Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
profesor

prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: jpavelka@utb.cz TEL: +420 576 034 434 Kancelář:
U44/124

Pracuje na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Jako pedagog působil na Masarykově univerzitě v Brně a v zahraničí na Bělehradské univerzitě (4 roky), Univerzitě Nebrasky v Omaze (2 roky) a Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře (5 roků). Zabývá se teorií komunikace, marketingovými komunikacemi, dějinami a teorií kultury, sémiotikou, estetikou, mediálními a kulturními studiemi a literární teorií a historií. Na tyto oblasti se zaměřuje jeho pedagogická, odborná, populárně vědná, kritická, lektorská, ediční, expertní a nakladatelská činnost. Referáty přednesl na sympoziích a konferencích v České republice  a v zahraničí, v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Jugoslávii, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Řecku, Turecku, USA, Velké Británii a na Maltě a Slovensku. Je autorem více než 120 studií publikovaných doma a v zahraničí, spoluautorem 11 encyklopedických a učebnicových textů a autorem publikací Anatomie metafory (1982), Hledání místa v dějinách (1983), Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů (1993, spolu s I. Pospíšilem), O růži, Tibeťanech a postmodernismu (1997), Předpoklady literárního dorozumívání (1998) a Kultura, média a literatura (2004).


Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 11:30-13:00

Životopis

Vzdělání

2008: FF Universita Konštantína Filozofa v Nitře, Filozofická fakulta, obor Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, titul profesor.

1997: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor česká literatura, habilitační řízení - titul docent.

1988: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor česká literatura, jmenování - titul docent.

1982: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, teorie a dějiny české literatury, titul CSc.

1974: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor teorie a dějiny české literatury, titul PhDr.

1967-1972: Univerzita J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, studijní obory čeština a filozofie (studoval zde dále obor filmová věda), titul Mgr.

1964-1967: Střední všeobecně vzdělávací škola v Hranicích, maturitní zkouška.

Stáže a studijní pobyty

2015: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University in Poznań). Instytut Kulturoznawstwa. Vedoucí: Prof. Dr. Andrzej Przyłębski. Polsko.

2013: Bauhaus-Universität Weimar. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Zusammenarbeit des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, Bauhaus-Universität Weimar, und des Instituts für Künste und Medien, Universität Potsdam; mit Unterstützung der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Goethe-Instituts und des Tschechischen Zentrums. Německo.

2002: Bohemicum, Institut für Slavistik der Universität Regensburg, Vedoucí: Prof. dr. Marek Nekula. Německo.

2002: Vergleichende Kulturwissenschaft, Institut für Medien-, Informations- und Kulturwissenschaft der Universität Regensburg, Vedoucí: Prof. dr. Daniel Drascek.

2000: Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, Vedoucí: Prof. dr. Wolfgang R. Langenbucher. Rakousko.

1999: Institut für Kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hamburg, Vedoucí: Prof. Dr. Irene Neverla. Německo.

1996: Institut für fremdsprachliche Philologien, Otto-von-Guericke-Universität, 1996, Magdeburg, Německo, Vedoucí: prof. dr. Reinhard Ibler. Německo.

1985: Skup slavista. Beograd, Priština, Tršič, Novi Sad. Jugoslávie.

Průběh zaměstnání

V České republice

2006- dosud: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Ustav marketingových komunikací, docent, profesor.

1998-2017: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, docent, profesor.

1973-1998: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, asistent, odborný asistent, docent.

V zahraničí

2009-2014: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Slovenská republika.

1988-1990: University of Nebraska at Omaha, Faculty of Arts, USA (pracovní a studijní pobyt v rámci Fulbrightovy nadace).

1979-1982: Universitet u Beogradu, Filološky fakultet, Odsek za slavistiku, (bývalá) Jugoslávie.

Členství v organizacích

Vědecké společnosti

Člen Literárněvědné společnosti ČSAV ČR.

Člen České sémiotické skupiny České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Člen International Association for Semiotic Studies.

Člen hermeneutického semináře (FF MU v Brně).

Výběrové komise a grantové agentury

Člen Hodnotící komise grantového programu: TP5 – Moderní společnost a její proměny (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003-2008).

Člen oborové komise FRVŠ E - Transformace a integrace vysokoškolských knihoven (1999-2000). Agentura rady vysokých škol - Fond rozvoje vysokých škol. člen oborové komise E – „Vysokoškolské knihovny“ pro výběrové řízení Fondu rozvoje 2000

Ediční rady

Předseda ediční rady VR FMK UTB ve Zlíně (2017-)

Člen ediční rady Masarykovy univerzity v Brně

Člen ediční rady Nadace Universitas Masarykiana

Člen redakce sborníku Sociální studia (FSS MU v Brně).

Člen ediční rady Středoevropského vydavatelství a nakladatelství Regiony

Člen redakční rady časopisu Universitas MU v Brně

Člen vědeckého kolegia časopisu Otázky žurnalistiky. Časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie./Magazine for Theory, Research and Practice of Mass Media Communication. ISSN 0322-7049. Registrované v / Registered by C.E.E.O.L. Vedecké kolégium/Scientific Advisory Board. (2009- )

Člen vědeckého kolegia časopisu Communication today. ISSN 1338-130X. Člen: Odborné redakčné kolegium. (2010- )

Členství v orgánech

Akademický senát

Člen senátu Masarykovy univerzity v Brně (1999-2001)

Vědecké rady

Člen vědecké rady FSS MU v Brně (1998-2012).

Člen vědecké rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko (2012-).

Člen vědecké rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko (2012-2016)

Oborové a doktorandské rady a komise české a zahraniční

Člen oborové rady doktorandského studia Sociologie na FSS MU v Brně.

Člen oborové rady doktorandského studia Teorie areálových studií na FF MU v Brně.

Člen doktorské oborové rady studijního programu P 6101 Filozofie studijního oboru 6101V004 Filozofie na FF MU v Brně.

Člen oborové rady doktorandského studia Mediální studia na FSV UK v Praze.

Člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací oborové rady Sociologie na FSV UK v Praze (Institut sociologických studií).

Člen oborové rady doktorandského studia Multimedia a design na FMK UTB ve Zlíně.

Člen oborové komise doktorandského studia studiního oboru 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétny nároných litertúr, študijného programu národné literatúry ako súčasť medzinárodných spoločenstiev na FF UKF v Nitře.

Člen oborové rady doktorandského studia Masmedialna štúdia na FF UKF v Nitře.

Fakulty a součásti

Zavřít