotografického obrazu
 19. Fotografický ateliér
  vybavení profesionálního fotografického ateliéru se zaměřením na specifika fotografické zakázky
 20. Multimedia
  HTML, XML, XHTML, dynamické HTML, hypertext, HTML editory (WYSIWYG), zdrojový kód, značky, barvy na webu, obrazové formáty pro internet, rozlišení, zvukové formáty pro internet, video pro internet, CSS, JavaScript. Responzivní design. Front-end webové frameworky. CMS. UX design. Validace. Dynamický web (PHP, databáze)
 21. Internet
  historie internetu, principy fungování (TCP/IP, DNS, veřejné a privátní IP adresy). Webové servery a prohlížeče, provider (ISP), typy připojení k internetu, webhosting, domény, přenosové protokoly (HTTP, FTP…), zabezpečení a certifikáty, URI (URL), spam, cookies, firewall, MIME
 22. Software pro zpracování fotografie a jeho charakteristika
  software  – jejich možnosti zpracování fotografie, formáty, zpracováni, postprodukce, příprava pro elektronické publikování, rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
 23. Digitalizace a úprava obrazu
  scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy, zpracování obrazu z analogové a digitální fotografie, rozdíly ve zpracování
 24. Tiskové techniky
  tisk z výšky – knihtisk, jaký tisk z výšky se používá v současnosti, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk. Jaké jsou rozdíly a k jakému účelu se jednotlivé tiskové techniky používají
 25. Prepress
  definice prepressu, příprava obrazu pro tisk PPI, DPI a LPI, (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronické publikování, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku CTP, PDF, vztah PS a PDF, kontrola správného nastavení výstupu na tisk, korektura
 26. Photoshop – grafický software
  definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB,PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
 27. Workflow současnosti
  idea, návrh, předpříprava, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev -RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, formáty pro tisk, osvit CTP, tisk, distribuce

SEZNAM ZÁKLADNÍ A DOPORUČENÉ LITERATURY PRO TECHNOLOGICKÉ PŘEDMĚTY ARF:

FOTOCHEMIE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8
NOVOTNÝ, P., FotochemieUpravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3
VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

FOTOCHEMIE – Doporučená
HEDGECOE, J. Velká kniha fotografie. 1996, Svojtka a Vašut Praha ISBN 80-7180-056-2
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9

OPTIKA – Základní
BAJER, J., Optika 1 a 2, 2018 digitální vydání na CD-OM, chlup.net
FUKA, J., HAVELKA. B., Optika, 1961 Praha SPN
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 2000, Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, ISBN 80-214-1868-0
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia – optika, 2002, Praha – Prometheus, ISBN 80-7196-237-6
NOVOTNÝ, P., Optika, Sbírka příkladů – Upravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2014, ARF FMK UTB v elektronické podobě
ŠTRBA, A., MESÁROŠ, Vl., SENDERÁKOVÁ, D., Svetlo, 2011, ENIGMA Nitra, ISBN 979-80-89132-83-6

OPTIKA – Doporučená
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
LEPIL, O., Malý lexikon fyziky, 1995, PROMETHEUS Praha, ISBN 80-85849-77-1
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARG FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc, ISBN 80-244-0533-4

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc, ISBN 80-244-0533-4
VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Doporučená
CLERC, L. Photography. The Camera and its Functions. London: The Focal Press, 1970. ISBN 0240506855
GREGOR, K. Konstrukce fotografických přístrojů. 1989, SNP Praha
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1
URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3
URBAN, M., SKLENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SNP Praha
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9

KOLORIMETRIE – Základní
FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003 COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7
FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, 1961, SNP Praha

