Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Studium bez bariér

Jak studovat bez bariér?

Naším cílem je překonávání a odstraňování bariér při studiu na UTB. Poskytujeme komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační a intervenční servis uchazečům, studentům UTB se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním a taktéž pracovníkům UTB.

Od 1. září 2015 byly rozšířeny služby Akademické poradny UTB ve Zlíně„Poradenství a služby pro studenty se specifickými potřebami“ . Centrum pro studenty se specifickými potřebami je celouniverzitní pracoviště (na všech fakultách jsou zastoupeni koordinátoři a tutoři), které poskytuje poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům ve všech formách a stupních studia na UTB. Součástí Akademické poradny je i Psychologická poradna, která poskytuje odborné poradenství při řešení problémů a závažných rozhodnutí nejen studentům a zaměstnancům, ale také rodinným příslušníkům.

Komu jsou služby určeny?

Služby jsou určeny zejména uchazečům a studentům se zrakovým a sluchovým postižením, s poruchou hybnosti, kombinovaným postižením, chronickým onemocněním, narušenou komunikační schopností, osobám se specifickými poruchami učení a pozornosti, s pervazivními vývojovými poruchami (např. poruchy autistického spektra) a s psychickými obtížemi.

 

Fakulty a součásti

Zavřít