Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
spolupráce

Vznikla asociace fakult v audiovizi

Pět uměleckých fakult, které vyučují praktické studijní programy v oblasti audiovize, uzavřelo 20. října memorandum o spolupráci. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze položily základy intenzivní spolupráce akademických institucí v oblasti audiovize.

Cílem memoranda, které bylo podepsáno v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, místě, kde se protínají cesty mezi sídly spolupracujících fakult pěti veřejných vysokých škol, je vzájemně koordinovat a systematizovat kroky směřující ke zlepšení podmínek studia různých aspektů a profesí audiovize a zároveň fungování umění a kreativních průmyslů, do nichž pak absolventi a absolventky fakult vstupují. Prvním praktickým krokem byla spolupráce na připomínkování připravované novely Audiovizuálního zákona. Pětice uměleckých fakult bude sdílet znalosti a dobré praxe ve výuce studijních programů i praktické školní tvorbě, koordinovat nominací odborníků a odbornic do klíčových institucí a orgánů a rozvíjet platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností, vycházející ze společných hodnot a záměrů v zájmu kultivace podmínek pro výkon činností v audiovizi v České republice.

Mezi agendy, v nichž se působení a fungování fakult potkává, a které byly předmětem prvního zasedání asociace, patří financování veřejných vysokých škol a uměleckých VŠ, praktická výuka a zázemí pro ni, možnosti financování v rámci operačních programů EU i dalších grantových schémat, studijní i praktické stáže studujících, registr uměleckých výstupů (RUV), různé podoby audiovize od kinematografických děl přes televizní tvorbu po pohyblivý obraz
v galeriích a počítačové hry a specifické potřeby těchto oblastí praxe i poznání, či umělecký výzkum.

Se spřátelenými fakultami sdílíme mnohé priority i úskalí a neformálně již několik let komunikujeme, sdílíme své zkušenosti a radíme si. Při společné práci na komentování připravované novely Audiovizuálního zákona jsme měli možnost vidět, že náš hlas je lépe slyšet, když nápady a opatření prosazujeme společně. Spolupráce a koordinace je cestou ke zdravému prostředí, v němž je lépe možný rozvoj i podpora profesní komunity a také podpora nastupující generace v různých profesích audiovize,vyjádřili ve společném prohlášení děkanka a děkani zapojených fakult.

Fakulty a součásti

Zavřít