KOLORIMETRIE – Doporučená
DANNHOFEROVÁ, J., Velká kniha barev, 2012, ALBATROS MEDIA Praha, ISBN 978-80-251-3785
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8
KITABATAKE, Akira. Desktop Color Handbook. Tokyo Japan, EIZO Nanao Corp., 2007
KÜNNE, CH., Úpravy barev, 2007, COMPUTER Press Brno, ISBN 978-80-251-1578-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8
Student Filmmaker´s Book. New York: Kodak Publication, 2002, ISBN 0-87985-800-1

DALŠÍ LITERATURA
BLOCH, Ch., HDRI pro fotografy a počítačové grafiky, 2007, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-001-4
GATCUM, CH., Fotografické experimenty, 2009, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-057-1
JINDRA, Jan, Reklamní a produktová fotografie, 2011, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-3112-1
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8
PEGRAM, Billy, Fotomodeling, 2008, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-2232-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc, ISBN 80-244-0533-4
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1
Andrej Bočík: Velká kniha HDR fotografie, Kouzlo fotografií s vysokým dynamickým rozsahem, Computer Press, 2009
André Jute: GRIDS, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004. ISBN 80-86497-72-0
Základní Adobe Photoshop CS6: oficiální výukový kurz
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS6
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS6
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002
David Bann: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7
Lakshmi Bhaskaranov : Design publikací, ISBN 978-80-7209993-1
Gavin Ambrose: Layout. Brno, ISBN 978-80-251-2165-8
AmbroseG., Harris P. :Grafický design: Typografie, Computer Press, 2010 ISBN 978-80-2512667-8
AmbroseG., Harris P. :Grafický design: Designové myšlení, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-3245-6
AmbroseG., Harris P. :Grafický design: Tisk a dokončující práce, Computer Press, 2011 ISBN 978-80-251-2968-5
Alan Hashimoto: Velká kniha digitální grafiky a designu, Computer Press, 2010
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002
David Bann: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7
Panák J.,  Čeppan M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8
Panák J.,  Čeppan M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8
Pavel Kočička: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF
Bruce Fraser: Správa barev, Brno 2003, ISBN 80-7226-943-7
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-08]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000993&local_base=KTD
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17]. ISBN 978-80-7054-138-8 Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20]
Dostupné z: http://www.ebook-ctecky.cz/pomoc-s-vyberem-a11
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20]
Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions.html
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21]
Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012, diplomová práce, Masarykova univerzita, vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, vedoucí práce Mgr. Radim Wolák

Dějiny oboru

I. VÝVOJ FOTOGRAFIE 1839 – 1918

1. Vynález fotografie
1.1. Fotografie a společnost 19. století
1.2. Předchůdci  technické předpoklady, vynálezci dílčích technologií, linie Aristoteles –  Leonardo da Vinci – Giovanni della Porta – Johann Heinrich Schulze – Humphry Davy a Thomas Wedgwood
1.3. Vynálezci fotografie – Joseph Nicéphore Niepce a Louis Jacques Daguerre, Henry Fox Talbot, Hyppolite Bayard
1.4. Zdokonalení fotografického procesu – J. F. W. Herschel, Josef Petzval, Frederick Scott Archer, Richard Maddox

2. Počátky portrétu
2.1. Předpoklady, fenomén ateliérů, fotografické album
2.2. Nejznámější portrétisté do roku 1918 – David Octavius Hill a Robert Adamson, Nadar, Étienne Carjat, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, André Disdéri, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Jan Langhans, Anton Trčka

3. Počátky dokumentu
3.1. Fotografie a „pravdivý“ obraz světa
3.2. Fotografie pohybu – Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey, Thomas Eakins3.3. Reportážní, dokumentární a sociální fotografie do roku 191 – Roger Fenton, Mathew Brady a Alexander Gardner, Timothy H. O´Sullivan, John Thomson, Frank Meadow Sutcliffe, Jacob Augustus Riis, Lewis Hine, Edward Curtis, Adam Clark Vroman

