Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Státní doktorská zkouška a obhajoba DP

Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce se doktorand může přihlásit po vykonání zkoušek ze všech předmětů předepsaných jeho individuálním studijním plánem. Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 44 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byly doručeny na oddělení pro vědu a výzkum nejméně 4 týdny před plánovaným termínem SDZ. Jedná se o následující dokumenty:

 1. přihláška ke státní doktorské zkoušce, včetně návrhu zkušební komise podle čl. 45 SZŘ UTB ve Zlíně. Termín plánovaných obhajob bude se všemi členy komise školitelem předem projednán.,
 2. přehled aktivit vykonaných během studia v DSP, uveřejněné práce nebo rukopisy prací, které jsou k uveřejnění přijaty, spolu se seznamem (výpis z OBD) a doklady o jejich přijetí k uveřejnění, nebo seznam uměleckých děl a jejich ohlasy (výpis z RUV), včetně fotodokumentace na CD,
 3. pojednání k disertační práci v počtu pěti výtisků a v elektronické verzi na CD, DVD,
 4. strukturovaný životopis,
 5. písemné vyjádření školitele k průběhu celého studia doktoranda,
 6. vyjádření ředitele ústavu/vedoucího ateliéru, pod který je doktorand zařazen, k pedagogickým aktivitám a jiným činnostem souvisejícím s výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činností v rámci doktorského studia,
 7. vyjádření proděkana pro tvůrčí činnost k naplnění požadavků na vědeckou a tvůrčí činnost,
 8. doklad o složených dílčích zkouškách.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku jsou o jejím konání informováni 14 dnů předem.

Obhajoba disertační práce

Po vykonání státní doktorské zkoušky se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce. Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 48 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně, byly doručeny na oddělení VaV nejméně 8 týdnů před plánovaným termínem obhajob. Jedná se o následující dokumenty:

 1. přihláška k obhajobě disertační práce, včetně stanovené komise podle čl. 50 a 51 SZŘ UTB ve Zlíně. Termín plánovaných obhajob bude se všemi členy komise školitelem předem projednán.
 2. disertační práce v počtu pěti výtisků a v elektronické verzi na CD, DVD,
 3. teze disertační práce v počtu pěti výtisků a v elektronické verzi na CD, DVD,
 4. tvůrčí počin, pokud je hlavním obsahem disertační práce praktický tvůrčí počin,
 5. přehled aktivit vykonaných během studia v doktorském studijním programu, uveřejněné práce nebo rukopisy prací, které jsou k uveřejnění přijaty, spolu se seznamem a doklady o jejich přijetí k uveřejnění, nebo seznam uměleckých děl a jejich ohlasy, včetně fotodokumentace na CD,
 6. prohlášení spoluautorů o přínosu autora k jednotlivým pracím, pokud se jedná o tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací s průvodním textem podle čl. 47 SZŘ UTB ve Zlíně,
 7. písemné stanovisko školitele doktoranda k disertační práci,
 8. písemné stanovisko proděkana pro tvůrčí činnost k naplnění podmínek publikační a tvůrčí činnosti doktoranda,
 9. zápis z vnitřní obhajoby podepsaný vedoucím pracovníkem ústavu/ateliéru/kabinetu.

Oponenti stanovení v přihlášce k obhajobě disertační práce vypracují do 1 měsíce od doručení disertační práce posudek dle čl. 51 SZŘ UTB ve Zlíně.

Oponentní posudky na disertační práci musí být zaslány všem členům komise pro obhajobu disertační práce alespoň 15 dnů před konáním obhajob.

Disertační práce budou 5 pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti na oddělení VaV.

Fakulty a součásti

Zavřít