Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Tématické okruhy disertačních prací

 1. Teorie multimedií a designu
 2. Vizuální gramotnost a vizuální komunikace
 3. Multimediální a mezioborové umělecké projekty

Uchazeč o DPS má možnost po dohodě se školitelem navrhnout vlastní téma, které musí být schváleno před přijímacím řízením oborovou radou příslušného doktorského studijního programu.

Návrhy témat disertačních prací

doc. Mgr. Jaroslav Prokop

 1. Pokusy o zakládání Muzea fotografie v českých zemích. Historie a vývoj Národního muzea fotografie. Výzkum v rámci fondů, archivů a sbírek fotografie u nás i v zahraničí. Vhled do problematiky uchovávání starých i současných fotografických materiálů.
 2. Fotografie českých cestovatelů: komparativní studie a monografické zpracování fotografických prací cestovatelů, uložených v českých archivech.
 3. Umění fotoinstalace. Východiska a specifika uměleckých forem na hranici fotografického obrazu a objektu.

doc. MgA. Jan Jindra

 1. Impossible Project. Znovuzrození instantní fotografie s firmou Impossible GmbH Wien. Od klasického Polaroidu až materiálu Impossible Color Shade a Impossible Silver Shade. Nové instantní materiály 18 x 24 cm a jejich svébytné stylizační možnosti.
 2. Medium fotografie na zlomovém rozhraní analogového a digitálního záznamu. Přechod na digitální záznam a jeho dopad na výrazové možnosti fotografie.

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

 1. Ženy o ženách. Intimita obsahu a tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu po roce 1989 do současnosti.

doc. PaedDr. Jiří Eliška

 1. Grafický design — produkt postmoderny.
 2. Vizuální antropologie.
 3. Grafický design, vizuální komunikace a gramotnost.

doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A.

 1. Socha, světlo a prostor v současném městském prostředí.
 2. Sklo jako reflexe vnějšího a vnitřního prostoru.
 3. Sklo v architektuře. Vizuální východiska, komparace a vize.

doc. Mgr. Ivan Titor

 1. Výzkum lidové oděvní kultury ve vybrané lokalitě ČR.
 2. Oděvní designer jako tvůrce názorových konceptů.
 3. Mapování stavu módy v středoevropském prostoru.

doc. ak. mal. Michal Zeman

 

prof. ak. mal. Ondrej Slivka

 

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

 1. Design mimo euro-amerického kulturního okruhu. Antropologické konstanty a kulturní specifika.

doc. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.

 1. Narativní postupy v dokumentárním filmu.
 2. Společnost a film (reflexe společenského vývoje prizmatem určitého žánru).
 3. Role násilí a sexu ve filmu.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

 1. Možnosti uplatnění grafického designu v rámci procesu budování a řízení značky.
 2. Grafický design v procese vývoje a uvedení nového produktu na trh.
 3. Inovace v komunikačním designu ve vztahu k marketingové komunikaci.

doc. ak. soch. Ferdinand Chrenka

 1. Světlo — téma pro design budoucnosti
  • Historické proměny média světla a svícení v kontextu současného vývoje.
  • Energetická náročnost a negativní aspekty rozvoje velkoměstských aglomerací.
  • Inteligetní produkty současnosti a vize pro trvale udržitelný život.

doc. M.A. Vladimír Kovařík

 1. Environmentální aspekty a dopady v designu.
 2. Tradiční materiály vs. současné technologie / tradiční technologie vs. současné materiály.
 3. DIY a open source vs. produktový design.

Fakulty a součásti

Zavřít