4. Piktorialismus
4.1. Vztah fotografie a malby
4.2. Anglický piktorialismus 40. – 70. let 19. století  dobové klima viktoriánské Anglie – Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, Clementine Hawarden
4.3. Impresionistický a secesní piktorialismus přelomu století – Robert Demachy, Constant Puyo, Rakouský trojlístek (Hans Watzek, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn), Rudolf Dührkoop, Rudolf Koppitz, Franz Fiedler, Vladimír Jindřich Bufka, Karel Novák

5. Krajinářská a cestopisná fotografie do roku 1918
5.1. Tradice krajinomalby, krajina a architektura, místopis
5.2. Krajinářská a cestopisná fotografie do roku 1918 – William Henry Fox Talbot, Gustave Le Gray, Auguste Bisson, Francis Frith, Timothy H. O´Sullivan, William Henry Jackson, Jindřich Eckert

6. Počátky hnutí přímé fotografie
6.1. Naturalistická fotografie – Peter Henry Emerson
6.2. Skupina Fotosecese, Galerie 291, Camera Work a počátky hnutí přímé fotografie v USA – Edward Steichen, Gertruda Käsebierová, Alvin Langdon Coburn, Alfred Stieglitz, Clarence Hudson White

II. VÝVOJ FOTOGRAFIE 1918 – 1945

7. Nová věcnost ve fotografii
7.1. Německo (Neue Sachlichkeit) – Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Helmar Lerski, August Sander
7.2.  Americký velkoformátový verismus – Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Ansel Adams, Walker Evans, Paul Strand

8. Světová meziválečná avantgarda
8.1. Bauhaus a německá avantgardní fotografie – László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën
8.2. Sovětská avantgardní fotografie  spjatost s filmem (Ejzenštejn, Pudovkin, Vertov, Dovženko), časopisy, montáže, Alexandr Rodčenko, Boris Ignatovič

9. Československá avantgardní fotografie
9.1. Devětsil, obrazové básně, typofoto – Karel Teige, Evžen Markalous, Jindřich Štyrský, Jaroslav Rössler
9.2. Konstruktivismus a nová věcnost – Josef Drahomír Růžička, Jaromír Funke, František Drtikol, Josef Sudek (do 1945), Jaroslav Rössler, Karel Plicka, Josef Ehm, Tibor Honty, Skupiny F5, F4 a fotovýstava tří, Fotolinie, Aventinské trio (Alexander Hackenschmied, Ladislav Emil Berka, Jiří Lehovec), Slováci: Sergej Protopopov, Miloš Dohnány

10. Dadaismus a surrealismus ve fotografii
10.1. Fotomontáž dadaistická, konstruktivistická, surrealistická, agitační; politická a umělecká východiska – Hannah Höchová, John Heartfield, Alexandr Rodčenko, Man Ray, Herbert Bayer
10.2. Dadaismus ve světové fotografii – Christian Schad, Man Ray, Max Ernst, Raul Haussmann
10.3. Surrealismus ve světové fotografii  Eugène Atget, André Kertész, Man Ray, Herbert Bayer, Maurice Tabard
10.4. Česká surrealistická fotografie Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Karel Teige, Jindřich Heisler, František Vobecký, Václav Zykmund, Miroslav Hák

11. Československá reklamní a módní fotografie mezi válkami
11.1. Meziválečná česká a slovenská reklamní fotografie  Jaroslav Rössler, Josef Sudek, Bohumil Němec, Alexander Hackenschmied, Jan Lukas, Francois Kollár
11.2. Meziválečná česká a slovenská módní fotografie  František Drtikol, Dora Kallmus, Francois Kollar, František Vobecký, magazínoví fotografové: Karel Hájek, Jan Lukas, Václav Chochola, Karel Ludwig, Václav Jírů

12. Meziválečná módní a reklamní fotografie ve světě
12.1. Fenomén Vogue a Harper´s Bazaar, Alexey Brodovitch
12.2. Adolf de Meyer, Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Man Ray, Erwin Blumenfeld, Maurice Tabard, Martin Munkáczi

