Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D. MBA
docentka

doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D. MBA

Ústav marketing. komunikací
E-mail: weberova@utb.cz TEL: +420 576 034 421 Kancelář:
U44/210

Menovaná je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a habilitovala v roku 2013 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore manažment. V rámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na interkultúrnu komunikáciu, interkultúrny marketing a problematiku globalizácie. V praxi sa venuje poradenstvu v oblasti obchodných rokovaní so zahraničnými partnermi a oblasti diverzity pracovnej sily v nadnárodných spoločnostiach.


Výuka

Konzultační hodiny

Středa: 12:00 - 14:00 h a podle dohody

Životopis

Vzdělání

September 2015 - 2017: Veřejnosprávní akademie Strážnice, MBA štúdium so zameraním na verejnú správu, udelenie titulu MBA (Master of Business Administration)

1. december 2013: udelenie vedecko-pedagogického titulu docent (v skratke doc.) v študijnom odbore 3.3.15 manažment

19. september 2013: obhajoba habilitačnej práce na tému Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente a habilitačná prednáška na tému Efektívna komunikácia projektových manažérov pri vedení medzinárodných projektov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore manažment

18. december 2007: vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo v študijnom programe anglický jazyk a kultúra, obhajoba rigoróznej práce na tému Selected Idiomatic Expressions in Some Specific Areas of Business English na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, udelenie akademického titulu „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“)

6. október 2005: obhajoba doktorandskej dizertačnej práce na tému Zefektívnenie opravovania jazykových chýb v ústnom prejave žiakov na hodinách nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, udelenie vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania cudzích jazykov

1990-1995: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk – nemecký jazyk, dosiahnutý akademický titul: magister

1987-1989: pomaturitné nadstavbové štúdium – odbor cestovný ruch na Strednej ekonomickej škole na Zochovej ulici v Bratislave ukončené maturitnou skúškou z ekonomiky cestovného ruchu a nemeckého jazyka

1982-1986: Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave, maturitná skúška

1979 - 1982: Základná škola na Košickej ulici v Bratislave

1974 -1979: Základná škola na Sklenárovej ulici v Bratislave

 

Stáže a studijní pobyty

september 1999 - jún 2000: stáž na Polizeiführungsakademie Münster v Spolkovej republike Nemecko so zameraním na oblasť zahraničných vzťahov

október 1994 - január 1995: študijný pobyt na Viedenskej univerzite v Rakúsku

august 1993: DAAD-štipendium: letný kurz na Eberhard-Karls-Universirät v Tübingene v Spolkovej republike Nemecko

marec - júl 1992: študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na Rijksuniversiteit Groningen v Holandskom kráľovstve

Průběh zaměstnání

2014 - doposiaľ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, docent na Ústave marketingových komunikácií

2014 - 2015: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, docent na Katedre cestovného ruchu a marketingu (úväzok 0,3)

2000 - 2013: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

1998 - 1999: Akadémia Policajného zboru, Oddelenie vedy a zahraničných stykov – ministerský radca – zodpovedná za bi- a multilaterálnu zahraničnú spoluprácu

1997 - 1998: lektorka cudzích jazykov

1995 - 1997: Gymnázium F. G. Llorcu na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave – výchovno-vzdelávací pracovník

1989 - 1990: sprievodkyňa v cestovnej kancelárii Slovakoturist a pre BIPS

1986 - 1987: Mestská prokuratúra v Bratislave, referentka na Obvodnej prokuratúre Bratislava I

Členství v orgánech

2003 - 2007: členka Akademického senátu Fakulty managementu, členka volebnej komisie AS FM UK

Fakulty a součásti

Zavřít