Tomas Bata University in Zlín

Lifelong Learning

General Information

Celoživotním vzděláváním (dále jen “CŽV”) se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti.

Celoživotní vzdělávání se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně řídí Řádem celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně.

Garantem programu CŽV na Fakultě multimediálních komunikací je MgA. Jana Dosoudilová, proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání.

Programy nebo kurzy CŽV (dále jen “program CŽV”) mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově a jsou členěny na:

  1. programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů
  2. programy CŽV neakreditované

Studium v programu CŽV může být zejména jako:

  1. vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující doplňující,
  2. vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
  3. vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář.

Zajištění výuky

Výuku zabezpečují akademičtí pracovníci FMK, popř. externisté a odborníci z praxe.

Zahájení vzdělávání

Časový plán studijního roku pro CŽV je totožný s platným časovým plánem akademického roku FMK.
Zápis do studia v programu CŽV se koná v srpnu. Účast na studiu je podmíněna úhradou poplatku. Poplatek za studium v programu CŽV činí 10.000,– Kč za jeden semestr. Potvrzení o úhradě poplatku je nutno předložit před zahájením studia v zimním semestru a do konce měsíce ledna za letní semestr.
Zahájení studia v programu CŽV je dle časového harmonogramu daného akademického roku FMK (zahájení výuky).

Ukončení vzdělávání

Na základě žádosti o ukončení studia a vystavení certifikátu obdrží absolventi CŽV (úspěšné ukončení všech zapsaných zápočtů a zkoušek) certifikát v podobě „Osvědčení“ spolu se seznamem předmětů, dosaženými výsledky a udělenými kredity, v případě, že nejde o absolventa „Potvrzení o účasti“.

Organizační zabezpečení

Vzdělávání je členěno na semestry, zimní a letní v každém akademickém roce. Rozsah hodin přímé výuky a konzultací je stanoven v rámci studijního plánu účastníka CŽV.

Organizace studia

Prezenční forma – výuka je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů a dalších forem, během nichž je účastník v přímém kontaktu s vyučujícím a probíhá dle závazného osobního studijního plánu účastníka kurzu (pro příslušný ročník).

Kombinovaná forma – výuka kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia a probíhá formou pěti dvoudenních konzultací za semestr, vždy v pátek (cca od 12:00 hod.) a v sobotu celý den. Termíny jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.

Návaznost na další vzdělávání

Úspěšní účastníci CŽV, po splnění podmínek pro přijetí k řádnému studiu, mají možnost ukončit bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace na FMK a získat akademický titul “Bc.” Podmínky přijetí ke studiu na FMK jsou stanoveny v aktuální směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace. Přijat ke studiu může být uchazeč, který splní všechny stanovené podmínky přijetí ke studiu. Pokud se účastník CŽV stane studentem FMK podle § 48 až 50 zákona, mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení bakalářského studia.

Zázemí CŽV

Účastníci programu CŽV jsou evidováni v informačním systému studijní agendy UTB (dále jen „IS/STAG“) a po dobu studia mají právo na vstup do Knihovny UTB, studoven UTB, jakož i na služby s tím spojené. Ubytování a stravování si účastníci vzdělávání zabezpečují individuálně.

Faculties and departments

Close