13. Meziválečná reportážní a dokumentární fotografie
13.1. Fenomén obrazových časopisů: Berliner Illustrierte Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, Arbeiter Illustrierte Zeitung – AIZ, National Geographic, Weekly Illustrated, Life, Look, Picture Post, Ogoňok, SSSR na strojke, Pestrý týden. Malé kompaktní fotoaparáty.
13.2. Francie: Jacques-Henri Lartigue, André Kertész, Brassaï, Německo: Erich Salomon, Felix H. Man, Tim N. Gidal, Wolfgang Weber, Alfred Eisenstaedt, Martin Munkáczi, USA: Helen Levitt, Lisette Model, SSSR: Max Alpert, Alexander Rodčenko, Boris Ignatovič, Arkadij Šajchet, u nás: Pavel Altschul, Karel Hájek, František Illek, Alexander Paul, Václav Jírů, Jan Lukas

14. Sociální fotografie 20. 30. let
14.1.  u nás: Lubomír Linhart, Karel Teige, Rudolf Kohn, Karel Kašpařík, Oldřich Straka, výstavy sociální fotografie, Slovensko: Irena Blühová, Karol Aufricht, Illia J. Marko, Sergej Protopopov, Barbora Zsigmondiová, Francois Kollar
14.2. –  Německo: AIZ, John Heartfield, August Sander, USA: Farm Security Administration – Roy Stryker, Walker Evans, Dorothea Langeová, Ben Shahn, Arthur Rothstein a Fotoliga – Aaron Siskind, Helen Levittová, Anglie: Bill Brandt

15. Válečná fotografie
15.1.  – 2. světová válka ve fotografii – Robert Capa, David Seymour (Chim), Margaret Bourke-Whiteová, Eugène Smith, Dmitrij Baltermanc, Jevgenij Chalděj, Michail Trachman, Max Aľpert, Arkadij Šajchet, osvobození a čeští fotografové: Zdeněk Tmej, Jindřich Marco, Oldřich Straka, Karel Ludwig, Václav Jírů, Václav Chochola, Karel Hájek
15.2. – novodobá válečná fotografie – David Douglas Duncan, Donald McCullin, Philip Jones Griffith, Tim Page, Gilles Peress, James Nachtway

III. VÝVOJ FOTOGRAFIE 1945 – 1970

16. Humanistická fotožurnalistika 
agentura Magnum, výstava Lidská rodina, časopisy Life, Look, Du, March, Time: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, Werner Bischof, Eugene W. Smith, David Seymour (Chim), René Burri

17. Newyorská škola fotografie
Helen Levittová, Lisette Modelová, Weegee, Diane Arbusová, Robert Frank, William Klein

18. Portrét, móda a fotografie aktu ve světě 1945 1970
18.1. Fotografický portrét ve světě – Yousuf Karsch, Arnold Newman, Philippe Halsman, Cecil Beaton, Richard Avedon, Bill Brandt, Irving Penn, Diana Arbusová
18.2. Fotografický akt ve světě – Richard Avedon, Bill Brandt, Irving Penn, Helmut Newton, David Bailey
18.3. Reklamní a módní fotografie ve světě – Frank Horvat, Horst P. Horst, Martin Munkáczi, Erwin Blumenfeld, Irving Penn, Richard Avedon, William Klein, Helmut Newton, David Bailey

19. Momentní fotografie v Československu 1945 – 1970
19.1. Postavení československé fotografie v kontextu společnosti a uměnísocialistický realismus
19.2. Poezie všedního dne –  Erich Einhorn, Milada Einhornová, Karel Hájek, Josef Prošek, Slovensko: Eduard Pavlačka
19.3. Výtvarný fotožurnalismus a dokumentární fotografie – Miloň Novotný, Jan Lukas, Karol Kállay, Martin Martinček, Bohumil Puskailer, Leoš Nebor, Miroslav Hucek, Pavel Dias, Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Josef Koudelka

