Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Milan Banyár, PhD.
docent

PhDr. Milan Banyár, PhD.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: banyar@utb.cz TEL: +420 576 034 433

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. sa v rámci svojej pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti venuje implementácii nových foriem marketingovej komunikácie do súčasnej marketingovej praxe, analýze procesu budovania a strategického riadenia značky, problematike vizuálnej komunikácie, semiotickým aspektom marketingovej komunikácie a reklamy, estetike reklamy so zameraním na reflexiu vzťahov medzi umením a reklamou.


Výuka

Konzultační hodiny

Sudý čtvrtek 14.00-16.00, U44/124

Životopis

Vzdělání

 • 1996-2000 (maturita) SPŠS v Nitre
 • 2000–2005 (Mgr.) Vysokoškolské štúdium v odbore Estetika a dejiny estetiky (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) a Výtvarná výchova (Katedra výtvarnej tvorby a výchovy), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta.
 • 2005–2008 (PhD.) Doktorandské štúdium v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, študijný program marketingová komunikácia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.
 • 2015 (PhDr.) Rigorózne konanie v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, študijný program marketingová komunikácia, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie.
 •  2018 (doc.) Habilitačné konanie v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, študijný program marketingová komunikácia, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie.

Průběh zaměstnání

 • 2005–2008: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy,  interný doktorand
 • 2008–2009: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie, odborný asistent
 • 2008–2011: Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací, externý pedagóg
 • 2009–2019: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie, odborný asistent
 • 2011–doteraz: Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací, akademický pracovník
 • 2019–doteraz: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie, docent

Další publikace

BANYÁR, M.: Značka a logo – vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 300 s. ISBN 978-80-7454-681-5

BANYÁR, M.: Guerilla, Viral, Buzz, Word of Mouth marketing – implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do prostredia slovenskej a českej marketingovej praxe. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 191 s. ISBN 978-80-223-4590- 3

BANYÁR, M., GERO, Š.: Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia. Bratislava : Book & book, 2014. 222 s. ISBN 978-80-89652-06-8

BANYÁR, M.: Nové trendy v marketingovej komunikácii. Bratislava  : Book & book, 2015.  88 s. ISBN 978- 80-89652-13-6

BANYÁR, M.: Semiotika reklamy.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 114 s. ISBN 978-80-223-4821- 8

Fakulty a součásti

Zavřít