Tomas Bata University in Zlín

Student

State Final Exams

Jak vyplnit zadání BP/DP – postupujte podle tohoto návodu.
Věnujte pozornost psaní témat a názvů prací: nepište je velkými písmeny, v anglické verzi pište všechna slova s počátečním velkým písmenem s výjimkou členů, předložek a spojek (samozřejmě pokud nejsou prvním slovem názvu).

Systém zadávání a kontroly podkladů pro Zadání BP/DP — Směrnice rektora SR/17/2014. Systém zadávání a kontroly překladu názvů BP/DP v anglickém jazyce – Pokyn prorektorů 4/2011.

Prohlášení autora BP/DP — prohlášení se odevzdává při oficiálním převzetí zadání BP/DP a studenti originál prohlášení i originál oficiálního zadání BP/DP vkládají do závěrečných prací.

Kontrola studia studentů posledních ročníků – do 7. 5. 2018 studijní program Mediální a komunikační studia, do 11. 5. 2018 studijní program Teoriea praxe audiovizuální tvorby astudijní program Výtvarná uměníUkončení studia studentů posledních ročníků — Rozhodnutí děkana RD2017.06.

Termín přihlášení ke státní závěrečné zkoušce – do 4. 5. 2018. Přihláška ke státní závěrečné zkoušce – pokud student nebude SZZ skládat, přihlášku nepodává a BP/DP neodevzdává.

Státní závěrečné zkoušky na UTB ve Zlíně — Směrnice rektora SR/12/2016.

Státní závěrečné zkoušky na FMK — Rozhodnutí děkana RD2017.01.

Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky – Směrnice děkana SD2016.05

Jednotná formální úprava diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění — Směrnice rektora_č. 20/2016.

 • Příloha č. 1 – Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 20/2016 o jednotné formální úpravě diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupňování
 • Příloha č. 1A-1 – Manuál a šablony pro Microsoft Word
 • Příloha č. 1A-2 – Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer
 • Příloha č. 1A-3 – Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX
 • Příloha č. 1A-4– Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word
 • Příloha č. 2 – Anglická terminologie
 • Příloha č. 3 – Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor)

Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 20/2016 o jednotné formální úpravě diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění Směrnice rektora_č. 14/2017.

 • Příloha č. 1 Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 14/2017 o jednotné úpravě dilomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění.

Online generátor citací: Online generátor citací.

Vzor pevné vazby bakalářské práce, barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby BP.

Vzor pevné vazby diplomové práce, barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby DP.

Formuláře hodnocení a posudků BP/DP:

Postup při odevzdání BP/DP

Před odevzdáním práce vyplní student v Portálu IS/STAG v sekci Moje studium – Kvalifikační práce formulář “Doplnit údaje o BP/DP”. Ateliér/ústav následně zavede do systému IS/STAG pouze ty údaje, které studentovi nejsou známy (např. jména oponentů). Ateliér/ústav při odevzdání práce zkontroluje:

 1. zda práce je vložena do univerzitní databáze ve formátu PDF/A (nápověda/instrukce pro soubor s el. podobou kvalifikační práce).
 2. zda student odevzdává předepsaný počet výtisků – 1x pevná vazba (obsahuje originál “Zadání BP/DP” a podepsaný originál “Prohlášení autora”), 1x kroužková vazba (obsahuje kopii “Zadání BP/DP” a kopii “Prohlášení autora”), 1x PC kompatibilní CD/DVD s textem práce ve formátu kompatibilním s MS Word a ve formátu PDF/A),
 3. zda se tištěná a elektronická verze shodují,
 4. zda jsou v IS/STAG vyplněny jednotlivé rubriky formuláře “Doplnit údajů o DP/BP”, zejména:
  1. zadané téma (to bylo již do IS/STAG zavedeno a použito ve formuláři “Zadání DP/BP”),
  2. název práce (přesně tak, jak je vytištěn na titulním listu BP/DP),
  3. název práce v angličtině (v žádném případě již student nesmí zasahovat do názvu BP/DP jak v české tak anglické verzi).

Nejsou-li všechny uvedené podmínky splněny, ateliér/ústav práci nepřevezme (nepřebere od studenta výtisky práce ani přílohy a nezapíše do IS/STAG datum odevzdání práce). Jsou-li podmínky splněny, ateliér/ústav převezme práci a zapíše do IS/STAG datum odevzdání práce.

Ateliér/ústav při převzetí práce nekontroluje, zda student splnil podmínky pro ukončení studia, tzn. zda získal počet kreditů v předepsané skladbě.

Studenti, kteří nemají splněné studijní povinnosti posledního ročníku, v daném akademickém roce nebudou konat SZZ, se v termínech zápisů zapíší do dalšího roku studia a v daném akademickém roce  v portálu IS/STAG aktualizují podklad k Zadání BP/DP.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých ateliérů/ústavu zpravidla od 12. 2. daného akademického roku.

SZZ jednotlivých studijních programů

Bakalářské studijní programy

B7202 Mediální a komunikační studia

prezenční forma:

 1. část – obhajoba bakalářské práce (KUMK/SZZBP)
 2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

kombinovaná forma:

 1. část – obhajoba bakalářské práce (KUMK/SZZBP)
 2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)
B8206 Výtvarná umění

prezenční forma:

1. část – obhajoba bakalářské práce (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZB
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny vizuální kultury (KKTS/SZZDK), Technologie oboru (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZTO)

kombinovaná forma:

1. část – obhajoba bakalářské práce (KKTS/SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny vizuální kultury (KKTS/SZZDK), Technologie oboru (KKTS/SZZTO)

B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby

prezenční forma:

Obor: Audiovizuální tvorba, Produkce

1. část – obhajoba bakalářské práce (KAAV/SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny filmu I (od počátků do 70. let 20. století) (KAAV/SZZF1), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci I (KAAV/SZZT1)

Obor: Animovaná tvorba

1. část – obhajoba bakalářské práce (KAAT/SZZBP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny animovaného filmu I (od počátků do 70. let 20. století) (KAAT/SZZA1), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci I (KAAT/SZZT1)

Navazující magisterské studijní programy

N7202 Mediální a komunikační studia

prezenční forma:

 1. část – obhajoba diplomové práce (KUMK/SZZDP)
 2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)

kombinovaná forma:

 1. část – obhajoba diplomové práce (KUMK/SZZDP)
 2. část – zkouška z předmětu: Teorie a praxe marketingových komunikací (KUMK/SZZMK)
N8206 Výtvarná umění

prezenční forma:

 1. část – obhajoba diplomové práce (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE  / SZZDP)
 2. část – zkouška z předmětu: Dějiny oboru (KADD, KADS, KAGD, KAOB, KAOD, KAPD, KAPT, KARF, KADE / SZZDO)
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby

prezenční forma:

Obor: Audiovizuální tvorba, Produkce

1. část – obhajoba diplomové práce (KAAV/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny filmu II (od 70. let 20. století do současnosti) (KAAV/SZZF2), Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci II (KAAV/SZZT2)

Obor: Animovaná tvorba

1. část – obhajoba diplomové práce (KAAT/SZZDP)
další části – zkoušky z předmětů: Dějiny animovaného filmu II (od 70. let 20. století do současnosti) (KAAT/SZZA2) a Technologie a teorie oboru se zaměřením na specializaci II (KAAT/SZZT2)

Faculties and departments

Close