20. Československá výtvarná a módní fotografie 1945 – 1970
20.1. Český a slovenský surrealismus po II. světové válce – Miroslav Hák, Tibor Honty, Magdalena Robinsonová, Vilém Reichmann, Emila Medková, Jiří Sever, Ladislav Postupa
20.2. Československá výtvarná fotografie – zátiší: Josef Sudek, Jan Svoboda, abstrakce: Martin Martinček, Čestmír Krátký, krajina: Josef Sudek, Karel Plicka, K. O. Hrubý, Martin Martinček, portrét a akt: Josef Sudek, Karel Ludwig, Josef Prošek, Václav Chochola, Josef Ehm, Miroslav Hák, Miloslav Stibor, Clifford Seidling, Ján Šmok
20.3. Reklamní a módní fotografie u nás – Fred Kramer, Petr Zora, Jindřich Brok, Vilém Heckel, Karol Kállay, Taras Kuščinskyj

IV. FOTOGRAFIE OD 70. LET DO SOUČASNOSTI

21. Dokumentární a žurnalistická fotografie u nás a na Slovensku od 70. let do současnosti
česká a slovenská dokumentární a žurnalistická fotografie – Josef Koudelka, Markéta Luskačová, Antonín Kratochvíl, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Libuše Jarcovjáková, Viktor Kolář, Karel Cudlín, Jiří Hanke, Dana Kyndrová, Vladimír Birgus, Václav Podestát, Jaroslav Bárta, Jan Šibík, Tibor Huszár, Ján Rečo, Martin Kollár, Andrej Bán, Jozef Ondzik

22. Dokumentární a žurnalistická fotografie ve světě od 70. let do současnosti
22.1. Světová dokumentární fotografie – Charles Harbutt, Lee Friedlander, Garry Winogrand, Joel Meyrowitz, William Eggleston, Martin Parr, Karl de Keyzer, Nan Goldin, Nabuyoshi Araki, Alex Webb, Sebastiaõ Salgado, Susan Meiselas
22.2. Inscenovaný dokument – Bernard Faucon, Tina Barney, Phillipe Lorca diCorcia, Jeff Wall, Gregory Crewdson

23. Portrétní, reklamní, módní a fotografie aktu ve světě od 70. let do současnosti
23.1. Portrétní fotografie  Andy Warhol, Annie Leibovitz, Richard Avedon, Rineke Dijkstra
23.2. Fotografie těla a erotická fotografie  Sam Haskins, David Bailey, Eikoh Hosoe, Helmut Newton, Bettina Rheims, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts, Arno Rafael Minkkinen
23.3. Módní fotografie  (časopisy Vogue, Harper´s Bazaar, Nova, ID, W, Qvest, Colors, Dazed & Confused, Purple): Irving Penn, David Hamilton, Sam Haskins, David Bailey,  Guy Bourdin, Richard Avedon, Helmut Newton, Oliviero Toscani, Peter Lindbergh, Mario Testino, Jürgen Teller, Wolfgang Tillmans, Nick Knight, David LaChapelle, Inez van Lamsweerde a Vinoodh Matadin, Terry Richardson

24. Výtvarná fotografie 70. – 80. let ve světě
24.1. Konceptualismus, vizualismus – Joseph Kosuth, Duan Michals, Christian Boltanski, Jürgen Klauke, Ralph Gibson, Andreas Müller-Pohle
24.2. Nová topografie (Düsseldorfská škola) – manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer
24.3. Americký velkoformátový verismus – Stephan Shore, Robert Adams, Jeff Wall, Edward Burtynsky

