Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+

Merry Christmas and a Happy New Erasmus!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v zimním semestru akademického roku 2021/2022.

Program Erasmus+ vstupuje do nového programového období! V nadcházejících sedmi letech (2021–2027) bude dostupnější, jednodušší i „zelenější“. V novém projektovém období se můžeme těšit na navýšení celkového rozpočtu pro programové aktivity, významnější podporu účastníků se specifickými potřebami, digitalizaci procesů, příspěvky na šetrnější způsob dopravy a nové typy mobilit (virtuální, kombinované).

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

S ohledem na nejistý vývoj pandemie Covid-19 proběhnou tentokrát obě části výběrového řízení on-line, a to v aplikaci Moodle (přihláška, písemný test z anglického jazyka)a v aplikaci Microsoft Teams (ústní pohovory).

Uzávěrka přihlášek je v neděli 31. ledna 2021 ve 20.00 (do této doby je nutno nahrát vyplněnou a podepsanou přihlášku do  aplikace Moodle (kurz MISC/MOBI v sekci FMK>Různé)

Výběrovými kritérii jsou:

  1. úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English;  v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
  2. vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
  3. zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční ve středu 3. února 2021 mezi 10.00 a 12.00 hod. (bližší informace obdrží účastníci výběrového řízení po uzavírce přihlášek)

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti v anglickém jazyce, se uskuteční v aplikaci Microsoft Teams v těchto termínech:

  • Čtvrtek 4. února 2021 od 9.00 do 17.00
  • Pátek 5. února 2021 od 9.00 do 15.00

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti, naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435 či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

V rámci tohoto výběrového řízení proběhne též Výběrové řízení na studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • portfolio

Vzhledem k zaměření školy se o studium na  Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě mohou ucházet pouze studenti výtvarných oborů. V případě přijetí ke studiu obdrží vyjíždějící studenti: 700 EUR / měsíc (+náklady na dopravu do výše 360 EUR)

Informace pro zájemce o absolventské pracovní stáže v zahraničí

Toto výběrové řízení se nevztahuje na ABSOLVENTSKÉ pracovní stáže v zahraničí, o které se mohou ucházet studenti, kteří hodlají v akad. roce 2020/21 řádně ukončit studium na FMK.

Veškerá administrace absolventských stáží je v gesci konzorcia WorkSpace Europe, na jejichž webu již nyní naleznete veškeré informace o on-line přihlášce a podmínkách pro uskutečnění tohoto typu zahraniční mobility.

Fakulty a součásti

Zavřít