25. Výtvarná fotografie 70. – 80. let u nás a na Slovensku
25.1. Výtvarná stylizace 70. let: skupiny Epos, DoFo, Setkání  – Jan Saudek, Taras Kuščynskyj, Milan Borovička, František Maršálek, Vladimír Židlický, Milota Havránková, Judita Csáderová
25.2. Minimalismus a vizualismus – Jan Svoboda, Jaroslav Rajzík, Jaroslav Beneš, Vladimír Kozlík, Ivo Přeček, Miroslav Machotka, Jan Hudeček
25.3. Konceptuální tendence – Jaroslav Anděl, Jiří Valoch, Ivan Kafka, Štěpán Grygar, Rudolf Sikora, Michal Kern, Ľubo Stacho
25.4. Krajina – Jan Reich, Jan Pohribný, Josef Koudelka

26. Portrét, móda a fotografie aktu v české fotografii od 70. let do současnosti
26.1. Portrétní fotografie – Pavel Hečko, Jiří Hanke, Ivan Pinkava, Dita Pepe
26.2. Fotografie aktu – Miloslav Stibor, Milan Borovička, Jan Svoboda, Taras Kuščinskyj, Jan Saudek, Tono Stano, Miro Švolík, Pavel Mára, Michaela Brachtlová, Zdeněk Lhoták
26.3. Módní fotografie –  Taras Kuščynskyj, Karol Kállay, Dušan Šimánek, Tono Stano, Jiří Turek, David Kraus, Goran Tačevski, Štěpánka Steinová a Salim Issa, Dita Pepe a Petr Hrubeš, Adam Holý, Bára Prášilová, Marek Novotný, časopis Blok

27. Postmodernismus a současné tendence světové fotografie
27.1. Inscenovaná fotografie – Les Krims, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Sally Man, Bettina Rheims, Joel-Peter Witkin, William Wegman, Bettina Rheims, Andreas Serrano, A.E.S., Matthew Barney, Diana Scherer, Sanna Kanisto, Elina Brotherus
27.2. Současná kontextuální a multimediální fotografie – Arnulf Rainer, Pierre & Gilles, Gilbert & George, Barbara Kruger, Aziz & Cucher A.E.S., Matthew Barney

28. Postmodernismus a současné tendence v české a slovenské fotografii
28.1. Inscenovaná fotografie – Jan Saudek, Slovenská nová vlna (Tono Stano, Jano Pavlík, Miro Švolík, Peter Župník, Rudo Prekop), Michal Macků, Bratrstvo, Aleš Kuneš, Ivan Šagin, Ivan Pinkava
28.2. Aktuální fotografické tendence, postmodernismus – Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Pavel Baňka, Magdalena Jetelová, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová, Jiří Thýn, Hynek Alt a Saša Vajd, Michal Kalhous – současná nejmladší generace, školství, galerie, festivaly

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2019/2020

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947 – 1963
 2. Vývoj české cestovatelské fotografie
 3. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 4. Expozimetrie – použití v analogové a digitální fotografii
 5. Proč filtrujeme světlo
 6. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 7. Profesor Miloslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 8. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 9. Fotograf Pavel Hečko
 10. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 11. Topos zahrady ve fotografii
 12. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 13. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 14. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 15. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 16. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 17. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 18. Způsoby současného hodnocení snímacích objektivů v odborné literatuře
 19. Zrcadlo v prostoru fotografického obrazu
 20. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 21. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 22. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 23. Fotograf Jaroslav Bárta
 24. Fotograf Jindřich Heisler
 25. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 26. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 27. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat…)
 28. Kyanotypie – technologie a tvorba
 29. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 30. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 31. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik…)
 32. Fenomén antropocénu ve fotografii
 33. Fotografie a současný divadelný plakát
 34. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 35. Topos továrny ve fotografii
 36. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 37. Tvorba kreativního konceptu v komerční fotografii (vztah zadavatel, agentura, fotograf)
 38. Tragédie Černobylu ve fotografii
 39. Big Brother. Kontrola, sledování a voyerizmus ve fotografii
 40. Motiv oblečení jako symbol absence člověka

 (Zveřejněno 1. 6. 2019)

Zavřít

Fakulty a součásti